Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ชีวิตใหม่จากศีลล้างบาปเรียกร้องคริสตชนให้บำเพ็ญความศักดิ์สิทธิ์

           13ดังนั้น ท่านทั้งหลายจงเตรียมจิตใจไว้ให้พร้อมที่จะปฏิบัติงาน จงบังคับตนเอง ตั้งความหวังทั้งหมดไว้ในพระหรรษทานซึ่งพระเจ้าจะทรงนำมาประทานให้เมื่อพระเยซูคริสตเจ้าทรงสำแดงพระองค์  14จงประพฤติตนดังบุตรที่เชื่อฟัง อย่าประพฤติตามกิเลสตัณหาดังแต่ก่อนเมื่อท่านยังขาดความรู้h  15แต่จงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ในความประพฤติทุกประการiตามแบบฉบับขององค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงเรียกท่าน  16เพราะมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า "ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ เพราะเราเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์"  17ถ้าท่านเรียกพระองค์ผู้ทรงพิพากษาตามการกระทำของแต่ละคนโดยไม่ลำเอียงว่า "พระบิดา" ก็จงดำเนินชีวิตขณะที่อยู่ต่างแดนนี้ด้วยความเคารพยำเกรงพระองค์      18เพราะท่านรู้ว่าท่านได้รับการไถ่กู้หลุดพ้นจากวิถีชีวิตไร้ค่าที่สืบมาจากบรรพบุรุษ มิใช่ด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายได้เช่นเงินหรือทอง  19แต่ด้วยพระโลหิตประเสริฐของพระคริสตเจ้าj ดังเลือดของลูกแกะไร้มลทินหรือจุดด่างพร้อย  20พระองค์ทรงกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วตั้งแต่ก่อนสร้างโลก และทรงเปิดเผยพระคริสตเจ้าเพื่อท่านทั้งหลายในวาระสุดท้าย  21เดชะพระคริสตเจ้านี้ ท่านมีความเชื่อในพระเจ้าผู้ทรงบันดาลให้พระองค์กลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย และประทานพระสิริรุ่งโรจน์เพื่อให้ความเชื่อและความหวังของท่านดำรงอยู่ในพระเจ้าkh เมื่อคริสตชนได้รับความเชื่อ เขาได้ผ่านจากความโง่เขลามารับความรู้เกี่ยวกับพระเจ้า สดด 78:6;          ยรม 10:25; 1 ธส 4:5; พฤติกรรมของเขา 1 ปต 1:18; อฟ 4:17-19 จึงต้องเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิง

i ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามแบบฉบับความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า (ลนต 19:2) พระเยซูเจ้าทรงอธิบายไว้ว่า      คริสตชนทำเช่นนี้เมื่อมีความรักต่อผู้อื่น (ลนต 19:15) ความรักนี้ทำให้คริสตชนแตกต่างจากคนต่างศาสนา และกลายเป็นบุตรของพระเจ้า (มธ 5:43-48//) แต่ปัญหาอยู่ที่ว่ากำลังใจที่จะประพฤติเช่นนี้มาจากไหน ธรรมประเพณีของบรรดาอัครสาวกจึงสอนกลับกันและเข้าใจว่าเพราะเราเป็นบุตรของพระเจ้า (1:23 เชิงอรรถ m) เราจึงปฏิบัติตามแบบฉบับของพระเจ้าได้ (1:14-16; อฟ 5:1ฯ; 1 ยน 3:2-10) พระเจ้าผู้ทรงเป็นความรักทรงเป็นต้นเหตุของกิจกรรมของเรา เปาโลเห็นว่าการประพฤติตามแบบฉบับของพระเจ้านี้เป็นการปรับปรุงสิ่งสร้างให้คืนสภาพเดิม (อฟ 4:24; คส 3:10-13)

j หรือ "โดยพระโลหิตประเสริฐของพระคริสตเจ้า ลูกแกะไร้มลทินนี้"

k การไถ่กู้ (รม 3:25 เชิงอรรถ k) อาศัยพระโลหิตของพระคริสตเจ้า (มธ 26:28 เชิงอรรถ i; วว 1:5; 5:9) และการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์เป็นผลจากแผนการนิรันดรของพระบิดา (1 ปต 1:20) ซึ่งทรงเจิมประชากรใหม่ของพระองค์ อันได้แก่ผู้ที่มีความเชื่อด้วยวิธีนี้ (ดู 1 ธส 1:7; 2:10,13) ข้อความตอนนี้ (1 ปต 1:13-21) ดูเหมือนจะสะท้อนคำสอนเรื่องศีลล้างบาปหรือพิธีกรรมของศีลนี้

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย