Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

III. กำเนิดความรักและความเชื่อ

กำเนิดความรัก

         7ท่านที่รักทั้งหลาย เราจงรักกันเพราะความรักมาจากพระเจ้าและทุกคนที่มีความรัก ย่อมบังเกิดจากพระเจ้า และรู้จักพระองค์e

8ผู้ไม่มีความรัก ย่อมไม่รู้จักพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงเป็นความรักf

9ความรักของพระเจ้าปรากฏให้เราเห็นดังนี้ คือ  พระเจ้าทรงส่งพระบุตรพระองค์เดียวมาในโลกเพื่อเราจะได้มีชีวิตโดยทางพระบุตรนั้น

10ความรักอยู่ที่ว่าพระเจ้าทรงรักเราและทรงส่งพระบุตรของพระองค์มาเพื่อชดเชยบาปของเรา  มิใช่อยู่ที่เรารักพระเจ้า

11ท่านที่รักทั้งหลาย  ถ้าพระเจ้าทรงรักเราเช่นนี้   เราก็ควรจะรักกันด้วย

12ไม่มีผู้ใดเคยเห็นพระเจ้าg   แต่ถ้าเรารักกัน   พระเจ้าย่อมทรงดำรงอยู่ในเราและความรักของพระองค์ในเราก็จะสมบูรณ์

13เรารู้ว่าเราดำรงอยู่ในพระองค์และพระองค์ทรงดำรงอยู่ในเราเพราะพระองค์ประทานพระพรของพระจิตเจ้าhให้เรานั่นเอง

14เราเห็นและเราเป็นพยานได้ว่า  พระบิดาทรงส่งพระบุตรของพระองค์  มาเป็นพระผู้ไถ่โลก

15ผู้ใดยอมรับว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า   พระเจ้าย่อมทรงดำรงอยู่ในเขา และเขาย่อมอยู่ในพระเจ้า

16เรารู้และเชื่อในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเรา   พระเจ้าทรงเป็นความรัก   ผู้ใดดำรงอยู่ในความรัก ย่อมดำรงอยู่ในพระเจ้าและพระเจ้าย่อมทรงดำรงอยู่ในเขา

17ความรักสมบูรณ์อยู่ในเรา    เพื่อให้เรามีความมั่นใจในวันพิพากษาเพราะพระองค์ทรงเป็นอย่างไร  เราในโลกนี้ย่อมเป็นอย่างนั้นด้วย

18ไม่มีความกลัวในความรัก   ความรักที่สมบูรณ์ย่อมขจัดความกลัว   เพราะความกลัว คือความคาดหมายว่าจะถูกลงโทษ   ความรักของผู้มีความกลัวจึงยังไม่สมบูรณ์i

19จงมีความรักเถิด   เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อน

20ถ้าผู้ใดพูดว่า "ฉันรักพระเจ้า"  แต่เกลียดชังพี่น้องของตน   ผู้นั้นย่อมเป็นคนพูดเท็จ   เพราะผู้ไม่รักพี่น้องที่เขาแลเห็นได้   ย่อมไม่รักพระเจ้าที่เขาแลเห็นไม่ได้

21เราได้รับบทบัญญัตินี้จากพระองค์   คือให้ผู้ที่รักพระเจ้า รักพี่น้องของตนด้วย

5  1ทุกคนที่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระคริสตเจ้าย่อมบังเกิดจากพระเจ้า    ทุกคนที่รักบิดา ย่อมรักบุตรของเขาด้วยa

2เรารู้ว่าเรารักบรรดาบุตรของพระเจ้า   เมื่อเรารักพระเจ้าและปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค์

3ความรักต่อพระเจ้าคือการปฏิบัติตามบทบัญญัติ   บทบัญญัติของพระองค์มิใช่ภาระหนัก

4เพราะทุกคนที่บังเกิดจากพระเจ้าชนะโลกแล้ว   ชัยชนะที่ชนะโลกก็คือความเชื่อของเราe ความรักเป็นคุณลักษณะของบุตรพระเจ้า ข้อ 16

f พระเจ้าทรงรักอิสราเอล อสย 54:8 เชิงอรรถ c; การส่งพระบุตรแต่องค์เดียวของพระองค์มาเป็นพระผู้ไถ่กู้โลก ข้อ 9; ยน 3:16; 4:42; เทียบ รม 3:24-25,24 เชิงอรรถ i; 5:8; ฯลฯ ทำให้ความรักของพระเจ้าปรากฏให้เห็น (ข้อ 7) เพราะพระเจ้าทรงเป็นความรัก (ข้อ 16) 3:16; และทำให้ผู้มีความเชื่อซึ่งเป็นบุตรของพระเจ้า (1:3 เชิงอรรถ b) เข้าร่วมในความรักนั้น (ข้อ 10,19)

g ข้อความนี้คัดค้านโดยตรงกับความคิดของผู้ที่อ้างว่าตนมี "ชีวิตจิต" pneumatikoi สมบูรณ์จนแลเห็นพระเจ้าได้โดยตรง

h หมายถึง พระพรของพระจิตเจ้าที่พระเจ้าทรงสัญญาจะประทานให้ในยุคสุดท้าย กจ 2:17-21,33; พระพรดังกล่าวได้หลั่งลงในใจของเราแล้ว ดู รม 5:5 เชิงอรรถ e; 1 ธส 4:8; และได้ก่อให้เกิดความมั่นใจภายในซึ่งบรรดาอัครสาวกประกาศออกมาภายนอก 5:6-7; เทียบ กจ 5:32; ในที่นี้หมายถึงการเป็นบุตรของพระเจ้า    รม 8:15-16; กท 4:6

i ความรักเรียกร้องให้มีความยำเกรงต่อพระเจ้าเยี่ยงบุตรเป็นองค์ประกอบ ฉธบ 6:2 เชิงอรรถ a; สภษ 1:7 เชิงอรรถ a; แต่ตัดความกลัวแบบทาสออกไป คือความกลัวการลงโทษจากพระเจ้า 3:20; พระเจ้าได้ทรงพิสูจน์ความรักของพระองค์ไว้ในพระบุตร ดู ข้อ 8 เชิงอรรถ f

5 a ใครที่รักพระเจ้า ย่อมรักลูกของพระองค์ด้วย ความรักต่อพระเจ้าแสดงออกในความรักต่อพี่น้อง ซึ่งเป็นมาตรการวัดความจริงใจของความรักนั้น 3:14,17-19; 4:20; และเป็นบทบัญญัติข้อแรกที่มนุษย์ต้องปฏิบัติเพราะรักพระเจ้า ข้อ 2-3; เทียบ 2:3-5; 3:22-24; มธ 22:26-40//; ยน 13:34=15:10-14; รม 13:9; กท 5:14; สรุปแล้ว ความเชื่อที่ทำให้เราบังเกิดจากพระเจ้านั้นย่อมตัดสินว่าความรักของเราเป็นความเชื่อแท้หรือไม่ 3:1; ยน 1:12 เชิงอรรถ j

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย