Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เงื่อนไขประการที่สาม การแยกตัวออกจากโลก

            12ลูกที่รักทั้งหลาย ข้าพเจ้าเขียนถึงท่านเพราะบาปของท่านได้รับการอภัยแล้วเดชะพระนามของพระองค์

13ท่านทั้งหลายที่เป็นบิดา ข้าพเจ้าเขียนถึงท่านเพราะท่านมารู้จักพระองค์ผู้ทรงดำรงอยู่ตั้งแต่แรกเริ่ม   เยาวชนทั้งหลาย ข้าพเจ้าเขียนถึงท่านเพราะท่านชนะมารร้ายแล้วg

14เด็กที่รักทั้งหลาย ข้าพเจ้าเขียนถึงเธอเพราะเธอได้มารู้จักพระบิดา  ท่านทั้งหลายที่เป็นบิดา ข้าพเจ้าเขียนถึงท่านเพราะท่านมารู้จักพระองค์ผู้ทรงดำรงอยู่ตั้งแต่แรกเริ่ม   เยาวชนทั้งหลาย ข้าพเจ้าเขียนถึงท่านเพราะท่านเป็นคนแข็งแรงและพระวาจาของพระเจ้าก็สถิตอยู่ในท่านและท่านชนะมารร้ายแล้ว

15จงอย่ารักโลกและสิ่งที่อยู่ในโลกเลย  ถ้าผู้ใดรักโลก  ความรักของพระบิดาก็ไม่อยู่ในตัวเขา

16เพราะทุกสิ่งที่อยู่ในโลกได้แก่ ความมัวเมาในโลกีย์  ความโลภอยากได้ทุกสิ่งและความหยิ่งทะนงโอ้อวดในทรัพย์สมบัติh   ล้วนไม่ได้มาจากพระบิดาแต่มาจากโลกทั้งสิ้น

17และโลกพร้อมกับความมัวเมาในโลกีย์ของโลกนั้น  กำลังผ่านพ้นไป  แต่ผู้ที่ทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าจะดำรงอยู่ตลอดนิรันดรg ปีศาจยังคงเป็นผู้ล่อลวงอย่างใน ปฐก 3:1-6; โยบ 1:6 เชิงอรรถ g; ซึ่งยั่วยุมนุษย์ให้กระทำความชั่ว 1 ยน 3:8 เชิงอรรถ d; แต่คริสตชน "ได้รู้จัก" พระบุตรแล้ว พระบุตรทรงเจริญชีวิตอยู่ในเขา 1:3 เชิงอรรถ b; และ "ห่อหุ้มเขา" ไว้ในแสงสว่าง คุณธรรมและความรัก 1:7 เชิงอรรถ e; และเนื่องจากว่าสิ่งนี้ป้องกันเขาทั้งหลายไม่ให้ทำบาป 1 ยน 3:6,9 จึงถือได้ว่าเป็นชัยชนะของเขาเหนือปีศาจ 5:18; ยน 17:15; ป้องกันเขาจากการทำบาป 1 ยน 2:13-14; และจากโลกอันอนิจจัง 1 ยน 4:4; 5:4-5; เทียบ มธ 6:13; ยน 1:9 เชิงอรรถ f; 12:31; 14:30; 16:33; กท 6:14; ยก 4:4

h แรงจูงใจที่ครอบงำ "โลก" คือ โลกีย์ สิ่งล่อใจจากรูปปรากฏภายนอกและความหยิ่งจองหองอันเนื่องมาจากความมั่งคั่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสิ่งอนิจจัง แต่ความเป็นจริงอันถาวรนั้นแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง ดู  2 คร 4:18; ฮบ 11:1,3,27

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย