Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เปาโลป้องกันตนเอง

11  1ขอให้ท่านอดทนต่อความโง่เขลาของข้าพเจ้าสักเล็กน้อย แต่ความจริงท่านก็อดทนอยู่แล้วa  2ข้าพเจ้าหวงแหนท่านทั้งหลายอย่างที่พระเจ้าทรงหวงแหน เพราะข้าพเจ้าหมั้นท่านไว้กับชายคนเดียว  เพื่อถวายประดุจพรหมจารีบริสุทธิ์แด่พระคริสตเจ้าb  3 แต่ข้าพเจ้าเกรงว่างูหลอกลวงนางเอวาด้วยกลอุบายของมันฉันใด ความคิดของท่านอาจถูกหลอกลวงให้หันไปจากความซื่อสัตย์และบริสุทธิ์cต่อพระ   คริสตเจ้าฉันนั้น  4เพราะถ้าผู้ใดมาประกาศพระเยซูเจ้าอีกองค์หนึ่งdแตกต่างไปจากองค์ที่เราได้ประกาศ หรือถ้าท่านได้รับพระจิตเจ้าอีกองค์หนึ่งซึ่งต่างไปจากองค์ที่ท่านได้รับ หรือรับข่าวดีแตกต่างไปจากข่าวดีที่ท่านได้รับ ท่านก็ยอมรับได้อย่างง่ายดาย          5ข้าพเจ้าคิดว่า ตนเองไม่ด้อยไปกว่าบรรดาอัครสาวกชั้นพิเศษเหล่านั้นแม้แต่น้อยe   6แม้ข้าพเจ้าจะพูดไม่เก่ง ข้าพเจ้าก็มีความรู้ดี เราแสดงความจริงข้อนี้ให้เป็นที่ประจักษ์แจ้งแก่ท่านทั้งหลายแล้วในทุกกรณีf

       7ข้าพเจ้าทำผิดหรือไม่ที่ถ่อมตนเพื่อยกย่องท่าน เมื่อข้าพเจ้าประกาศข่าวดีของพระเจ้าให้กับท่านทั้งหลายโดยไม่คิดค่าจ้าง  8ข้าพเจ้าปล้นพระศาสนจักรอื่น ๆ ยอมรับค่าจ้างจากเขาเพื่อมารับใช้ท่าน  9เมื่อข้าพเจ้าอยู่กับท่านทั้งหลาย และมีความจำเป็นต้องใช้จ่าย ข้าพเจ้าไม่เคยเป็นภาระให้ผู้ใด เพราะบรรดาพี่น้องที่มาจากแคว้นมาซิโดเนียจุนเจือข้าพเจ้าตามความต้องการ ข้าพเจ้าพยายามที่จะไม่เป็นภาระแก่ท่านในทุก ๆ เรื่อง และจะพยายามทำเช่นนี้ต่อไป  10ความจริงของพระคริสตเจ้าอยู่ในข้าพเจ้าแน่นอนฉันใด จะไม่มีผู้ใดห้ามข้าพเจ้ามิให้โอ้อวดตนเองในเรื่องนี้ในดินแดนแคว้นอาคายาได้ฉันนั้น  11เพราะเหตุใดเล่า เพราะข้าพเจ้ามิได้รักท่านกระนั้นหรือ พระเจ้าทรงทราบดีว่าข้าพเจ้ารักท่าน  12ข้าพเจ้าทำเช่นนี้และจะทำต่อไป เพื่อตัดโอกาสผู้ที่ต้องการโอ้อวดแสดงตนว่าเท่าเทียมกับเราg  13คนเหล่านี้เป็นอัครสาวกปลอม เป็นผู้ทำงานหลอกลวงที่ปลอมตนเป็นอัครสาวกของพระคริสตเจ้า  14ไม่ต้องแปลกใจ ซาตานก็ยังปลอมเป็นทูตแห่งแสงสว่างได้  15จึงไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใด ถ้าคนใช้ของมันจะปลอมเป็นผู้รับใช้ความชอบธรรม จุดจบของเขาจะเป็นไปตามกิจการที่เขากระทำ

       16ข้าพเจ้าขอพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าh อย่าให้ใครคิดว่าข้าพเจ้าโง่เขลา แต่ถ้าท่านคิดเช่นนั้น ก็จงรับข้าพเจ้าเหมือนกับรับคนโง่เขลาคนหนึ่งเถิด เพื่อข้าพเจ้าจะโอ้อวดบ้างสักเล็กน้อย  17สิ่งที่ข้าพเจ้ากำลังจะพูดนี้ ข้าพเจ้ามิได้พูดตามพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า แต่เป็นการพูดอย่างคนโง่เขลาด้วยความมั่นใจว่า ข้าพเจ้ามีเหตุผลที่จะโอ้อวด  18เมื่อหลายคนโอ้อวดตามธรรมชาติของมนุษย์ ข้าพเจ้าก็จะโอ้อวดด้วย 19ทั้ง ๆ ที่เป็นคนฉลาด ท่านก็ยังเต็มใจอดทนคนโง่เขลา  20ท่านอดทนผู้ทำให้ท่านเป็นทาส อดทนผู้กินแรงท่าน อดทนผู้เอาเปรียบท่าน อดทนผู้ยกตนข่มท่าน อดทนผู้ตบหน้าท่าน  21ข้าพเจ้าพูดด้วยความอับอายว่า เราช่างอ่อนแอยิ่งนักiไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะกล้าโอ้อวดเรื่องใด ข้าพเจ้าพูดอย่างคนโง่เขลาว่าข้าพเจ้าก็กล้าโอ้อวดด้วยj  22เขาเป็นชาวฮีบรูหรือ ข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนกัน เขาเป็นชาว     อิสราเอลหรือ ข้าพเจ้าก็เป็นเช่นเดียวกัน เขาเป็นเชื้อสายของอับราฮัมหรือ ข้าพเจ้าก็เป็นด้วย  23เขาเป็นผู้รับใช้ของพระคริสตเจ้าหรือ ข้าพเจ้าพูดอย่างคนเสียสติว่าข้าพเจ้าเป็นมากกว่าเขาเสียอีก ข้าพเจ้าลำบากตรากตรำมากกว่าเขา ถูกจองจำมากกว่าเขา ถูกโบยตีมากกว่าเขาจนนับครั้งไม่ถ้วน ต้องเผชิญกับความตายหลายครั้ง    24ข้าพเจ้าถูกชาวยิวลงแส้ห้าครั้ง ครั้งละสามสิบเก้าที  25ข้าพเจ้าถูกชาวโรมันเฆี่ยนตีสามครั้ง ถูกขว้างด้วยหินหนึ่งครั้ง เรืออับปางสามครั้ง ลอยคออยู่กลางทะเลหนึ่งคืนกับหนึ่งวัน  26ข้าพเจ้าต้องเดินทางเสมอ ต้องเผชิญอันตรายในแม่น้ำ อันตรายจากโจรผู้ร้าย อันตรายจากเพื่อนร่วมชาติ อันตรายจากคนต่างชาติ อันตรายในเมือง อันตรายในถิ่นทุรกันดาร อันตรายในทะเล อันตรายจากพี่น้องทรยศ  27ข้าพเจ้าต้องทำงานเหน็ดเหนื่อยลำบากตรากตรำ อดนอนบ่อย ๆ ต้องหิวกระหาย ต้องอดอาหารหลายครั้ง ต้องทนหนาว ไม่มีเสื้อผ้าสวมใส่  28นอกจากสิ่งเหล่านี้แล้ว ข้าพเจ้ายังถูกบีบคั้นทุกวัน นั่นคือเป็นห่วงพระศาสนจักรทุกแห่ง  29ใครบ้างอ่อนแอ และข้าพเจ้ามิได้อ่อนแอด้วย ใครบ้างถูกชักนำทำให้ทำบาป และข้าพเจ้าไม่เป็นทุกข์ด้วย

       30ถ้าจำเป็นจะต้องโอ้อวด ข้าพเจ้าจะโอ้อวดในเรื่องที่แสดงถึงความอ่อนแอของข้าพเจ้า  31พระเจ้าและพระบิดาของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า ขอพระองค์ทรงรับพระพรตลอดนิรันดร ทรงทราบว่าข้าพเจ้าไม่พูดเท็จ  32ที่เมืองดามัสกัส ผู้ว่าราชการของกษัตริย์อาเรทัสสั่งให้ทหารยามล้อมเมืองดามัสกัสเพื่อจับกุมข้าพเจ้า  33แต่เขาจับข้าพเจ้าใส่เข่งหย่อนลงมาจากหน้าต่างของกำแพงเมือง ข้าพเจ้าจึงหลุดพ้นจากอำนาจของเขา

12  1ข้าพเจ้าจำเป็นต้องโอ้อวด แม้จะไม่มีประโยชน์แต่อย่างใด แต่ข้าพเจ้าจะเล่าถึงนิมิตและการเปิดเผยที่องค์พระผู้เป็นเจ้าประทานให้  2ข้าพเจ้ารู้จักมนุษย์คนหนึ่งผู้เลื่อมใสในพระคริสตเจ้า เมื่อสิบสี่ปีมาแล้วเขาถูกดึงตัวขึ้นสวรรค์ชั้นที่สามa แต่จะไปในร่างกายหรือนอกร่างกาย ข้าพเจ้าไม่อาจรู้ได้ พระเจ้าทรงทราบ  3ข้าพเจ้ารู้จักมนุษย์ผู้นี้ จะอยู่ในร่างกาย หรือนอกร่างกาย ข้าพเจ้าไม่อาจรู้ได้ พระเจ้าทรงทราบ  4เขาถูกดึงตัวขึ้นสรวงสวรรค์และได้ยินวาจาซึ่งอธิบายเป็นภาษามนุษย์ไม่ได้ และไม่มีมนุษย์คนใดพูดได้  5สำหรับคนเช่นนี้ ข้าพเจ้าโอ้อวดได้ แต่สำหรับข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้าจะไม่โอ้อวดสิ่งใดนอกจากความอ่อนแอของข้าพเจ้า  6ถ้าข้าพเจ้าอยากจะโอ้อวด ข้าพเจ้าก็มิใช่คนโง่เขลา เพราะข้าพเจ้าจะพูดความจริง แต่ข้าพเจ้าระงับไว้เพื่อมิให้ผู้ใดตีราคาข้าพเจ้าเกินกว่าที่เห็นในตัวข้าพเจ้าและที่ได้ฟังจากข้าพเจ้า  7เพื่อมิให้การเปิดเผยที่ยิ่งใหญ่นี้ทำให้ข้าพเจ้ายกตนเกินไป พระเจ้าทรงให้มีหนามทิ่มแทงเนื้อหนังของข้าพเจ้าb ดุจทูตของซาตานที่คอยตบตีข้าพเจ้ามิให้ข้าพเจ้ายกตนเกินไปc 8เรื่องนี้ข้าพเจ้าวอนขอองค์พระผู้เป็นเจ้าสามครั้ง ขอให้มันพ้นไปจากข้าพเจ้า  9แต่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า "พระหรรษทานของเราเพียงพอสำหรับท่าน เพราะพระอานุภาพแสดงออกเต็มที่เมื่อมนุษย์มีความอ่อนแอ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงเต็มใจที่จะโอ้อวดเรื่องความอ่อนแอ เพื่อให้พระอานุภาพของพระคริสตเจ้าพำนักอยู่ในข้าพเจ้า 10ฉะนั้นเพราะความรักต่อพระคริสตเจ้า ข้าพเจ้าจึงพอใจความอ่อนแอต่าง ๆ เมื่อถูกสบประมาท เมื่อมีความคับแค้น เมื่อถูกข่มเหงและอับจน เพราะข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อใด ข้าพเจ้าก็ย่อมเข้มแข็งเมื่อนั้น

         11ข้าพเจ้ากลายเป็นคนโง่เขลาไปแล้ว ท่านบังคับข้าพเจ้าให้เป็นเช่นนี้ ท่านควรรับรองข้าพเจ้า แม้ว่าข้าพเจ้าไม่มีคุณค่าเลยก็ตาม ข้าพเจ้ามิได้ด้อยกว่าบรรดาอัครสาวกชั้นพิเศษเหล่านั้นแม้แต่น้อย  12ข้าพเจ้าแสดงเครื่องหมายเฉพาะของอัครสาวกในหมู่ท่านทั้งหลายแล้วด้วยความพากเพียรอย่างยิ่ง คือเครื่องหมาย ปาฏิหาริย์และการอัศจรรย์  13การที่ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นภาระแก่ท่านทำให้ท่านด้อยกว่าพระ
ศาสนจักรอื่น ๆ อย่างไรบ้าง โปรดยกโทษให้ข้าพเจ้าสำหรับความผิดประการนี้
dเถิด

         14นี่เป็นครั้งที่สามแล้ว ข้าพเจ้าพร้อมจะมาพบท่าน และข้าพเจ้าจะไม่เป็นภาระแก่ท่าน ข้าพเจ้าไม่แสวงหาทรัพย์สมบัติของท่าน เพียงแต่แสวงหาท่าน บุตรไม่ต้องสะสมทรัพย์สมบัติไว้สำหรับบิดามารดา บิดามารดาเท่านั้นที่ต้องสะสมไว้สำหรับบุตร 15ข้าพเจ้ายินดีอย่างยิ่งที่จะจ่ายเท่าที่มีและอุทิศตนทั้งหมดเพื่อท่าน ถ้าข้าพเจ้ารักท่านมากขึ้น ข้าพเจ้าควรได้รับความรักน้อยกว่ากระนั้นหรือe

        16แม้ว่าข้าพเจ้าจะไม่เป็นภาระแก่ท่าน แต่อาจมีบางคนพูดว่าข้าพเจ้าใช้กลอุบายหลอกลวงท่าน  17ข้าพเจ้าเคยเอาเปรียบท่านโดยใช้คนที่ข้าพเจ้าส่งมาพบท่านกระนั้นหรือ  18ข้าพเจ้าขอร้องทิตัสให้มาพบท่าน และส่งพี่น้องอีกคนหนึ่งมากับเขาด้วย ทิตัสเอาเปรียบท่านหรือไม่ เราประพฤติด้วยจิตตารมณ์เดียวกัน เดินตามรอยเดียวกันมิใช่หรือ11 a หรือบางที่อาจจะว่า "ขอให้อดทนต่อไปสักหน่อยเถิด" ดู 5:13 เชิงอรรถ e; 11:17; 12:11 เรื่องความโง่เขลาของเปาโล

b เปาโลเพื่อนของเจ้าบ่าวนำตัวเจ้าสาวมามอบให้กับเจ้าบ่าว ตั้งแต่ประกาศกโฮเชยาเป็นต้นมาความรักของพระยาห์เวห์ต่อประชากรของพระองค์เปรียบได้กับความรักที่สามีมีต่อภรรยา (อพย 16:23; อสย 49:14-21; 50:1; 54:1-10; 62:4-5; ยรม 2:1-7; 3; 31:22; 51:5) พันธสัญญาใหม่ใช้ภาพเปรียบเทียบเช่นเดียวกัน      (มธ 22:2ฯ; 25:1ฯ; ยน 3:28-29; อฟ 5:25-33; วว 19:7; 21:2)

c บางฉบับละ "และความบริสุทธิ์"

d คงจะหมายถึง พระเยซูเจ้า พิจารณาลักษณะที่ทรงพระชนม์อยู่ในโลกนี้ (5:16 เชิงอรรถ g) มากกว่าจะเน้นถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ในฐานะประมุขของสิ่งสร้างใหม่ (5:17 เชิงอรรถ h) ประโยคนี้อาจเข้าใจได้อีกว่าเป็นการสมมติ ถ้าหากว่าสิ่งนี้เกิดขึ้น ท่านคงจะยอมรับ อย่างไรก็ตามสถานการณ์ดูเหมือนจะยังไม่วิกฤตเท่ากับสถานการณ์ใน กท 1:6-9 แต่อาจจะร้ายแรงขึ้นได้

e "อัครสาวกชั้นพิเศษ" หรือ "อภิอัครสาวก" คำนี้จะพบได้อีกใน 12:11 ซึ่งมีความหมายตรงข้ามกับอัครสาวกแท้ และอัครสาวกชั้นพิเศษเหล่านี้ยังถูกเรียกว่า "อัครสาวกปลอม" ใน 11:13 เปาโลใช้คำนี้เป็นการประชด และมิได้หมายถึงบรรดาอัครสาวกสิบสององค์ ซึ่งเปาโลได้ยอมรับโดยปริยายว่ามีอำนาจเหนือตัวท่าน      (กท 1:17; 2:9) ในสมัยที่เปาโลเขียนจดหมายนี้ ผู้ที่ได้ชื่อว่าอัครสาวกมีมากกว่าอัครสาวกสิบสององค์         (1 คร 15:7 เชิงอรรถ g) เปาโลอาจจะหมายถึงคนที่อ้างว่าตนมีตำแหน่งนี้โดยไม่มีสิทธิก็ได้

f หรือ "ทุกวิถีทาง"

g "อัครสาวกชั้นพิเศษ" ซึ่งกล่าวโจมตีเปาโล ข้อ 5 คงไม่กล้าอวดตัวแข่งกับเปาโลในเรื่องความเสียสละ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของงานประกาศข่าวดีของเปาโล

h เปาโลพูดซ้ำขอให้ชาวโครินธิ์อดทนต่อความโง่เขลาของตน เทียบ 11:1 จนถึงเวลานี้เปาโลเขียนโดยใช้อารมณ์จนลืมพูดว่าท่านโง่เขลาอย่างไร  บัดนี้เปาโลจะอธิบายว่าความโง่เขลาของท่านซึ่งพูดซ้ำหลายครั้ง (11:1,17,19,21,23; 12:11) ไม่ใช่ความเสียสติ (11:16; 12:6) แต่เป็นการโอ้อวดตามมาตรฐานของมนุษย์เท่านั้น (11:18) เช่นเรื่องเชื้อชาติ (11:22) การทำงานและความทุกข์ทรมานที่ได้รับ (11:23-26) ความสาละวนประจำวันสำหรับพระศาสนจักรต่าง ๆ (11:28) เปาโลจะเพิ่มเติมการโอ้อวดอีกข้อหนึ่งเรื่องการเปิดเผยที่ได้รับจากพระคริสตเจ้า (12:1-5) การโอ้อวดเช่นนี้เป็นการเผชิญหน้ากับฝ่ายตรงข้ามที่โอ้อวดเช่นกัน แต่การโอ้อวดแท้จริงของเปาโลคือความอ่อนแอของท่าน(11:30; 12:5,9) เพราะความอ่อนแอนี้เองเรียกร้องให้พระ คริสตเจ้าทรงแสดงพลังของพระองค์ (12:9) และพิสูจน์ให้เห็นว่าพลังในงานประกาศข่าวดีของท่านไม่ได้มาจากตนเอง แต่มาจากพระเจ้า (4:7 เชิงอรรถ c)

i อาจจะแปลได้อีกว่า "ข้าพเจ้าพูดเพื่อให้ท่านอับอาย"

j เมื่อเปาโลจำเป็นต้องตอบโต้ฝ่ายตรงข้าม ท่านมักยกเอาอดีตที่เคยปฏิบัติลัทธิยิวอย่างเคร่งครัดมาอ้างดังเช่น ณ ที่นี้ (รม 11:1; กท 1:13-14; ฟป 3:4-6 เทียบ กจ 22:3ฯ; 26:4-5)

12 a นั่นคือ สวรรค์ชั้นสูงสุด 

b อาจหมายถึงโรคร้ายรุนแรงซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่อาจคาดล่วงหน้า หรืออาจหมายถึงการที่ชาวอิสราเอล ซึ่งเป็นพี่น้องร่วมชาติของเปาโล ต่อต้านผู้มีความเชื่อในพระคริสตเจ้า

c บางฉบับละ "มิให้ข้าพเจ้ายกตนเกินไป" บางทีตอนต้นของข้อ 7 อาจจะอ่านเป็นข้อสรุปของข้อ 6

d นี่เป็นตัวอย่างชัดเจนที่สุดในการประชดของเปาโล

e บางฉบับว่า "...แม้ว่า เมื่อรักท่านมากขึ้น ข้าพเจ้าจะถูกรักน้อยลง" เปาโลมักจะพูดอย่างเปิดเผยถึงความรักที่ท่านมีต่อพระศาสนจักรต่าง ๆ ที่ท่านเขียนจดหมายถึง (2:4; 6:12; 11:11; 12:15; 1 คร 16:24; กท 4:19 ฟป 1:8; 1 ธส 2:8) โดยเปรียบเทียบกับความรักของมารดา (กท 4:19; 1 ธส 2:8) หรือของบิดา (1 คร 4:14ฯ; 2 คร 6:13) เปาโลขอร้องคริสตชนให้รักตอบเช่นเดียวกัน (6:13) และเพราะความรักนี้เอง เปาโลไม่ลังเลใจแม้แต่น้อยที่จะตักเตือนและตำหนิพระศาสนจักรต่าง ๆ แม้ว่าการทำเช่นนี้จะทำให้เขารักท่านน้อยลง (7:8; 12:15; กท 4:16)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย