"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

เงื่อนไขประการที่สาม การแยกตัวออกจากโลก

            12ลูกที่รักทั้งหลาย ข้าพเจ้าเขียนถึงท่านเพราะบาปของท่านได้รับการอภัยแล้วเดชะพระนามของพระองค์

13ท่านทั้งหลายที่เป็นบิดา ข้าพเจ้าเขียนถึงท่านเพราะท่านมารู้จักพระองค์ผู้ทรงดำรงอยู่ตั้งแต่แรกเริ่ม   เยาวชนทั้งหลาย ข้าพเจ้าเขียนถึงท่านเพราะท่านชนะมารร้ายแล้วg

14เด็กที่รักทั้งหลาย ข้าพเจ้าเขียนถึงเธอเพราะเธอได้มารู้จักพระบิดา  ท่านทั้งหลายที่เป็นบิดา ข้าพเจ้าเขียนถึงท่านเพราะท่านมารู้จักพระองค์ผู้ทรงดำรงอยู่ตั้งแต่แรกเริ่ม   เยาวชนทั้งหลาย ข้าพเจ้าเขียนถึงท่านเพราะท่านเป็นคนแข็งแรงและพระวาจาของพระเจ้าก็สถิตอยู่ในท่านและท่านชนะมารร้ายแล้ว

15จงอย่ารักโลกและสิ่งที่อยู่ในโลกเลย  ถ้าผู้ใดรักโลก  ความรักของพระบิดาก็ไม่อยู่ในตัวเขา

16เพราะทุกสิ่งที่อยู่ในโลกได้แก่ ความมัวเมาในโลกีย์  ความโลภอยากได้ทุกสิ่งและความหยิ่งทะนงโอ้อวดในทรัพย์สมบัติh   ล้วนไม่ได้มาจากพระบิดาแต่มาจากโลกทั้งสิ้น

17และโลกพร้อมกับความมัวเมาในโลกีย์ของโลกนั้น  กำลังผ่านพ้นไป  แต่ผู้ที่ทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าจะดำรงอยู่ตลอดนิรันดรg ปีศาจยังคงเป็นผู้ล่อลวงอย่างใน ปฐก 3:1-6; โยบ 1:6 เชิงอรรถ g; ซึ่งยั่วยุมนุษย์ให้กระทำความชั่ว 1 ยน 3:8 เชิงอรรถ d; แต่คริสตชน "ได้รู้จัก" พระบุตรแล้ว พระบุตรทรงเจริญชีวิตอยู่ในเขา 1:3 เชิงอรรถ b; และ "ห่อหุ้มเขา" ไว้ในแสงสว่าง คุณธรรมและความรัก 1:7 เชิงอรรถ e; และเนื่องจากว่าสิ่งนี้ป้องกันเขาทั้งหลายไม่ให้ทำบาป 1 ยน 3:6,9 จึงถือได้ว่าเป็นชัยชนะของเขาเหนือปีศาจ 5:18; ยน 17:15; ป้องกันเขาจากการทำบาป 1 ยน 2:13-14; และจากโลกอันอนิจจัง 1 ยน 4:4; 5:4-5; เทียบ มธ 6:13; ยน 1:9 เชิงอรรถ f; 12:31; 14:30; 16:33; กท 6:14; ยก 4:4

h แรงจูงใจที่ครอบงำ "โลก" คือ โลกีย์ สิ่งล่อใจจากรูปปรากฏภายนอกและความหยิ่งจองหองอันเนื่องมาจากความมั่งคั่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสิ่งอนิจจัง แต่ความเป็นจริงอันถาวรนั้นแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง ดู  2 คร 4:18; ฮบ 11:1,3,27

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2021
ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2021 วันพุธที่ 8 กันยายน 2021 เวลา 13.00-15.00...
อบรมพระคัมภีร์ หัวข้อ “หนังสือปฐมกาล”
เชิญรับการอบรมพระคัมภีร์ “หนังสือปฐมกาล” สอนโดย คพ. ผศ. วสันต์ (คณะสติกมาติน) วันเสาร์ที่ 7, 14, 21, 28 สิงหาคม 2021 เวลา 9.00-12.00 น. โดยใช้โปรแกรม/แอพพลิเคชั่น Zoom ลงทะเบียนที่ https://bit.ly/3BEtdHV จัดโดยแผนกพระคัมภีร์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
“CBF คืออะไรสำหรับฉัน” โดย พระคุณเจ้า ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์
{mp4}bs-veera-cbf-video{/mp4} จดหมาย CBF ส่งคลิปวีดีโอ ++++++++++ สหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (Catholic Biblical Federation - CBF) ในช่วงเตรียมการประชุมสามัญของ CBF ครั้งที่ 10 ในเดือนเมษายน 2022 ที่กรุง Mar del Plata ประเทศอาร์เจนตินา แม้จะมีการแพร่ระบาดของโควิด - 19...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2021

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก