อิสราเอลไม่อาจแก้ตัวได้

         14ฉะนั้น ชาวอิสราเอลจะเรียกขานพระองค์ได้อย่างไรถ้าพวกเขาไม่เชื่อf จะเชื่อได้อย่างไรถ้าไม่เคยได้ยิน จะได้ยินได้อย่างไรถ้าไม่มีใครประกาศสอน  15จะมีผู้ประกาศสอนได้อย่างไรถ้าไม่มีใครส่งไป ตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า เท้าของผู้ประกาศข่าวดีช่างงดงามจริงหนอg

          16บางคนเท่านั้นได้เชื่อฟังข่าวดี ดังที่ประกาศกอิสยาห์กล่าวว่า ข้าแต่พระเจ้า ใครเล่าได้เชื่อคำประกาศของเรา  17ดังนั้น ความเชื่อจึงมาจากการฟัง สิ่งที่ได้ฟังก็มาจากพระวาจาของพระคริสตเจ้าh

         18ข้าพเจ้าขอถามว่า เป็นไปได้หรือที่เขาไม่ได้ยิน เขาได้ยินแน่นอน เพราะเสียง ของผู้ประกาศข่าวดีกระจายไปทั่วแผ่นดิน และวาจาของเขา i แพร่ไปจนสุดปลายพิภพ 19ข้าพเจ้าขอถามอีกว่า "เป็นไปได้หรือที่อิสราเอลไม่เข้าใจ" ก่อนอื่นโมเสสเคยพูดว่า เราจะยั่วยุท่านทั้งหลายให้อิจฉาคนต่างชาติ เราจะยั่วยุให้ท่านโกรธชนชาติที่โง่เขลาj      20และอิสยาห์ก็กล้าพูดว่า คนที่ไม่เสาะแสวงหาเรา เราก็จะให้พบ คนที่ไม่ถามถึงเรา เราก็จะแสดงตนให้รู้   21แต่เกี่ยวกับอิสราเอล ประกาศกอิสยาห์พูดว่า ตลอดวัน เราได้ยื่นมือออกไปหาประชากรที่ไม่เชื่อฟังและดื้อรั้นkf เช่นเดียวกับในกรณีอื่น ๆ เปาโลสมมติว่าตนเป็นผู้ฟังและตั้งคำถามโต้แย้งความคิดและเหตุผลของตนเอง

g คำว่า "ข่าวดี" แต่เดิมหมายถึง "การประกาศอิสรภาพแก่เชลย" อสย 52:7 คริสตชนนำคำนี้มาใช้กับการเทศน์สอนของพระคริสตเจ้าเรื่องความรอดพ้น

h บางฉบับว่า "พระวาจาของพระเจ้า"

i คำสอนของผู้ประกาศข่าวดี

j การพูดถึงความอิจฉาริษยาของอิสราเอลนี้ เป็นการปูทางไว้สำหรับเรื่องที่กล่าวใน 11:11,14

k ในพระคัมภีร์ภาษาฮีบรู ทั้งสองประโยค (ข้อ 20 และ 21) กล่าวถึงประชากรชาวอิสราเอล  แต่ในประโยคแรกประกาศกพูดถึง "อิสราเอลที่ไม่ร้องเรียกหาพระนามของพระยาห์เวห์" ดังนั้น พวกเขาจึงไม่ดีไปกว่าคนต่างชาติ ในข้อ 20 เปาโลประยุกต์ใช้ข้อความนี้กับคนต่างศาสนา (ethne) ซึ่งทำได้ง่ายมาก เพราะในพระคัมภีร์ฉบับภาษากรีก อสย 65:1 ใช้คำว่า "ethnos" ซึ่งหมายถึงชนต่างชาติอยู่แล้วและไม่ใช้คำว่า "laos" (ซึ่งหมายถึง   อิสราเอล "ประชากร" ของพระเจ้า) อย่างใน อสย 65:2