ความหวังของบรรดาประกาศก

           10ความรอดพ้นนี้คือความรอดพ้นที่บรรดาประกาศกค้นหาและวิเคราะห์ ประกาศกเหล่านี้ประกาศพระวาจากล่าวถึงพระหรรษทานที่ทรงเตรียมไว้สำหรับท่าน 11เขาเหล่านั้นวิเคราะห์เวลาและกรณีแวดล้อมของเหตุการณ์ที่พระจิตของพระคริสตเจ้าgตรัสไว้ล่วงหน้า พระจิตของพระคริสตเจ้าทรงเป็นพยานอยู่ในตัวเขา ทรงเปิดเผยให้รู้ถึงพระทรมานที่พระคริสตเจ้าจะต้องทรงรับ และรู้ถึงพระสิริรุ่งโรจน์ที่จะตามมา   12พระเจ้าทรงเปิดเผยเรื่องเหล่านี้กับบรรดาประกาศก มิใช่สำหรับประกาศกเหล่านั้น แต่สำหรับท่านทั้งหลาย บัดนี้ ผู้ประกาศข่าวดีแจ้งเรื่องดังกล่าวให้ท่านรู้เดชะพระจิตเจ้าผู้ที่พระเจ้าทรงส่งมาจากสวรรค์ เรื่องเหล่านี้แม้แต่ทูตสวรรค์ก็ปรารถนาที่จะได้เห็นเช่นเดียวกันg บทบาทของบรรดาประกาศกคือการประกาศธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้า (ข้อ 10) เชื่อกันว่าพระจิตของพระคริสตเจ้าทรงดลใจบรรดาประกาศก (ดู ลก 24:27,44; 1 คร 10:1-11; ดูข้อ 6 เชิงอรรถ d) เช่นเดียวกับทรงดลใจการเทศน์สอนของบรรดาอัครสาวก (ข้อ 12) ดังนั้น พันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่จึงต่อเนื่องกันอย่างชัดเจน