Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

II. การจัดเก็บเงินบริจาคa

ชาวโครินธ์ควรมีใจกว้าง

8  1พี่น้องทั้งหลาย เราใคร่จะให้ท่านรู้เรื่องพระหรรษทานb ซึ่งพระเจ้าประทานให้แก่พระศาสนจักรต่าง ๆ ในแคว้นมาซิโดเนีย  2แม้เขาต้องทนทุกข์แสนสาหัส เขาก็ยังมีความสุขอย่างยิ่ง แม้จะยากจนแสนเข็ญเขาก็ยังมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อย่างล้นเหลือ  3ข้าพเจ้าเป็นพยานได้ว่า เขาบริจาคด้วยความสมัครใจตามกำลังความสามารถ และเกินกำลังความสามารถอีกด้วย  4เขายังอ้อนวอนเราหลายครั้งให้เขามีสิทธิร่วมรับใช้บรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ด้วย  5เขาทำยิ่งกว่าที่เราคาดหมายไว้ เขาถวายตนแด่พระเจ้าก่อน แล้วจึงมอบตนให้กับเราตามพระประสงค์ของพระเจ้า  6เราจึงขอร้องทิตัสให้จัดการกุศลนี้ต่อไปจนสำเร็จในหมู่ท่านทั้งหลายดังที่เขาได้เริ่มไว้แล้ว  7เมื่อท่านมีทุกสิ่งบริบูรณ์ คือความเชื่อ การพูด ความรู้ ความกระตือรือร้นและความรักที่ท่านมีต่อเราcท่านก็ควรจะดีพร้อมในการกุศลนี้ด้วย  8ข้าพเจ้าพูดเช่นนี้มิใช่เป็นการบังคับ แต่เป็นการเล่าถึงความกระตือรือร้นของผู้อื่นเพื่อพิสูจน์ว่าความรักของท่านนั้นมีจริง  9ท่านรู้แล้วถึงพระกรุณาdของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา แม้ทรงร่ำรวย พระองค์ก็ยังทรงยอมกลายเป็นคนยากจนเพราะเห็นแก่ท่านe เพื่อท่านจะได้ร่ำรวยเพราะความยากจนของพระองค์f  10เรื่องนี้ข้าพเจ้าขอให้คำแนะนำซึ่งจะเป็นประโยชน์กับท่าน ตั้งแต่ปีที่แล้วท่านเป็นคนแรกในด้านการดำเนินการ และเป็นคนแรกที่ต้องการโครงการนี้  11บัดนี้ ท่านจงดำเนินการให้สำเร็จ ท่านเคยมีความกระตือรือร้นที่จะเริ่มโครงการฉันใด จงดำเนินการให้สำเร็จตามความสามารถฉันนั้นเถิด  12ถ้าเรามีน้ำใจ พระเจ้าก็พอพระทัยรับสิ่งที่เราบริจาคตามที่เรามี มิใช่ตามที่เราไม่มี  13การบริจาคมิได้มีจุดมุ่งหมายให้ท่านต้องยากจนลงในการช่วยเหลือผู้อื่น แต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อความเสมอภาคกัน  14ในยามที่ท่านมีความบริบูรณ์g เช่นเวลานี้ ท่านควรช่วยเหลือผู้อื่นที่ขัดสน และเช่นเดียวกันในยามที่เขามีความบริบูรณ์h เขาจะช่วยเหลือเมื่อท่านขัดสนด้วย จึงจะมีความเท่าเทียมกัน  15ดังที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า "ผู้ที่เก็บได้มาก ไม่มีสิ่งใดเหลือเฟือ ส่วนผู้ที่เก็บได้น้อยก็ไม่มีสิ่งใดขาดแคลน"8 a เรื่องการรวบรวมเงินบริจาคครั้งนี้ ซึ่งเปาโลเอาใจใส่เป็นพิเศษ ดู 1 คร 16:1 เชิงอรรถ a

b เปาโลใช้ความคิดที่ท่านชอบหลายเรื่อง มาโน้มน้าวชาวโครินธ์ให้มีใจกว้างคือ (1) ความคิดที่ว่าความยากจนทำให้ผู้อื่นร่ำรวย ในข้อ 1 นี้และ 6:10 (2) ความคิดที่ว่าเราต้องปฏิบัติตามแบบฉบับของพระคริสตเจ้า ข้อ 9 (3) ความคิดที่ว่าการที่พระเจ้าประทานให้แก่เรา ทำให้คริสตชนรู้จักให้แก่ผู้อื่น ข้อ 1,4 และ 5 เทียบ 9:8

c บางฉบับว่า "ความรักที่เรามี"

d หรือ "พระหรรษทาน"

e บางฉบับว่า "เพราะเห็นแก่เรา"

f ความยากจนของพระคริสตเจ้า หมายถึง การที่พระองค์ทรงยอมสละพระสิริรุ่งโรจน์และสิทธิพิเศษที่ทรงมีในฐานะพระเจ้า เพื่อจะร่วมชะตากรรมกับเรามนุษย์อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในการรับทรมานและสิ้นพระชนม์ ความคิดนี้เป็นความคิดเดียวกันกับใน ฟป 2:6-11 แต่ในที่นี้ เน้นกิจการไถ่กู้ที่พระคริสตเจ้าทรงกระทำ ทำให้เรามั่งคั่งด้วยสิทธิพิเศษที่พระองค์ได้ทรงสละ ส่วน ฟป 2 เน้นการรับพระสิริรุ่งโรจน์ถาวรจากพระบิดา การเตือนใจให้คริสตชนปฏิบัติตามพระฉบับของพระคริสตเจ้าเป็นลักษณะเฉพาะของความคิดของเปาโลในด้านจริยธรรม (เทียบ รม 14:8; อฟ 5:1; 5:25; ฟป 2:5; ดู 2 ธส 3:7 เชิงอรรถ b)

g เปาโลขอให้ชาวโครินธ์บริจาคส่วนที่มีเหลือเฟือ ขณะที่ชาวมาซิโดเนียแม้จะ "ยากจนแสนเข็ญ" ก็ได้บริจาค  "เกินความสามารถเสียด้วย" (ข้อ 2-3 เทียบ มก 12:44//) เปาโลได้ยกตัวอย่างของพระคริสตเจ้า (ข้อ 9) เพื่อเชิญชวนชาวโครินธ์ให้เอาแบบอย่างความใจกว้างของพี่น้องชาวมาซิโดเนียนั่นเอง

h "มีบริบูรณ์" อาจหมายความถึงความร่ำรวยทางวัตถุที่ผู้อื่นอาจมีได้ในอนาคตหรืออาจหมายถึงพระพรฝ่ายจิตซึ่งพวกเขามีอยู่แล้วในปัจจุบัน (เทียบ 9:14; รม 15:27)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย