"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“ถ้าพระองค์พอพระทัย พระองค์ย่อมทรงรักษาข้าพเจ้าให้หายได้”

8. พระเยซูเจ้าทรงพระดำเนินทั่วแคว้นกาลิลี (2)

1) พระเยซูเจ้าเสด็จออกจากเมืองคาเปอรนาอุม
             ซีโมน “จึงทูลพระองค์ว่า ‘ทุกคนกำลังแสวงหาพระองค์’” บรรดาศิษย์คงจะมีความกระตือรือร้นเมื่อเห็นว่าพระเยซูเจ้าทรงประสบความสำเร็จ  คนมากมายตามหาพระองค์ เขาคงจะคิดว่า ในสถานการณ์เช่นนี้ไม่ควรพลาดโอกาสที่จะประชาสัมพันธ์ตนเอง  เพราะคนจำนวนมากแสดงความเชื่อในพระองค์แล้ว เขาจึงตามหาพระเยซูเจ้า แต่ “พระองค์ตรัสตอบว่า ‘เราไปที่อื่นกันเถิด ไปตามตำบลใกล้เคียง เพื่อจะได้เทศน์สอนที่นั่นด้วย” พระเยซูเจ้าทรงชนะการผจญไม่ยอมรับคำเสนอของบรรดาศิษย์ ทรงเน้นว่าภารกิจของพระองค์คือการเทศนาสั่นสอน พระองค์เสด็จมาเพื่อประกาศข่าวดี แต่จุดประสงค์ของผู้แสวงหาพระองค์คือเขาต้องการให้ทรงรักษาผู้ป่วย
           พระเยซูเจ้าทรงแสดงอย่างชัดเจนว่า ภารกิจแรกของพระองค์คือ การประกาศข่าวดีเรื่องพระอาจักรของพระเจ้าที่ใกล้จะมาถึง การรักษาผู้ป่วยเป็นกิจการแสดงความเมตตากรุณาก็จริง แต่ไม่เป็นภารกิจหลักของพระองค์  เพราะภารกิจของพระองค์คือการเทศน์สอนให้มนุษย์กลับใจ การเทศน์สอนจะรักษาจิตใจมนุษย์ ไม่รักษาเพียงร่างกาย พระเยซูเจ้าทรงมีจิตสำนึกว่า ทุกคนต้องมีโอกาสที่จะรับฟังพระวาจาของพระองค์

          “เพราะเรามาด้วยจุดประสงค์นี้” แปลตามตัวอักษรได้ว่า “เราออกมา” นักพระคัมภีร์บางคนตีความหมายว่า พระองค์ทรงบอกเหตุผลที่ต้องออกจากเมืองคาเปอรนาอุมคือมาอยู่ในที่สงัดเพื่ออธิษฐานภาวนา แต่ดูเหมือนว่าความหมายนี้ไม่สอดคล้องกับบริบท เพราะเมื่อพระองค์ตรัสว่า “เรามาเพื่อจุดประสงค์นี้” ก็หมายถึงมาเพื่อเทศน์สอนที่แคว้นกาลิลี ไม่ใช่มาเพื่ออธิษฐานภาวนา นักพระคัมภีร์อีกหลายคนตีความหมายว่า จุดประสงค์ที่อยู่เบื้องหลังพระวาจาที่พระเยซูเจ้าตรัสเวลานั้นคือการที่พระองค์ “เสด็จออก” มาจากพระบิดา (เทียบ ยน 8:42; 13:3; 16:27) ซึ่งตรงกับความคิดที่เราพบในพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาบรรยายเหตุการณ์เดียวกันนี้ว่าพระเยซูเจ้าทรงใช้สำนวน “เพราะเราถูกส่งมาก็เพื่อการนี้” (ลก 4:43) คล้ายกับว่าพระองค์ตรัส “เราเสด็จออกมาจากพระบิดาเพื่อเทศน์สอนและประกาศข่าวดีแก่ทุกคน”

         วลี “เพราะเรามาด้วยจุดประสงค์นี้” เป็นพระวาจาแรกในพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโกที่พระเยซูเจ้าตรัสอย่างเปิดเผยถึงภารกิจของพระองค์ และทรงแสดงความตั้งใจแน่วแน่ที่จะปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดา เพราะทรงสำนึกว่าทรงมีหน้าที่ประกาศข่าวดีเรื่องความรอดพ้น ไม่ทรงมีหน้าที่ตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นหรือความกระตือรือร้นของประชาชนที่ตามหาพระองค์ เพราะคิดว่าทรงเป็นผู้วิเศษสามารถรักษาโรค

          “พระองค์จึงเสด็จไปเทศน์สอนตามศาลาธรรมทั่วแคว้นกาลิลี ทรงขับไล่ปีศาจด้วย” น่าสังเกตว่านักมาระโกบันทึกว่า พระเยซูเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นเสด็จไป เพราะกริยาเป็นเอกพจน์ ไม่บันทึกว่าพระเยซูเจ้าเสด็จไปพร้อมกับบรรดาศิษย์ เพราะในช่วงเวลานี้บรรดาศิษย์ยังไม่มีบทบาทในการประกาศข่าวดี นักบุญมาระโกเล่าเพียงแต่สิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำ บรรดาศิษย์มีหน้าที่ติดตาม จับตามอง และเรียนรู้จากพระองค์ขณะที่ทรงพระดำเนินตามหมู่บ้านต่าง ๆ ที่แคว้นกาลิลีว่า เขาจะต้องประกาศข่าวดีอย่างไร

          การที่พระเยซูเจ้าทรงสั่งสอนในศาลาธรรมเน้นชัดเจนว่า หัวหน้าศาลาธรรมต่าง ๆ ยินดีให้พระองค์เทศน์สอน เพราะประชาชนสนใจฟังพระองค์ การประกาศข่าวดีของพระองค์ไม่เป็นเพียงคำสอน แต่เดชะพระจิตเจ้าพระเยซูเจ้าทรงขับไล่ปีศาจจากผู้ถูกสิง เป็นการประกาศข่าวดีอย่างผู้ทรงอำนาจ ชื่อเสียงของพระองค์จึงเลื่องลือไปทั่วแคว้นกาลิลี

          น่าสังเกตนักบุญมาระโกบอกเพียงว่า พระเยซูเจ้าทรงเทศนาสั่งสอนและขับไล่ปีศาจ ไม่อ้างถึงการรักษาโรคต่าง  ๆ เพื่อเน้นอีกครั้งหนึ่งว่า ภารกิจของพระองค์คือการประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้าและทรงมีชัยชนะเหนือปีศาจ ข้อความนี้จบลงโดยแสดงว่า ข่าวดีที่พระเยซูเจ้าทรงประกาศประสบผลสำเร็จในตอนแรก