Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เงื่อนไขประการที่สอง การปฏิบัติตามบทบัญญัติเรื่องความรัก

         11นี่คือคำสอนที่ท่านทั้งหลายได้ฟังมาตั้งแต่แรกเริ่ม  คือเราจงรักกัน

12อย่าเป็นเหมือนคาอิน ซึ่งมาจากมารร้ายและฆ่าน้องชายของตน   เหตุใดเขาจึงฆ่าน้องชายเพราะการกระทำของเขาเลวร้ายแต่การกระทำของน้องชายชอบธรรมh

13พี่น้องทั้งหลาย อย่าแปลกใจเลยถ้าโลกเกลียดชังท่าน

14เรารู้ว่า เราผ่านพ้นความตายมาสู่ชีวิตแล้ว  เพราะเรารักพี่น้อง  ผู้ใดไม่มีความรัก ย่อมดำรงอยู่ในความตาย

15ทุกคนที่เกลียดชังพี่น้องของตน ย่อมเป็นฆาตกรและท่านก็รู้ว่า ไม่มีฆาตกรคนใดมีชีวิตนิรันดรอยู่ในตน

16เรารู้จักความรักจากการที่พระองค์ทรงสละชีวิตของพระองค์เพื่อเรา  เราจึงควรสละชีวิตของเราเพื่อพี่น้องเช่นเดียวกัน

17ถ้าผู้ใดมีทรัพย์สมบัติของโลกนี้และเห็นพี่น้องของตนขาดแคลนแต่ยังมีใจแคบต่อเขา  ความรักของพระเจ้าจะดำรงอยู่ในผู้นั้นได้อย่างไร

18ลูกที่รักทั้งหลาย  เราอย่ารักกันแต่ปาก เพียงด้วยคำพูดเท่านั้น  แต่เราจงรักกันด้วยการกระทำและด้วยความจริง

19จากการกระทำนี้ เราจะรู้ว่าเราอยู่กับความจริงi  เราจะมั่นใจเฉพาะพระพักตร์ของพระองค์

20แม้ใจของเราอาจจะยังกล่าวโทษเราอยู่ก็ตามเพราะพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่าใจของเรา และทรงล่วงรู้ทุกสิ่งj

21ท่านที่รักทั้งหลายถ้าใจของเราไม่กล่าวโทษเรา  เราย่อมมั่นใจได้เมื่ออยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า

22และถ้าเราวอนขอสิ่งใด  เราย่อมจะได้รับสิ่งนั้นจากพระองค์เพราะเราปฏิบัติตามบทบัญญัติและกระทำสิ่งที่พระองค์พอพระทัย

23นี่เป็นบทบัญญัติของพระองค์ คือ ให้เราเชื่อในพระนามของพระเยซูคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์และให้เรารักกัน ดังที่พระองค์ทรงบัญญัติให้เรา

24ผู้ที่ปฏิบัติตามบทบัญญัติ  ย่อมดำรงอยู่ในพระเจ้า และพระเจ้าทรงดำรงอยู่ในผู้นั้น  เรารู้ว่าพระองค์ทรงดำรงอยู่ในเรา จากพระจิตเจ้า ซึ่งพระองค์ประทานให้เราh ความขัดแย้งระหว่างบุตรของพระเจ้าซึ่งดำเนินชีวิตในความจริงและความรัก กับโลกที่ถูกบาปและความเกลียดชังครอบงำอยู่ จะถูกกล่าวต่อไปจนถึง 4:6

i ในข้อเขียนของยอห์น คำว่า "ความจริง" 2:4 มีความหมายกว้างมาก และรวมทั้งความเชื่อและความรัก 3:23; 5:1; ผู้ที่อยู่ "ในความจริง" คือผู้ที่เชื่อ 2:21-22; และผู้ที่รัก 3:18-19; ดู ยน 3:21; 8:32 เชิงอรรถ k; 18:37;      2 ยน 4-6; 3 ยน 3-8

j บุคคลที่มโนธรรม (ตามตัวอักษรว่า "ใจ") ตำหนิติเตียน จะพบว่าพระเจ้าในฐานะผู้พิพากษามีความถี่ถ้วนและมีความผ่อนปรนมากกว่ามโนธรรมของเขา แต่เพื่อจะรู้สึกเช่นนี้ได้ เขาต้องปฏิบัติความรักเสียก่อน ประโยคนี้ยังแปลได้อีกว่า "เฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้า เราจะพิสูจน์ให้มโนธรรมของเราเห็นว่า พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่กว่ามโนธรรมของเราและทรงล่วงรู้ทุกสิ่ง ถ้ามโนธรรมนั้นกล่าวหาเรา" 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย