Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ติดตามข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

ชาวยิวจะได้รับการฟื้นฟูในอนาคต

        11ข้าพเจ้าจึงถามต่อไปว่า "จริงหรือที่ชาวอิสราเอลสะดุดล้มอยู่เช่นนั้นตลอดไปc ไม่ใช่เลย แต่เพราะพวกเขาสะดุดล้ม ความรอดพ้นจึงมาถึงชนต่างชาติd เพื่อให้ชาวอิสราเอลเกิดความอิจฉา  12ถ้าการสะดุดล้มของพวกเขาทำให้โลกได้รับความไพบูลย์และความเสียหายของพวกเขาเป็นความไพบูลย์ของชนต่างชาติแล้ว ความไพบูลย์จะมีมากเพียงใด ถ้าชาวอิสราเอลทุกคนมีความเชื่อ

        13ข้าพเจ้าขอพูดกับพวกท่านที่เป็นคนต่างชาติว่าe ในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นธรรมทูตมายังชนต่างชาติ ข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจในศาสนบริการนี้  14โดยหวังจะยั่วยุพี่น้องร่วมชาติของข้าพเจ้าให้เกิดความอิจฉา และดังนี้ก็จะช่วยพวกเขาบางคนให้รอดพ้นได้  15เพราะการที่พระเจ้าทรงทอดทิ้งพี่น้องร่วมชาติของข้าพเจ้าเป็นเหตุให้มนุษยโลกกลับคืนดีกับพระองค์ การที่พระองค์ทรงรับพวกเขากลับมาอีกเป็นสิ่งใดเล่า ถ้าไม่ใช่เป็นชีวิตที่คืนมาจากบรรดาผู้ตายfc หมายความได้ว่า พวกเขาสะดุดล้มลงไปโดยไม่มีหวังที่จะลุกขึ้นได้อีก

d การที่ชาวยิวไม่ยอมเชื่อในปัจจุบัน ถือว่าเป็นเพียงการก้าวผิด ซึ่งพระเจ้าทรงอนุญาตให้เกิดขึ้นเพื่อให้คนต่างชาติได้กลับใจ 9:22; 11:12,19,25,30; และในที่สุดชาวยิวเองด้วยจะได้กลับใจ พระเจ้าจะทำให้พวกเขารู้สึก     "อิจฉา" 10:19; คนต่างชาติเพื่อความดีของพวกเขาเอง

e หมายถึง คริสตชนที่ไม่ใช่ยิว ดังนั้น แม้ในฐานะที่เป็นอัครสาวกของคนที่ไม่ใช่ชาวยิว เปาโลกำลังทำงานสำหรับความรอดพ้นของชาวยิวซึ่งเป็นเพื่อนร่วมชาติของตนด้วย (แปลตามตัวอักษรว่า "เนื้อหนังของตนเอง")

f ประโยคนี้ได้รับการอธิบายหลายแบบ ความหมายน่าจะเป็นดังนี้ ถ้าการกลับใจของคนต่างชาติ เปรียบได้กับ
"การที่โลกคืนดีกับพระเจ้า" (หมายถึงขั้นตอนแรกในแผนการไถ่กู้แล้ว) การกลับใจของอิสราเอลก็จะเป็นพระพรยิ่งใหญ่ ที่อาจจะเปรียบได้กับการกลับคืนชีพในวันสุดท้ายเท่านั้น (ซึ่งหมายถึงขั้นตอนที่สองของความรอดพ้น) ถ้าเป็นเช่นนี้จริง เปาโลก็กำลังคิดถึงการกลับคืนชีพของทุกคน ในวันสิ้นพิภพ แต่ท่านก็ไม่ได้กล่าวว่า การกลับคืนชีพนี้จะเกิดขึ้นทันทีหลังจากการกลับใจของอิสราเอล บางคนแปลวลีนี้ว่า "ชีวิตจากบรรดาผู้ตาย" การทำให้ผู้ตายกลับคืนชีพเป็นอัศจรรย์พิเศษ ซึ่งอำนาจของพระเจ้าเท่านั้นทำได้ ดู 4:17 เชิงอรรถ g; 2 คร 1:9 การกลับใจของอิสราเอล เปรียบได้กับการกลับมาของลูกล้างผลาญและในกรณีนี้ อิสราเอลก็ยังเป็นบุตรหัวปีอีกด้วย จึงเป็นอัศจรรย์ที่น่าพิศวงไม่น้อยไปกว่านั้น เทียบดู ลก 15:24,32