Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ผู้ตายและผู้มีชีวิตขณะที่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาf

         13พี่น้องทั้งหลาย เราไม่อยากให้ท่านขาดความรู้ความเข้าใจถึงเรื่องผู้ล่วงหลับคือผู้ที่ตายไปแล้วg เพื่อท่านจะได้ไม่โศกเศร้าเหมือนคนอื่นที่ไม่มีความหวัง  14เราเชื่อว่าพระเยซูเจ้าสิ้นพระชนม์และทรงกลับคืนพระชนมชีพ เราจึงเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงนำบรรดาผู้หลับอยู่มากับพระองค์โดยทางพระเยซูเจ้าเช่นเดียวกัน  15ตามพระวาจาhขององค์พระผู้เป็นเจ้า เราขอบอกท่านว่า เราiผู้ยังมีชีวิตและรออยู่จนถึงวันที่องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมา จะไม่ได้เปรียบบรรดาผู้ที่ล่วงหลับไปแล้ว  16เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จลงมาจากสวรรค์jตามพระบัญชา เมื่อมีเสียงหัวหน้าฑูตสวรรค์และเสียงแตรของพระเจ้า บรรดาผู้ตายในพระคริสตเจ้าจะกลับคืนชีพก่อน  17ต่อจากนั้น เราผู้ยังมีชีวิตอยู่kจะถูกรับขึ้นไปในกลุ่มเมฆพร้อมกับพวกเขา ไปพบองค์พระผู้เป็นเจ้าในท้องฟ้าเราจะได้อยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไปl  18จงใช้ถ้อยคำเช่นนี้ปลอบใจกันเถิดf คริสตชนที่เมืองเธสะโลนิกามีความกังวลใจเกี่ยวกับมิตรสหายและญาติพี่น้องผู้ล่วงลับไปแล้ว เพราะพวกเขาจะไม่อยู่ที่นั่นเพื่อรับเสด็จองค์พระผู้เป็นเจ้า เปาโลได้ตอบคำถามนี้โดยยืนยันคำสอนพื้นฐานเรื่องการกลับคืนชีพของบรรดาผู้ตาย เพื่อค้ำจุนความเชื่อและความหวังของพวกเขา

g "ผู้ล่วงหลับ" (ไม่ใช่ "ล่วงลับ" ตามปกติ) ภาพพจน์กล่าวถึงความตายว่าเป็นการนอนหลับ พบได้บ่อย ๆ ในพันธสัญญาเดิม พันธสัญญาใหม่และวรรณคดีกรีก ในทำนองเดียวกัน "การกลับคืนชีพ" จึงเปรียบได้กับ "การตื่นจากหลับ"

h ดู มธ 25:32 เชิงอรรถ f "พระวาจา" ในที่นี้หมายถึงคำสอนของพระเยซูเจ้าอย่างกว้าง ๆ เท่านั้น เทียบ  ดนล 7:1,13,16

i "เรา" เปาโลคิดว่าตนจะอยู่กับพวกที่รับเสด็จพระคริสตเจ้าด้วย เป็นการแสดงความปรารถนามากกว่าความมั่นใจ ดู 5:1 เชิงอรรถ a

j แตร เสียงและเมฆเป็นเครื่องหมายที่เคยใช้บรรยายการสำแดงองค์ของพระเจ้า (ดู อพย 13:22 เชิงอรรถ h; 19:16 เชิงอรรถ g;) รายละเอียดเหล่านี้ถูกนำมาใช้ในวรรณกรรมวิวรณ์ (ดู มธ 24:30ฯ; 2 ธส 1:8 เชิงอรรถ b)

k สำเนาโบราณบางฉบับละ "ผู้ยังมีชีวิตอยู่"

l รายละเอียดของการเสด็จมาของพระคริสตเจ้าในวาระสุดท้ายมีหลายประการ คือ ผู้ตายจะกลับคืนชีพตามพระบัญชา เขาและผู้ยังมีชีวิตอยู่จะถูกนำไปพบกับองค์พระผู้เป็นเจ้า และจะติดตามพระองค์ไปยังการพิพากษา อันเป็นจุดเริ่มต้นของพระอาณาจักรนิรันดร รายละเอียดที่สำคัญที่สุดคือประการสุดท้ายได้แก่ ชีวิตนิรันดรกับพระคริสตเจ้า (ดู 5:10; 2 ธส 2:1;) นี่คือ "ความรอดพ้น" "สิริรุ่งโรจน์" และ "อาณาจักร" ที่พระเยซูเจ้าทรงเรียกบรรดาศิษย์ที่ทรงเลือกสรรให้มีส่วนร่วมด้วย

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย