Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

เงื่อนไขประการที่สอง  การปฏิบัติตามบทบัญญัติ
โดยเฉพาะบทบัญญัติเรื่องความรัก

        3ถ้าเราปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค์เรามั่นใจว่าเรารู้จักพระองค์a

4ผู้ที่พูดว่า "ข้าพเจ้ารู้จักพระองค์"แต่ไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค์

เขาเป็นคนพูดคำเท็จและ "ความจริง"b ไม่อยู่ในตัวเขา

5แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์   ความรักของพระเจ้าในผู้นั้นย่อมสมบูรณ์c

โดยวิธีนี้เราจึงรู้ว่า เราอยู่ในพระเจ้า

6ผู้ที่พูดว่าเขาอยู่ในพระองค์dก็ต้องดำเนินชีวิตเหมือนกับที่พระองค์eทรงดำเนินชีวิต

7ท่านที่รักทั้งหลาย   สิ่งที่ข้าพเจ้าเขียนถึงท่าน มิใช่บทบัญญัติใหม่

แต่เป็นบทบัญญัติเก่าที่ท่านมีอยู่ตั้งแต่แรกเริ่ม  บทบัญญัติเก่านี้คือถ้อยคำที่ท่านได้ฟังมา

8บทบัญญัติที่ข้าพเจ้าเขียนถึงท่านนั้น ก็ยังนับว่าใหม่fใหม่จริงทั้งสำหรับพระองค์และสำหรับท่าน

เพราะความมืดกำลังผ่านพ้นไปความสว่างแท้จริงกำลังทอแสงขึ้นมาแล้ว

9ผู้ที่อ้างว่าตนอยู่ในความสว่าง   แต่เกลียดชังพี่น้องของตน  ผู้นั้นยังจมอยู่ในความมืด

10ส่วนผู้ที่รักพี่น้องของตน ก็ดำรงอยู่ในความสว่างและไม่มีสิ่งใดในตัวเขาที่ทำให้เขาล้มลงได้

11แต่ผู้ที่เกลียดชังพี่น้องของตน ก็อยู่ในความมืดและเดินวนเวียนอยู่ในความมืด

โดยไม่รู้ว่าเขากำลังเดินไปทิศทางใดเพราะความมืดทำให้ตาของเขาบอด2 a ความรู้นี้ (ฮชย 2:22 เชิงอรรถ v) คือความเชื่อ (ยน 3:12 เชิงอรรถ g) และครอบคลุมวิถีชีวิตทั้งหมด (3:23,51) จนถึงกับว่าความประพฤติเป็นมาตรการวัดที่จะทำให้รู้ว่าคนหนึ่งมีชีวิตในพระคริสตเจ้าหรือไม่    (ข้อ 5; 3:10; 4:13; 5:2)

b สำเนาโบราณบางฉบับเสริมว่า "ของพระเจ้า"

c "ความรักของพระเจ้า" หมายถึง ความรักของพระเจ้าต่อเรามากกว่าจะหมายถึงความรักของเราต่อพระเจ้า

d "การอยู่ใน" "การดำรงอยู่ใน" เป็นลักษณะการเขียนเฉพาะของยอห์น ดู ยน 6:56 เชิงอรรถ q

e แปลตามตัวอักษรได้ว่า "เหมือนกับผู้นั้น" ยน ใช้คำ "ผู้นั้น" หมายถึง พระเยซูเจ้าบ่อยครั้ง 3:3,5,7,16; 4:17; ดู ยน 2:21; 19:35

f บทบัญญัตินี้ได้เตรียมไว้ในพันธสัญญาเดิม ลนต 19:18; และคริสตชนได้รับรู้แล้วตั้งแต่แรก ข้อ 7; 3:11; แต่ก็ยังเป็นบทบัญญัติใหม่เพราะได้รับลักษณะพิเศษจากพระฉบับของพระเยซูคริสตเจ้า ยน 13:34 เชิงอรรถ u

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย