Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

คำแนะนำสำหรับผู้อาวุโส

5  1โดยเหตุที่ข้าพเจ้าเป็นผู้อาวุโสคนหนึ่ง เป็นพยาน a ถึงพระทรมานของพระคริสตเจ้า และมีส่วนจะรับพระสิริรุ่งโรจน์ที่จะปรากฏในอนาคตด้วย b ข้าพเจ้าขอร้องบรรดาผู้อาวุโส c ในกลุ่มของท่านทั้งหลาย  2จงเลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้าที่อยู่ในความดูแลของท่าน จงดูแลด้วยความเต็มใจตามพระประสงค์ของพระเจ้าdมิใช่ดูแลด้วยจำใจ จงดูแลด้วยความสมัครใจ มิใช่ดูแลเพราะเห็นแก่อามิสสินจ้าง  3จงเป็นแบบอย่างแก่ฝูงแกะe มิใช่เป็นเหมือนเจ้านายเหนือผู้ที่อยู่ใต้ปกครอง  4เมื่อพระคริสตเจ้าพระผู้เลี้ยงสูงสุดfจะทรงแสดงพระองค์ ท่านจะได้รับสิริรุ่งโรจน์เป็นมงกุฎที่ไม่มีวันร่วงโรยเลย 

5 a "เป็นพยาน" ไม่จำเป็นที่ผู้เขียนจดหมายจะต้องเป็นอัครสาวก 1:1; ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์เมื่อพระคริสตเจ้าทรงรับทรมาน อาจหมายความแต่เพียงว่าเขาได้เป็นพยานถึงพระคริสตเจ้าโดยการรับทนทรมานของตน

b เมื่อพระคริสตเจ้าจะเสด็จมาครั้งที่สองอย่างรุ่งโรจน์ ดู 1:5,13; 4:7,17; 5:10

c"ผู้อาวุโส" เหล่านี้หมายถึง "presbyters" ผู้มีหน้าที่ปกครองดูแลพระศาสนจักรดังที่กล่าวถึงใน ทต 1:5 เชิงอรรถ c; ดู 1 ปต 5:5 เชิงอรรถ g; คำนี้ยังคงความหมายเดิมคือหมายถึงผู้สูงอายุ ตรงข้ามกับ "คนหนุ่ม" ใน 5:5

d สำเนาโบราณบางฉบับละ "จงดูแล" และ "ตามพระประสงค์ของพระเจ้า"

e สำเนาโบราณบางฉบับละ "ผู้อยู่ใต้ปกครอง" พระเยซูเจ้าเคยทรงตักเตือนบรรดาศิษย์ไว้แล้วให้ระวังแนวโน้มที่จะเป็นเจ้านายเหนือผู้อื่น มธ 20:25-28//; 23:8; เทียบ 2 คร 1:24; 4:5; 1 ธส 2:7

f หนังสือฉบับหลัง ๆ ในพันธสัญญาใหม่กล่าวถึงพระเยซูเจ้าในฐานะ "ผู้เลี้ยง" บ่อย ๆ ยน 10:11 เชิงอรรถ f; ฮบ 13:20; และ 1 ปต 2:25; ในข้อนี้เท่านั้นพระเยซูเจ้าได้รับพระนามว่า "ผู้เลี้ยงสูงสุด" งานของผู้เลี้ยงได้รับการอธิบายว่าเป็นการรับใช้

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย