Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ดำเนินชีวิตอย่างศักดิ์สิทธิ์ในความรัก

4  1พี่น้องทั้งหลาย ในที่สุดเราวอนขอและเตือนสติท่านในพระเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้าa ท่านเรียนรู้จากเราว่า จะต้องดำเนินชีวิตอย่างไรเพื่อเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า ท่านก็ดำเนินชีวิตเช่นนี้อยู่แล้วb แต่ขอให้ท่านมีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นอีก        2ท่านทั้งหลายรู้อยู่แล้วถึงคำสั่งสอนที่เราให้ท่านเดชะพระเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้า

         3นี่คือพระประสงค์ของพระเจ้า คือให้ท่านเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์c ละเว้นจากการผิดประเวณี  4แต่ละคนรู้จักใช้ร่างกายของตนdด้วยความศักดิ์สิทธิ์และด้วยความเคารพ   5โดยไม่ปล่อยตัวตามราคตัณหาอย่างคนต่างชาติที่ไม่รู้จักพระเจ้า  6อย่าให้ผู้ใดล่วงเกินหรือหลอกลวงพี่น้องของตนในเรื่องนี้ เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงลงโทษในเรื่องความผิดเหล่านี้ทั้งหมดดังที่เราเคยบอกและกำชับท่าน  7พระเจ้ามิได้ทรงเรียกเราให้มาเป็นคนสกปรกลามก แต่ให้เป็นคนศักดิ์สิทธิ์  8 ดังนั้น ผู้ที่ดูถูกคำเตือนนี้ ก็มิใช่ดูถูกเพียงมนุษย์เท่านั้น แต่ดูถูกพระเจ้าผู้ประทานพระจิตของพระองค์ให้แก่ท่านeด้วย

          9ส่วนเรื่องความรักฉันพี่น้องนั้น ไม่จำเป็นต้องเขียนบอกอะไรท่านอีก เพราะท่านได้รับคำสอนจากพระเจ้าให้รักกัน  10และท่านก็ปฏิบัติเช่นนี้ต่อพี่น้องทุกคนไปทั่วแคว้นมาซิโดเนียอยู่แล้ว พี่น้องทั้งหลาย เราขอร้องท่านให้รักกันยิ่ง ๆ ขึ้น  11เอาใจใส่ที่จะดำเนินชีวิตอย่างสงบ ต่างคนต่างทำงานด้วยน้ำพักน้ำแรงของตน ดังที่เราเคยกำชับท่าน  12เพื่อการดำเนินชีวิตของท่านจะได้รับการยกย่องนับถือจากบุคคลภายนอก และไม่เป็นภาระแก่ผู้อื่น4 a เปาโลพูดว่า "ใน" (ข้อ 1) "เดชะ" (ข้อ 2) หรือ "ในพระนามของพระคริสตเจ้า" (2 ธส 3:6,12;) หลักคำสอนด้านศีลธรรมของเปาโลซึ่งมาจากคำสอนสมัยแรกของคริสตชนนั้นเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันตามปกติ แต่มีความลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพราะความสัมพันธ์กับพระคริสตเจ้า (คส 3:18 เชิงอรรถ l)

b สำเนาโบราณบางฉบับละคำว่า "ท่านก็ดำเนินชีวิตเช่นนี้อยู่แล้ว"

c เป็นพระประสงค์ของพระเจ้า (เทียบ มธ 6:10;) ซึ่งทำให้มนุษย์มีความศักดิ์สิทธิ์ (1 ธส 4:3,7; 2 ธส 2:13;    อฟ 1:4;) เป็นพระเจ้าที่ทรงบันดาลให้พวกเขาศักดิ์สิทธิ์ (5:23; 1 คร 6:11; ดู ยน 17:17; กจ 20:32;) พระคริสตเจ้าทรงทำให้พระองค์เป็น "ความศักดิ์สิทธิ์ของเรา" (1 คร 1:30;) พระจิตเจ้าทรงมีส่วนในการทำให้เราศักดิ์สิทธิ์ (ข้อ 8; 2 ธส 2:13; 1 คร 6:11;) อย่างไรก็ตามคริสตชนจะต้องใช้พระคุณที่พระเจ้าประทานให้นี้ด้วย (รม 6:19 เชิงอรรถ h;) คำว่า "ผู้ศักดิ์สิทธิ์" เป็นคำที่คริสตชนใช้เรียกกันและกันโดยทั่วไป (กจ 9:13 เชิงอรรถ h)

d "ร่างกาย" อาจจะหมายถึงร่างกายของตนเอง (5:23; เทียบ รม 12:1; 1 คร 6:19;) หรือไม่ก็หมายถึงร่างกายของภรรยาอย่างที่มักจะใช้กันในหนังสือของพวกรับบี และ 1 ปต 3:7

e ประกาศกเอเสเคียลได้ประกาศล่วงหน้าไว้ว่า พระเจ้าจะประทานพระจิตเจ้าให้แก่ประชากรในยุคของพระผู้ไถ่ การพูดเช่นนี้เน้นให้เห็นความต่อเนื่องระหว่างพระศาสนจักรที่เมืองเธสะโลนิกากับคริสตชนกลุ่มแรกที่ได้รับพระคุณนี้ (กจ 2:16ฯ,33,38; ฯลฯ) เรื่องพระคุณของพระจิตที่พระเจ้าประทานให้แก่จิตใจของแต่ละคน ดู รม 5:5 เชิงอรรถ e

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย