Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

การระวังตัวขณะรอคอยการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าa

5  1พี่น้องทั้งหลาย ไม่จำเป็นที่จะเขียนบอกท่านเรื่องวันเวลาที่กำหนดb        2ท่านรู้อยู่แล้วว่า วันขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงเหมือนขโมยที่มาตอนกลางคืน  3เมื่อใดที่กล่าวกันว่า "มีสันติและความปลอดภัยแล้ว" เมื่อนั้นความพินาศจะอุบัติแก่เขาโดยฉับพลันเหมือนความเจ็บปวดของหญิงมีครรภ์ แล้วเขาจะหนีไม่พ้น

        4ส่วนท่าน พี่น้องทั้งหลาย อย่าดำรงชีวิตในความมืด เพราะวันนั้นcจะมาถึงโดยไม่รู้ตัวเหมือนขโมย  5ทุกท่านเป็นบุตรแห่งความสว่างและบุตรแห่งทิวากาล เรามิได้อยู่ฝ่ายราตรีกาลหรือความมืด  6ดังนั้น เราอย่าหลับใหลเหมือนคนอื่น จงตื่นอยู่เสมอและจงรู้จักประมาณตน  7เพราะคนหลับก็หลับตอนกลางคืน และคนเมาก็เมาตอนกลางคืน  8ส่วนพวกเรานั้น เราอยู่ฝ่ายกลางวัน เราจงรู้จักประมาณตนไม่เมา จงสวมความเชื่อและความรักเป็นเกราะป้องกัน จงสวมความหวังที่จะได้รับความรอดพ้นเป็นเกราะป้องกันศีรษะ   9เพราะพระเจ้ามิได้ทรงกำหนดให้เราต้องรับโทษ แต่ทรงกำหนดให้เราได้รับความรอดพ้นเดชะพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา    10พระองค์สิ้นพระชนม์เพื่อเรา เราจะได้มีชีวิตอยู่ร่วมกับพระองค์ ไม่ว่าเราจะตื่นหรือหลับd  11ดังนั้น จงให้กำลังใจซึ่งกันและกัน และจงช่วยเสริมสร้างซึ่งกันและกันดังที่ท่านกำลังกระทำอยู่แล้วนี้เถิด

       12พี่น้อง เราวอนขอท่านให้มีความเคารพผู้ที่ทำงานในหมู่ท่านทั้งหลาย เป็นผู้นำในองค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นผู้ตักเตือนท่านe  13จงเคารพรักเขาเหล่านั้นให้มากเพราะงานที่เขากระทำ จงอยู่ด้วยกันอย่างสันติ  14พี่น้องทั้งหลาย เราขอร้องท่านให้ตักเตือนแก้ไขผู้ขาดวินัย จงให้กำลังใจผู้หวาดกลัว จงค้ำจุนผู้อ่อนแอ จงอดทนต่อทุกคน  15จงระวังอย่าให้ใครตอบแทนความชั่วด้วยความชั่ว แต่จงแสวงหาความดีให้แก่กันและกันและให้แก่ทุกคน  16จงร่าเริงยินดีเสมอ  17จงอธิษฐานภาวนาอย่างสม่ำเสมอf  18จงขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณี เพราะพระองค์ทรงปรารถนาให้ท่านทำสิ่งเหล่านี้ในพระคริสตเยซู

       19อย่าดับไฟของพระจิตเจ้าg  20อย่าดูหมิ่นการประกาศพระวาจา  21จงทดสอบทุกสิ่งและยึดสิ่งที่ดีงามไว้  22จงละเว้นความชั่วทุกรูปแบบ5 a เปาโลพูดว่าตนไม่รู้ว่าวันสุดท้ายจะมาถึงเมื่อไร เขาเพียงแต่ซ้ำพระวาจาที่พระเยซูเจ้าได้ตรัสไว้          (มธ 24:36//; กจ 1:7) ว่าต้องตื่นตัวอยู่จนกว่าวันนั้นจะมาถึง (มธ 24:42 //, 50; 25:13;) วันขององค์พระผู้เป็นเจ้า (1 คร 1:8 เชิงอรรถ e;) จะมาเหมือนขโมย (เทียบ มธ 24:43 //;) ดังนั้น จึงจำเป็นต้องตื่นตัวอยู่เสมอ     (1 ธส 5:6; เทียบ รม 13:11; 1 คร 16:13; คส 4:2; 1 ปต 1:13; 5:8; วว 3:2ฯ; 16:15;) วันนั้นจะมาถึงในไม่ช้า (2 คร 6:2 เชิงอรรถ a;) ในตอนแรก เปาโลคิดว่าตนจะยังมีชีวิตจนถึงวันสุดท้าย (4:17; เทียบ 1 คร 15:51;) ต่อมา เปาโลตระหนักว่าตนอาจจะต้องตายก่อนก็เป็นได้ (2 คร 5:3; ฟป 1:23;) จึงเตือนทุกคนว่า วันนั้นอาจจะไม่มาเร็วดังที่คิด (2 ธส 2:1ฯ;) แต่ยิ่งกว่านั้น ความคิดที่ว่าจะต้องใช้เวลานานก่อนที่คนต่างชาติทั้งหมดจะกลับใจ (รม 11:25;) ทำให้เกิดความแน่ใจว่าวันสุดท้ายจะยังไม่มาถึงในเร็ววัน (มธ 25:19; ลก 20:9;            2 ปต 3:4,8-10; เทียบ 1 คร 8:8 เชิงอรรถ e)

b "เรื่องวันเวลาที่กำหนด" เป็นสูตรที่นิยมใช้กัน (ดู กจ 1:7 เชิงอรรถ i;) แสดงให้เห็นว่า พระเจ้าทรงอยู่นอกกาลเวลา แต่ในขณะเดียวกันยังทรงควบคุมเวลาทั้งหมดและแต่ละส่วนด้วย (กจ 17:26)

c การพูดถึง "วันนั้น" โดยไม่มีคำขยายอื่น ๆ เช่นเดียวกับใน 1 คร 1:8 เชิงอรรถ e; ทำให้เปาโลพูดถึงแสงสว่างและเวลากลางวัน  รวมทั้งยกเอา "การตื่นอยู่เสมอ" มาโต้กับความมืด กลางคืนและการนอนหลับ (ในความหมายที่แตกต่างไปจาก 1 ธส 4:13ฯ) การพูดเช่นนี้ยังแสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างคริสตชน (บุตรแห่งความสว่าง) กับคนอื่น ๆ (บุตรแห่งความมืด) (ดู ยน 8:12 เชิงอรรถ b;) คำสอนโดยสรุปของเปาโลก็คือ พระเจ้าทรงช่วยเราให้รอดพ้นเดชะพระคริสตเจ้าผู้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา

d "ตื่นหรือหลับ" หมายถึง "มีชีวิตหรือตายแล้ว" เหมือนกับใน  4:14-17; ผู้มีความเชื่อทุกคนจะได้รับความรอดพ้นในวาระสุดท้าย

e เราไม่รู้ว่า "ผู้ตักเตือน" เหล่านี้เป็นใคร มีหน้าที่อะไร แต่คริสตชนควรให้ความเคารพและความรักแก่คนเหล่านี้ เพราะว่าเขาได้อุทิศตนแด่พระคริสตเจ้า

f คำแนะนำสั้น ๆ เหล่านี้ได้มีอิทธิพลมากมายต่อวิถีการดำเนินชีวิตฝ่ายจิตของคริสตชน ดู 1:2; 2:13; ลก 18:1 เชิงอรรถ a; รม 1;10; 12:12; อฟ 6:18; ฟป  1:3-4; 4:6; คส 1:3; 4:2; 2 ธส 1;11; 1 ทธ 2:8; 5:5; 2 ทธ 1:3

g พระคุณของพระจิตเจ้า (4:8)  เป็นลักษณะเฉพาะประการหนึ่งของยุคพระผู้ไถ่ และการทดสอบการดลใจของพระจิตเจ้าก็เป็นพระคุณประการหนึ่งเช่นกัน (1 คร 12:10; 14:29; 1 ยน  4:1; เทียบ 2 ธส 2:2; ดู 1 คร 12:1 เชิงอรรถ a)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย