Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ผู้แทนของเปาโล

         16ขอบพระคุณพระเจ้าผู้ประทานให้ดวงใจของทิตัสห่วงใยท่านทั้งหลายเช่นเดียวกับที่เราห่วงใย  17เขาได้รับคำชักชวนของเราและออกเดินทางมาพบท่านด้วยความสมัครใจและด้วยความกระตือรือร้น  18เราส่งพี่น้องคนหนึ่งiมาพร้อมกับเขา พี่น้องคนนี้ได้รับคำชมจากพระศาสนจักรทุกแห่งในเรื่องการประกาศข่าวดี  19นอกจากนั้น พระศาสนจักรต่าง ๆ ยังเลือกเขาให้เป็นเพื่อนร่วมทางของเรา เพื่องานรับบริจาคครั้งนี้ด้วย งานรับบริจาคนี้เป็นงานที่เรากำลังอุทิศตนดำเนินการอยู่เพื่อพระสิริรุ่งโรจน์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าและเพื่อแสดงความตั้งใจของเราj  20เราพยายามหลีกเลี่ยงมิให้ผู้ใดตำหนิเราในการจัดการเงินจำนวนมากนี้  21เราตั้งใจที่จะทำความดี มิใช่เฉพาะพระพักตร์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้น แต่ต่อหน้ามนุษย์อีกด้วย  22เรายังส่งพี่น้องอีกคนหนึ่งkมาพร้อมกับสองคนนี้ เราพิสูจน์ได้หลายครั้งในหลายกรณีแล้วว่าเขามีความเอาใจใส่การงาน บัดนี้ ความเอาใจใส่ของเขายิ่งมีมากขึ้น เพราะเขาเชื่อใจท่านอย่างมาก 23ทิตัสนั้นเป็นทั้งเพื่อนและผู้ร่วมงานของข้าพเจ้าเพื่อท่านทั้งหลาย ส่วนพี่น้องอีกสองคนนั้นเป็นผู้แทนlของพระศาสนจักรต่าง ๆ และเป็นเกียรติมงคลของพระ คริสตเจ้า  24ดังนั้น ท่านจงแสดงต่อหน้าพระศาสนจักรทั้งหลายว่า ท่านรักพวกเขาอย่างแท้จริง และที่เราภูมิใจท่านนั้นถูกต้อง

9 1ข้าพเจ้าไม่จำเป็นต้องเขียนถึงท่านaเรื่องความช่วยเหลือบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ 2เพราะข้าพเจ้ารู้ดีถึงความกระตือรือร้นของท่าน และข้าพเจ้าโอ้อวดท่านแก่ชาว     มาซิโดเนียว่า "ชาวแคว้นอาคายาพร้อมที่จะบริจาคตั้งแต่ปีที่แล้ว" ความกระตือรือร้นของท่านจูงใจพวกเขาส่วนมากให้บริจาคด้วย  3ข้าพเจ้าส่งบรรดาพี่น้องเหล่านี้ไป เพื่อให้คำโอ้อวดของเราเกี่ยวกับท่านในเรื่องนี้เป็นความจริง เพื่อให้ท่านพร้อมที่จะบริจาคดังที่ข้าพเจ้าได้พูดไว้  4มิฉะนั้น ถ้าชาวมาซิโดเนียบางคนมากับข้าพเจ้า และพบว่าท่านไม่พร้อม ไม่เพียงท่านเท่านั้นที่ต้องอับอาย เราก็จะต้องอับอายเพราะเราเชื่อใจท่าน  5ข้าพเจ้าจึงคิดว่าจำเป็นที่จะต้องขอร้องบรรดาพี่น้องให้ไปพบท่านล่วงหน้า และให้จัดเตรียมของถวายที่ท่านเคยสัญญาไว้แล้วให้พร้อม เพื่อจะเป็นของถวายจากใจจริงมิใช่ให้อย่างเสียมิได้iธรรมประเพณีโบราณ เคยคิดว่าพี่น้องผู้นี้คือ ลูกา

j "ความตั้งใจของเรา" อาจแปลได้อีกแบบหนึ่งว่า "เพื่อความพึงพอใจของเรา"

k เราไม่รู้ว่าพี่น้องคนนี้เป็นใคร 

l คำว่า apostoloi ในภาษากรีกแปลว่า "ผู้ถูกส่งไป" หมายถึง อัครสาวก (ดู รม 1:1 เชิงอรรถ b) พวกเขาเป็น

"สิริมงคลของพระคริสตเจ้า" เพราะแสดงพระสิรินั้นด้วยการกระทำ (ข้อ 19) และโดยเร้าใจคริสตชนให้ปฏิบัติตามแบบฉบับของพระคริสตเจ้า (ข้อ 9)

9 a อย่างไรก็ตาม เปาโลเพิ่งได้เขียนเรื่องนี้อย่างยืดยาวในบทที่ 8 บทที่ 9 อาจจะเป็นบันทึกข้อความต่างหากที่ส่งถึงพระศาสนจักรต่าง ๆ ในแคว้นอาคายาและถูกนำมาแทรกเข้าไว้ตรงนี้ในภายหลัง เพราะเป็นคำตักเตือนคล้าย ๆ กันกับการเตือนใจถึงพระศาสนจักรที่เมืองโครินธ์ในบทที่ 8 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย