Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

สมณภาพใหม่

        4จงเข้าไปเฝ้าพระองค์ผู้ทรงเป็นศิลาทรงชีวิตbซึ่งมนุษย์ละทิ้งไป แต่พระเจ้าทรงเลือกสรรไว้และมีค่าประเสริฐ  5ท่านเป็นเหมือนศิลาที่มีชีวิตกำลังก่อสร้างขึ้นเป็นวิหารของพระจิตเจ้า เป็นสมณตระกูลศักดิ์สิทธิ์ เพื่อถวายเครื่องบูชาฝ่ายจิตซึ่งเป็นที่สบพระทัยของพระเจ้าเดชะพระเยซูคริสตเจ้า  6ดังที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า "เราเลือกศิลาประเสริฐและวางไว้ในนครศิโยนเป็นศิลาหัวมุม ทุกคนที่มีความเชื่อในศิลานี้จะไม่ต้องอับอายเลย"  7สำหรับท่านผู้มีความเชื่อ ศิลานี้จึงมีค่าประเสริฐ แต่สำหรับผู้ที่ไม่มีความเชื่อ ศิลาที่ช่างก่อสร้างละทิ้งก็กลายเป็นศิลาหัวมุม  8เป็นศิลาที่ทำให้สะดุดและเป็นศิลาที่ทำให้ล้มลง เขาเหล่านั้นสะดุดเพราะไม่ยอมเชื่อฟังพระวาจา นี่เป็นชะตากรรมของพวกเขาc

        9ท่านทั้งหลายdเป็นชาติที่ทรงเลือกสรรไว้ เป็นสมณราชตระกูล เป็นชนชาติศักดิ์สิทธิ์ เป็นประชากรที่เป็นกรรมสิทธิ์พิเศษของพระเจ้า เพื่อจะประกาศพระฤทธา นุภาพของพระองค์ผู้ทรงเรียกท่านจากความมืดสู่ความสว่างที่น่าพิศวงของพระองค์ 10ในอดีตท่านมิได้เป็นประชากร แต่บัดนี้ท่านเป็นประชากรของพระเจ้าแล้ว ในอดีตท่านมิได้รับพระเมตตา แต่บัดนี้ท่านได้รับพระเมตตาแล้วb การกล่าวถึงศิลาในที่นี้ทำให้คิดถึง อพย 19; และพันธสัญญาที่ทำให้อิสราเอลเป็นประชากรศักดิ์สิทธิ์ที่ภูเขาซีนาย แม้ว่าที่นั่นประชากรถูกห้ามไม่ให้เข้าใกล้ภูเขา ประชากรใหม่ของพระเจ้าได้สถาปนาขึ้นบนศิลาอีกก้อนหนึ่ง เป็นศิลาทรงชีวิต ที่เขาทั้งหลายเข้าใกล้ได้เพราะเขาเป็นสมณะตระกูลศักดิ์สิทธิ์ คริสตชนจะถวายเครื่องบูชาฝ่ายจิต 1 ปต 2:5 แทนเครื่องบูชาซึ่งถวายที่เชิงภูเขาซีนายเมื่อกระทำพันธสัญญาเดิม อพย 24:5-8;

ภาพเปรียบเทียบเรื่องการเจริญเติบโตจะเปลี่ยนไปเป็นภาพของการก่อสร้าง พระเยซูเจ้า (มธ 21:42//) ได้ทรงเปรียบเทียบพระองค์กับศิลาที่ช่างก่อสร้างได้ทิ้งไป สดด 118:22 แต่พระเจ้าได้ทรงเลือก อสย 28:16 คริสตชนซึ่งเป็นศิลาที่มีชีวิต (ข้อ 5) เช่นเดียวกับพระคริสตเจ้า (ข้อ 4) ถูกนำมาสร้างขึ้นเป็นที่พำนักของพระจิตเจ้า 1 คร 3:16-17; 2 คร 6:16; อฟ 2:20-22 คริสตชนถวายคารวกิจแด่พระเจ้าอย่างคู่ควรกับพระองค์ในพระวิหาร ยน 2:21 เชิงอรรถ i; รม 1:9 เชิงอรรถ g; ฮบ 7:27 เชิงอรรถ g

c แปลตามตัวอักษรได้ว่า "เขาทั้งหลายได้ถูกกำหนดไว้แล้วเพื่อการนี้" จากการที่ได้ปฏิเสธพระวรสารชาวยิวได้สูญเสียสิทธิเป็นประชากรของพระเจ้า ซึ่งคริสตชนได้รับสิทธินี้แทน 3:9; กจ 28:26-28; เทียบ ยน 12:37ฯ; ความคิดนี้ยังไม่สมบูรณ์ จำเป็นต้องพิจารณาข้อความนี้ควบคู่กับ รม 11:32; 1 ทธ 2:4; อีกด้วย และข้อความนี้ก็ไม่ได้เป็นข้อพิสูจน์ว่าพระเจ้าจะทรงทอดทิ้งชาวยิวตลอดไป

d ผู้เขียนใช้ข้อความหลายตอนจากพระคัมภีร์ที่กล่าวพาดพิงถึงลักษณะต่าง ๆ ของประชากรของพระเจ้า เพื่อเน้นความสัมพันธ์ของพระศาสนจักรกับพระเจ้า และความรับผิดชอบที่พระศาสนจักรมีต่อโลก ดู วว 1:6; 5:10; 20:6 ในฐานะที่เป็นกรรมสิทธิ์ของพระคริสตเจ้า พระศาสนจักรจึงมีเอกภาพมากกว่าสังคมโดยทั่วไป ดู กท 3:28; วว 5:9

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย