Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ความเชื่อและความพากเพียรของชาวเธสะโลนิกา

           13ด้วยเหตุนี้เราขอบพระคุณเจ้าอยู่เสมอ เพราะเมื่อเราประกาศพระวาจาของพระเจ้าให้ท่านฟัง ท่านฟังแล้วก็รับไว้ มิใช่เช่นวาจาของมนุษย์ แต่เช่นที่เป็นจริงคือ "พระวาจาของพระเจ้า"dซึ่งกำลังแสดงพลังeอยู่ในท่านที่มีความเชื่อ  14พี่น้องทั้งหลาย ท่านประพฤติตามแบบพระศาสนจักรต่าง ๆ ของพระเจ้าในพระคริสตเยซูที่อยู่ในแคว้นยูเดีย เพราะท่านได้รับทุกข์ทรมานจากการกระทำของเพื่อนร่วมชาติ เช่นเดียวกับที่เขาเหล่านั้นได้รับจากชาวยิวf  15ผู้ประหารชีวิตทั้งพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าและบรรดาประกาศก และเบียดเบียนพวกเราด้วย ชาวยิวเหล่านั้นมิได้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า แต่เป็นศัตรูกับมนุษย์ทุกคน  16เพราะกีดกันมิให้เราประกาศสอนคนต่างชาติให้รอดพ้น ชาวยิวเหล่านั้นจึงทำบาปอยู่เสมอจนบาปทวีขึ้นถึงที่สุด การลงโทษgของพระเจ้าจึงลงมาเหนือพวกเขาในที่สุดd พระวาจาในที่นี้หมายถึงคำสอนของอัครสาวกโดยสรุป พระวาจานี้ก่อนอื่น "ถูกรับ" (4:1; 2 ธส 3:6;           1 คร 15:1; กท 1:9; ฟป 4:9; คส 2:6;) หรือ "ได้รับฟังมา" (รม 10:17 เชิงอรรถ h; อฟ 1:13; กจ 15:7;) จากนั้น จึงเข้าลึกในความคิดหรือดวงใจ (รม 10:8-10) ผู้ฟังและยอมรับพระวาจาในจิตใจ (1 ธส 1:6; มก 4:20;   กจ 8:14; 2 คร 11:4; 2 ธส 2:10;) แสดงให้เห็นว่า พระเจ้าได้ตรัสกับเขาโดยทางธรรมทูตของพระองค์         (1 ธส 4:1ฯ; 2 คร 3:5; 13:3)

e พระเจ้าทรงทำงานโดยอาศัยพระวาจา ที่ผู้มีความเชื่อได้รับไว้ เทียบ 1:8; 2 ธส 3:1

f ลักษณะการเขียนที่แข็งกร้าวของข้อ 15-16 สะท้อนให้เห็นบรรยากาศอันขมขื่นที่กรุงเยรูซาเล็ม (มธ 5:12; 21:33-46; 23:29-37; กจ 2:23 เชิงอรรถ o) เมื่อเปาโลทำให้ชาวยิวที่นั่นโกรธเคือง เพราะได้ไปเทศน์สอนคนต่างชาติ (1 ธส 2:16; ดู กจ 13:5 เชิงอรรถ e;) ต่อมาในภายหลัง เปาโลจึงค่อย ๆ มีท่าทีที่สมดุลมากกว่าที่มีที่นี่ โดยพูดถึงบทบาทพิเศษของการเป็นประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรร (เทียบ รม 9:11; กท 4:21-31;) เปาโลได้พยายามทำให้คริสตชนชาวยิวและไม่ใช่ชาวยิวได้ปรองดองกัน (ดู 1 คร 16:1 เชิงอรรถ a; อฟ 2:11-12)

g สำเนาโบราณบางฉบับเสริมว่า "จากพระเจ้า"

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย