"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

เงื่อนไขประการแรก การตัดขาดจากบาป

         3ทุกคนที่มีความหวังในพระองค์ย่อมชำระใจของตนให้บริสุทธิ์ เช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงบริสุทธิ์b

4ทุกคนที่ทำบาป ย่อมฝ่าฝืนธรรมบัญญัติเพราะบาปเป็นการฝ่าฝืนธรรมบัญญัติ

5ท่านทั้งหลายตระหนักดีแล้วว่าพระองค์ทรงปรากฏเพื่อทรงลบล้างบาปให้สิ้นไปcและไม่มีบาปใดในพระองค์

6ทุกคนที่ดำรงอยู่ในพระองค์ย่อมไม่ทำบาปdและทุกคนที่ทำบาปย่อมไม่เคยเห็นและไม่รู้จักพระองค์

7ลูกที่รักทั้งหลาย จงอย่าให้ใครชักนำท่านให้หลงผิดผู้ประพฤติชอบย่อมเป็นผู้ชอบธรรมดังที่พระองค์eทรงเป็นผู้เที่ยงธรรม

8ผู้ที่ทำบาปย่อมมาจากปีศาจfเพราะปีศาจนั้นทำบาปมาตั้งแต่แรกเริ่ม พระบุตรของพระเจ้าทรงปรากฏเพื่อทรงทำลายงานของปีศาจ

9ทุกคนที่บังเกิดจากพระเจ้าย่อมไม่ทำบาปเพราะเชื้อชีวิตgของพระเจ้าดำรงอยู่ในตัวเขาและเขาไม่อาจทำบาปได้ เพราะเขาบังเกิดจากพระเจ้า

10เราจำแนกบุตรของพระเจ้าจากบุตรของปีศาจได้โดยวิธีนี้คือทุกคนที่ไม่ประพฤติชอบ และไม่รักพี่น้องของตน  ก็ไม่ได้มาจากพระเจ้าb "พระองค์" หมายถึง "พระเยซูเจ้า"

c สำเนาโบราณบางฉบับว่า "บาปของเรา"

d ลำดับความคิดของยอห์นที่ตรงนี้ คือเริ่มจากความหวังที่จะเห็นพระเจ้า (ข้อ 2) และความศักดิ์สิทธิ์ที่สมบูรณ์ (ข้อ 3) ยอห์นกล่าวถึงการกระทำของพระเยซูคริสตเจ้า (ข้อ 5) 2:2; ซึ่งก่อให้เกิดการละเว้นความชั่วทุกประการอย่างที่บุตรของพระเจ้าควรจะทำ (ข้อ 9) 5:18; เทียบ กท 5:16; เพราะพระเจ้าทรงบันดาลให้เขาเป็นผู้ชอบธรรมแล้ว (ข้อ 7) 2:29; ดู รม 3:24-25,24 เชิงอรรถ i; แต่มิได้หมายความว่าเขาจะทำบาปอีกไม่ได้   1:8-10,9 เชิงอรรถ g; บาปเป็นการตัดความสัมพันธ์กับพระเจ้า เทียบ 2:3-5

e ดู 2:6 เชิงอรรถ e

f ยอห์นเคยใช้วลี "ของพระเจ้า" "จากความจริง" "บุตรของพระเจ้า" เพื่อแสดงว่าคริสตชนดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้อิทธิพลของพระเจ้า บัดนี้ยอห์นก็ใช้วลีคล้าย ๆ กัน เช่น "ของปีศาจ" 3:8; "ของมารร้าย" 3:12; จากหรือของโลกที่ไม่จีรัง 2:16; 4:5; "ลูกของปีศาจ" เพื่อหมายถึงบุคคลที่ดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้อิทธิพลของปีศาจ และปล่อยตนให้ถูกปีศาจล่อลวง

g "เชื้อชีวิต" แปลตามตัวอักษรว่า "เมล็ดพันธุ์ของพระเจ้า" อาจจะหมายถึงพระคริสตเจ้า เทียบ กท 3:16;      1 ยน 5:18; แต่ผู้อธิบายพระคัมภีร์บางคนตีความว่าหมายถึงพระจิตเจ้า เทียบ 2:20-27; หรือเชื้อชีวิตของพระเจ้าที่พระองค์ทรงนำมาให้เรา

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2021
ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2021 วันพุธที่ 8 กันยายน 2021 เวลา 13.00-15.00...
อบรมพระคัมภีร์ หัวข้อ “หนังสือปฐมกาล”
เชิญรับการอบรมพระคัมภีร์ “หนังสือปฐมกาล” สอนโดย คพ. ผศ. วสันต์ (คณะสติกมาติน) วันเสาร์ที่ 7, 14, 21, 28 สิงหาคม 2021 เวลา 9.00-12.00 น. โดยใช้โปรแกรม/แอพพลิเคชั่น Zoom ลงทะเบียนที่ https://bit.ly/3BEtdHV จัดโดยแผนกพระคัมภีร์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
“CBF คืออะไรสำหรับฉัน” โดย พระคุณเจ้า ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์
{mp4}bs-veera-cbf-video{/mp4} จดหมาย CBF ส่งคลิปวีดีโอ ++++++++++ สหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (Catholic Biblical Federation - CBF) ในช่วงเตรียมการประชุมสามัญของ CBF ครั้งที่ 10 ในเดือนเมษายน 2022 ที่กรุง Mar del Plata ประเทศอาร์เจนตินา แม้จะมีการแพร่ระบาดของโควิด - 19...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2021

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก