Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เปาโลขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับข่าวดีเรื่องชาวเธสะโลนิกา

         6บัดนี้ทิโมธีกลับมาถึงแล้ว นำข่าวดีเรื่องความเชื่อและความรักของท่านทั้งหลายมาบอกเราว่าท่านยังระลึกถึงเราในทางที่ดีอยู่เสมอ และอยากพบเราดังที่เราอยากพบท่าน  7พี่น้องทั้งหลาย ความเชื่อของท่านจึงทำให้เราคลายความกังวลใจในขณะที่เรามีความทุกข์ยากลำบากต่าง ๆ  8เพราะบัดนี้เรารู้สึกสดชื่นเหมือนมีชีวิตใหม่ เพราะท่านยืนหยัดมั่นคงในองค์พระผู้เป็นเจ้า  9เราจะขอบพระคุณพระเจ้าเรื่องท่านได้อย่างไรสำหรับความยินดีทั้งปวงที่เรามีเพราะท่านเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้า   10ขณะที่เราวอนขอทั้งกลางวันกลางคืนด้วยใจร้อนรน ให้ได้พบท่าน และเพิ่มเติมความเชื่อของท่านในส่วนที่ยังบกพร่องcอยู่

        11ขอให้พระเจ้าพระบิดาของเรา และพระเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ทรงนำทางให้เราพบท่าน  12ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดให้ท่านมีความรักต่อกันและต่อทุกคนเพิ่มพูนขึ้นอย่างล้นเหลือdดังที่เรารักท่าน  13ขอพระองค์โปรดให้ดวงใจของท่านมั่นคงอยู่ในความศักดิ์สิทธิ์เฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้าพระบิดาของเรา เมื่อพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเสด็จมาพร้อมกับบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ec คงหมายถึงความบกพร่องในความรู้ของชาวเธสะโลนิกาเกี่ยวกับคำสอนคริสตศาสนา รวมทั้งความบกพร่องในเรื่องเกี่ยวกับกฎความประพฤติแบบคริสตชน เทียบ รม 14:1; 2 คร 10:15; ฟป 1:25

d ความรักฉันพี่น้องที่มีต่อกันในพระศาสนจักรเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความรักที่จะต้องขยายไปเป็นความรักต่อมนุษย์ทุกคน

e สำเนาโบราณบางฉบับเสริมว่า "อาเมน" ความศักดิ์สิทธิ์นั้น (4:3 เชิงอรรถ c) เริ่มต้นจากความรักฉันพี่น้อง แต่จะไม่สมบูรณ์จนกว่าจะถึงวันที่พระเยซูเจ้าจะเสด็จมาอย่างรุ่งโรจน์ ในบริบทนี้ "ผู้ศักดิ์สิทธิ์" อาจจะหมายถึงผู้ได้รับเลือกสรร ผู้ที่ได้รับการไถ่ให้รอดพ้นหรือทูตสวรรค์ก็ได้ (กจ 9:13 เชิงอรรถ g)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย