Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เปาโลตอบโต้ผู้กล่าวหาท่านเป็นคนทะเยอทะยาน

       12เราไม่กล้ายกตนขึ้นมาเทียบเคียงหรือเปรียบเทียบกับบางคนที่ยกย่องตนเอง ผู้ที่ใช้ตนเองเป็นมาตรฐานในการวัดหรือเปรียบเทียบตนเองนั้น ไม่ฉลาดเลย    13ตรงกันข้าม เราจะไม่โอ้อวดจนเกินขอบเขตg ที่พระเจ้าทรงวางไว้สำหรับเรา นั่นคือ พระองค์ทรงกำหนดให้เราเดินทางมาถึงท่าน  14เราคงโอ้อวดเกินขอบเขต ถ้าเราไม่ได้มาถึงท่าน แต่ในความเป็นจริง เรามาถึงท่านก่อนผู้อื่น เพื่อประกาศข่าวดีของพระคริสตเจ้าh  15เราไม่ได้นำความเหน็ดเหนื่อยของผู้อื่นมาโอ้อวดจนเกินขอบเขต แต่เราก็หวังว่าเมื่อความเชื่อของท่านเพิ่มมากขึ้นแล้ว ขอบเขตงานของเราก็จะขยายออกไปอย่างมากด้วยi  16เพื่อเราจะประกาศข่าวดีเกินจากขอบเขตของท่านออกไป และไม่ต้องโอ้อวดในงานที่คนอื่นทำไว้แล้วj  17ผู้ใดต้องการโอ้อวด ขอให้ผู้นั้นโอ้อวดในองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด  18ผู้ที่สมควรได้รับการรับรองมิใช่ผู้ที่ยกย่องตนเอง แต่เป็นผู้ที่พระเจ้าทรงยกย่อง


g บางฉบับละคำว่า "ไม่ฉลาดเลย" ในข้อ 12 และ 12-13 จึงต้องแปลว่า "เปล่าเลย ถ้าเราใช้ตนเองเป็นมาตรฐานหรือการเปรียบเทียบ เราก็ไม่อวดตัวเกินขอบเขต

h ความหมายข้อ 12-14 คือ เหตุผลประการเดียวที่ฝ่ายตรงข้ามของเปาโลยกมาอ้างเพื่อโอ้อวด คือ อำนาจและพรพิเศษที่พวกเขาอ้างว่ามีอยู่ในตนเอง (ข้อ 12) ขณะที่เปาโลยืนยันให้เห็นว่างานที่พระเจ้าได้ทรงมอบหมายให้กระทำคือ การก่อตั้งพระศาสนจักรที่เมืองโครินธ์นั้น ได้สำเร็จไปแล้ว (ข้อ 13-14)

i แปลได้อีกแบบหนึ่งว่า "เราหวังว่าเมื่อความเชื่อของท่านพัฒนาขึ้น เราจะได้รับยกย่องจากท่านมากขึ้น และจะเติบโตต่อไปตามมาตรฐานที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้"

j เป็นกฎของเปาโลที่จะไม่สร้างบนรากฐานที่ผู้อื่นวางไว้ (รม 15:20ฯ) 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย