"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

บทภาวนาส่งท้ายและคำอำลา

         23ขอองค์พระเจ้าผู้ประทานสันติ บันดาลให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างสมบูรณ์ ขอพระองค์ทรงคุ้มครองท่านให้พ้นคำตำหนิทั้งด้านจิตใจวิญญาณและร่างกายhเมื่อพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเสด็จมา  24พระองค์ผู้ทรงเรียกท่านนั้นทรงซื่อสัตย์ พระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จ

         25พี่น้องทั้งหลาย จงภาวนาเพื่อเราด้วย

         26จงทักทายพี่น้องทุกคนด้วยจุมพิตศักดิ์สิทธิ์  27ข้าพเจ้าขอสั่งท่านทั้งหลายเดชะองค์พระผู้เป็นเจ้าจงอ่านจดหมายฉบับนี้ให้พี่น้องทุกคนiฟัง

        28ขอพระหรรษทานของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา สถิตกับท่านทั้งหลายเถิดh นี่เป็นครั้งเดียวที่เปาโลพูดถึงการแบ่งมนุษย์ออกเป็น  3 ส่วน คือร่างกาย (ดู รม 7:24 เชิงอรรถ I) วิญญาณ (ดู 1 คร 15:44 เชิงอรรถ w)  และจิต (ซึ่งเข้าใจได้สองความหมาย คือ ในฐานะเป็นการประทับอยู่ของพระเจ้าในมนุษย์ บันดาลให้เกิดชีวิตใหม่ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสตเจ้า (รม 5:5 เชิงอรรถ e)  หรือน่าจะหมายถึงส่วนลึกที่สุดของจิตใจมนุษย์ที่เปิดออกและตื่นตัวรอรับพระจิตเจ้า (ดู รม 1:9 เชิงอรรถ e) เปาโลเน้นถึงผลงานของพระเจ้าผู้บันดาลให้มนุษย์มีความศักดิ์สิทธิ์ในทุกองค์ประกอบ (3:13; 4:3 เชิงอรรถ c;) อันเป็นผลมาจากความซื่อสัตย์ของพระองค์

i นี่เป็นครั้งแรกที่พูดถึงคำสั่งให้อ่านจดหมายของอัครสาวกในที่ชุมนุม เปาโลต้องการเขียนถึงและสอนสมาชิกทุกคนของพระศาสนจักร  ไม่ใช่สอนแต่เพียงผู้นำเท่านั้น ใน 2 คร 1:1; และ คส 4:16 เปาโลยังขอให้ส่ง      จดหมายต่อไปยังพระศาสนจักรอื่น ๆ ด้วย ในชั่วระยะเวลาไม่นานนักจดหมายของบรรดาอัครสาวกได้รับความเคารพเท่ากับหนังสือพระวรสารและพันธสัญญาเดิม  (2 ปต 3:15-16; ดู 1 มคบ 12:9 เชิงอรรถ c;        1 ทธ 5:18-19, 18 เชิงอรรถ g)

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2021
ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2021 วันพุธที่ 8 กันยายน 2021 เวลา 13.00-15.00...
อบรมพระคัมภีร์ หัวข้อ “หนังสือปฐมกาล”
เชิญรับการอบรมพระคัมภีร์ “หนังสือปฐมกาล” สอนโดย คพ. ผศ. วสันต์ (คณะสติกมาติน) วันเสาร์ที่ 7, 14, 21, 28 สิงหาคม 2021 เวลา 9.00-12.00 น. โดยใช้โปรแกรม/แอพพลิเคชั่น Zoom ลงทะเบียนที่ https://bit.ly/3BEtdHV จัดโดยแผนกพระคัมภีร์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
“CBF คืออะไรสำหรับฉัน” โดย พระคุณเจ้า ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์
{mp4}bs-veera-cbf-video{/mp4} จดหมาย CBF ส่งคลิปวีดีโอ ++++++++++ สหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (Catholic Biblical Federation - CBF) ในช่วงเตรียมการประชุมสามัญของ CBF ครั้งที่ 10 ในเดือนเมษายน 2022 ที่กรุง Mar del Plata ประเทศอาร์เจนตินา แม้จะมีการแพร่ระบาดของโควิด - 19...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2021

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก