Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

กำเนิดความเชื่อ

         5ใครเล่าชนะโลกได้  ถ้ามิใช่ผู้ที่เชื่อว่าพระเยซูเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้า b

6พระองค์ทรงเป็นผู้เสด็จมาโดยน้ำและโดยพระโลหิตc   พระองค์คือ พระเยซูคริสตเจ้า  พระองค์มิได้เสด็จมาโดยน้ำเพียงอย่างเดียวแต่เสด็จมาโดยน้ำและโดยพระโลหิตและพระจิตเจ้าทรงเป็นพยานถึงเรื่องนี้เพราะพระจิตเจ้าทรงเป็นความจริง

7พยานมีสามอย่างd

8คือพระจิตเจ้า น้ำและพระโลหิตและพยานทั้งสามอย่างก็ตรงกันe

9ถ้าเรายอมรับการเป็นพยานของมนุษย์    การเป็นพยานของพระเจ้านั้นย่อมยิ่งใหญ่กว่า คือการเป็นพยานที่พระเจ้าทรงให้เกี่ยวกับพระบุตรของพระองค์

10ผู้ใดเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าย่อมมีการเป็นพยานอยู่ในตัวเขาแล้ว  แต่ผู้ที่ไม่เชื่อ  ย่อมทำให้พระเจ้าเป็นผู้ตรัสคำเท็จ  เพราะเขาไม่เชื่อการเป็นพยานซึ่งพระเจ้าประทานให้เกี่ยวกับพระบุตรของพระองค์

11การเป็นพยานนี้คือ  พระเจ้าประทานชีวิตนิรันดรแก่เราและชีวิตนี้อยู่ในพระบุตรของพระองค์

12ผู้ใดมีพระบุตรย่อมมีชีวิตและผู้ใดไม่มีพระบุตรของพระเจ้าย่อมไม่มีชีวิต

13ข้าพเจ้าเขียนเรื่องนี้ถึงท่านทั้งหลาย   ซึ่งเชื่อในพระนามของพระบุตรของพระเจ้า  เพื่อท่านจะได้รู้ว่าท่านมีชีวิตนิรันดรb ความคิดนี้เป็นข้อสรุปจากความคิดสองข้อก่อนหน้านั้น คือ 1.ผู้ที่มีความเชื่อก็บังเกิดจากพระเจ้า (ข้อ 1) และ 2. ผู้ที่บังเกิดจากพระเจ้าก็เป็นผู้ชนะ "โลก" (ข้อ 4) ดู รม 1:4 เชิงอรรถ c

c น้ำและพระโลหิตที่ไหลออกมาจากสีข้างที่ถูกหอกแทงของพระเยซูเจ้า

d สำเนาโบราณภาษาละติน (Vulg) ข้อ 7-8 อ่านได้ดังนี้ "พยานมีอยู่สามประการในสวรรค์ คือพระบิดา พระ วจนาตถ์และพระจิตเจ้า และพยานทั้งสามก็ตรงกัน พยานมีอยู่สามประการในโลก คือพระจิตเจ้า น้ำและพระโลหิต" ข้อความที่เพิ่มขึ้นมาไม่มีในต้นฉบับภาษากรีก หรือฉบับแปลในสมัยแรก หรือแม้ในสำเนาต้นฉบับ (Vulg) ที่ดีที่สุดด้วย น่าจะเป็นคำอธิบายที่ผู้คัดลอกคนหนึ่งเพิ่มเข้าไปในภายหลัง

e พยานทั้งสามยืนยันเรื่องเดียวกัน พระโลหิตและน้ำร่วมกับพระจิตเจ้า (2:20 เชิงอรรถ k; 27; ยน 3:5; 4:1) เป็นพยาน (ดู ยน 3:11 เชิงอรรถ f) ถึงพระภารกิจของพระบุตรผู้ประทานชีวิต ข้อ 11; ยน 3:15 เชิงอรรถ h

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย