"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

ผู้อาวุโส

            17ผู้อาวุโสที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีควรได้รับรางวัลเป็นสองเท่าf โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานหนักในการเทศน์และการสอน  18ดังที่พระคัมภีร์กล่าวไว้ว่า อย่าเอาตะกร้อสวมปากวัวขณะมันกำลังนวดข้าว และอีกตอนหนึ่งกล่าวว่า คนงานย่อมมีสิทธิในค่าจ้างของตนg  19อย่ารับฟังคำกล่าวหาผู้อาวุโส ถ้าหากไม่มีหลักฐานยืนยันจากพยานสองหรือสามคน  20ถ้าผู้ใดกระทำผิด จงว่ากล่าวเขาต่อหน้าทุกคนเพื่อคนอื่นจะได้เกรงกลัว  21ข้าพเจ้าขอกำชับท่านเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้าและเฉพาะพระพักตร์ของพระคริสตเยซู และต่อหน้าบรรดาทูตสวรรค์ที่ทรงเลือกสรร ให้ถือตามกฎเหล่านี้โดยไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด และอย่ากระทำการใด ๆ ด้วยใจลำเอียง  22อย่ารีบร้อนปกมือเหนือผู้ใดh และอย่าสมรู้ร่วมคิดในการทำบาปของผู้อื่น แต่จงรักษาตนไว้ให้บริสุทธิ์

          23อย่าดื่มแต่น้ำ จงดื่มเหล้าองุ่นเพื่อช่วยย่อยอาหาร และบรรเทาอาการป่วยของท่านที่เกิดขึ้นเสมอ

          24บาปของบางคนปรากฏก่อนจะมีการตัดสิน แต่บาปของบางคนถูกค้นพบภายหลัง  25เช่นเดียวกัน การกระทำที่ดีย่อมปรากฏให้เห็นได้ชัด การกระทำที่ไม่ดีก็ไม่อาจปิดซ่อนไว้ได้เช่นเดียวกันf หรือ "เกียรติเป็นสองเท่า"

g หรือ "มีสิทธิได้อาหารกิน" (ดู มธ 10:10) ข้อ 18 นี้ยกข้อความจาก ฉธบ 25:4 มารวมกับพระวาจาของพระเยซูเจ้าดังที่เราพบใน ลก 10:7 แต่มิได้หมายความว่า ในขณะที่เขียน 1 ทธ นี้ พระวรสารลูกาเขียนเสร็จและเป็นที่ยอมรับเป็นพระคัมภีร์แล้ว (ดู 2 ทธ 3:15 เชิงอรรถ d)

h นั่นคือ เพื่อมอบตำแหน่งหน้าที่ที่จะต้องทำในพระศาสนจักร (ดู 4:14 เชิงอรรถ e;) ผู้อธิบายพระคัมภีร์บางคนเสนอแนะว่า การปกมือนี้หมายถึงการอภัยบาปแก่คนบาป

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2021
ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2021 วันพุธที่ 8 กันยายน 2021 เวลา 13.00-15.00...
อบรมพระคัมภีร์ หัวข้อ “หนังสือปฐมกาล”
เชิญรับการอบรมพระคัมภีร์ “หนังสือปฐมกาล” สอนโดย คพ. ผศ. วสันต์ (คณะสติกมาติน) วันเสาร์ที่ 7, 14, 21, 28 สิงหาคม 2021 เวลา 9.00-12.00 น. โดยใช้โปรแกรม/แอพพลิเคชั่น Zoom ลงทะเบียนที่ https://bit.ly/3BEtdHV จัดโดยแผนกพระคัมภีร์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
“CBF คืออะไรสำหรับฉัน” โดย พระคุณเจ้า ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์
{mp4}bs-veera-cbf-video{/mp4} จดหมาย CBF ส่งคลิปวีดีโอ ++++++++++ สหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (Catholic Biblical Federation - CBF) ในช่วงเตรียมการประชุมสามัญของ CBF ครั้งที่ 10 ในเดือนเมษายน 2022 ที่กรุง Mar del Plata ประเทศอาร์เจนตินา แม้จะมีการแพร่ระบาดของโควิด - 19...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2021

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก