Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ชาวยิวจะได้รับการฟื้นฟูในอนาคต

        11ข้าพเจ้าจึงถามต่อไปว่า "จริงหรือที่ชาวอิสราเอลสะดุดล้มอยู่เช่นนั้นตลอดไปc ไม่ใช่เลย แต่เพราะพวกเขาสะดุดล้ม ความรอดพ้นจึงมาถึงชนต่างชาติd เพื่อให้ชาวอิสราเอลเกิดความอิจฉา  12ถ้าการสะดุดล้มของพวกเขาทำให้โลกได้รับความไพบูลย์และความเสียหายของพวกเขาเป็นความไพบูลย์ของชนต่างชาติแล้ว ความไพบูลย์จะมีมากเพียงใด ถ้าชาวอิสราเอลทุกคนมีความเชื่อ

        13ข้าพเจ้าขอพูดกับพวกท่านที่เป็นคนต่างชาติว่าe ในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นธรรมทูตมายังชนต่างชาติ ข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจในศาสนบริการนี้  14โดยหวังจะยั่วยุพี่น้องร่วมชาติของข้าพเจ้าให้เกิดความอิจฉา และดังนี้ก็จะช่วยพวกเขาบางคนให้รอดพ้นได้  15เพราะการที่พระเจ้าทรงทอดทิ้งพี่น้องร่วมชาติของข้าพเจ้าเป็นเหตุให้มนุษยโลกกลับคืนดีกับพระองค์ การที่พระองค์ทรงรับพวกเขากลับมาอีกเป็นสิ่งใดเล่า ถ้าไม่ใช่เป็นชีวิตที่คืนมาจากบรรดาผู้ตายfc หมายความได้ว่า พวกเขาสะดุดล้มลงไปโดยไม่มีหวังที่จะลุกขึ้นได้อีก

d การที่ชาวยิวไม่ยอมเชื่อในปัจจุบัน ถือว่าเป็นเพียงการก้าวผิด ซึ่งพระเจ้าทรงอนุญาตให้เกิดขึ้นเพื่อให้คนต่างชาติได้กลับใจ 9:22; 11:12,19,25,30; และในที่สุดชาวยิวเองด้วยจะได้กลับใจ พระเจ้าจะทำให้พวกเขารู้สึก     "อิจฉา" 10:19; คนต่างชาติเพื่อความดีของพวกเขาเอง

e หมายถึง คริสตชนที่ไม่ใช่ยิว ดังนั้น แม้ในฐานะที่เป็นอัครสาวกของคนที่ไม่ใช่ชาวยิว เปาโลกำลังทำงานสำหรับความรอดพ้นของชาวยิวซึ่งเป็นเพื่อนร่วมชาติของตนด้วย (แปลตามตัวอักษรว่า "เนื้อหนังของตนเอง")

f ประโยคนี้ได้รับการอธิบายหลายแบบ ความหมายน่าจะเป็นดังนี้ ถ้าการกลับใจของคนต่างชาติ เปรียบได้กับ
"การที่โลกคืนดีกับพระเจ้า" (หมายถึงขั้นตอนแรกในแผนการไถ่กู้แล้ว) การกลับใจของอิสราเอลก็จะเป็นพระพรยิ่งใหญ่ ที่อาจจะเปรียบได้กับการกลับคืนชีพในวันสุดท้ายเท่านั้น (ซึ่งหมายถึงขั้นตอนที่สองของความรอดพ้น) ถ้าเป็นเช่นนี้จริง เปาโลก็กำลังคิดถึงการกลับคืนชีพของทุกคน ในวันสิ้นพิภพ แต่ท่านก็ไม่ได้กล่าวว่า การกลับคืนชีพนี้จะเกิดขึ้นทันทีหลังจากการกลับใจของอิสราเอล บางคนแปลวลีนี้ว่า "ชีวิตจากบรรดาผู้ตาย" การทำให้ผู้ตายกลับคืนชีพเป็นอัศจรรย์พิเศษ ซึ่งอำนาจของพระเจ้าเท่านั้นทำได้ ดู 4:17 เชิงอรรถ g; 2 คร 1:9 การกลับใจของอิสราเอล เปรียบได้กับการกลับมาของลูกล้างผลาญและในกรณีนี้ อิสราเอลก็ยังเป็นบุตรหัวปีอีกด้วย จึงเป็นอัศจรรย์ที่น่าพิศวงไม่น้อยไปกว่านั้น เทียบดู ลก 15:24,32

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย