โลโก้ปีพระวาจาของพระเจ้า
ความเชื่อในพระคริสตเจ้าก็ไม่เป็นเพียง “ศาสนาตามหนังสือ” แต่คริสตศาสนาคือ “ศาสนาตามพระวาจาของพระเจ้า” ไม่ใช่ศาสนาตามถ้อยคำที่เขียนไว้และพูดไม่ได้ แต่เป็นศาสนาของ “พระวจนาตถ์” (พระวาจา) ที่ทรงรับธรรมชาติมนุษย์และทรงชีวิต (Verbum Domini ข้อที่ 7)

:::: ดาวน์โหลด Logo ภาษาไทย ::::: Download Logo ภาษาอื่น ๆ :::::