Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

. ชีวิตฝ่ายจิตของคริสตชน

ชีวิตฝ่ายจิต

8    1ดังนั้น ไม่มีการตัดสินลงโทษผู้ที่อยู่ในพระคริสตเยซูอีกต่อไป 2กฎของพระจิตเจ้าซึ่งประทานชีวิตในพระคริสตเยซูนั้นช่วยท่านaให้พ้นจากกฎของบาปและกฎของความตายb  3เนื่องจากสิ่งที่ธรรมบัญญัติทำไม่ได้เพราะธรรมชาติมนุษย์cเป็นเหตุให้อ่อนกำลังไปนั้น พระเจ้าทรงกระทำแล้วโดยทรงส่งพระบุตรของพระองค์มา ให้มีธรรมชาติเหมือนกับธรรมชาติมนุษย์ที่มีบาป เพื่อขจัดบาป พระเจ้าdทรงตัดสินลงโทษบาปในธรรมชาติมนุษย์  4เพื่อให้ข้อเรียกร้องeอันชอบธรรมของธรรมบัญญัติสำเร็จไปในตัวเรา ซึ่งดำเนินชีวิตที่ไม่เป็นไปตามธรรมชาติที่บกพร่องอีกแล้ว แต่ดำเนินชีวิตตามพระจิตเจ้า  5ผู้ที่ยังดำเนินชีวิตตามธรรมชาติ ย่อมสนใจสิ่งที่เป็นของธรรมชาติ ส่วนผู้ที่ดำเนินชีวิตตามพระจิตเจ้า ก็สนใจสิ่งที่เป็นของพระจิตเจ้า  6ความต้องการตามธรรมชาติมนุษย์นำไปสู่ความตาย แต่ความปรารถนาของพระจิตเจ้านำไปสู่ชีวิตและสันติ  7ความต้องการตามธรรมชาติมนุษย์นำไปสู่เป็นศัตรูกับพระเจ้า เพราะไม่ยอมเชื่อฟังธรรมบัญญัติของพระองค์ และไม่อาจอ่อนน้อมยอมรับด้วย  8ผู้ที่ดำเนินชีวิตตามธรรมชาติไม่อาจเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้  9ส่วนท่านทั้งหลาย ท่านไม่ดำเนินชีวิตตามธรรมชาติ แต่ดำเนินชีวิตตามพระจิตเจ้า เพราะพระจิตของพระเจ้าสถิตอยู่ในตัวท่าน ถ้าผู้ใดไม่มีพระจิตของพระคริสตเจ้าผู้นั้นก็ไม่เป็นของพระองค์      10ถ้าพระคริสตเจ้าสถิตอยู่ในท่านแล้ว แม้ร่างกายของท่านตายเพราะบาป จิตของท่านก็มีชีวิตเพราะความชอบธรรมf  11และถ้าพระจิตของพระผู้ทรงบันดาลให้พระเยซูเจ้ากลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายนั้นสถิตอยู่ในท่าน พระผู้ทรงบันดาลให้พระคริสตเยซูทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายก็จะทรงบันดาลให้ร่างกายที่ตายได้ของท่านกลับมีชีวิต เดชะพระจิตของพระองค์ ซึ่งสถิตอยู่ในท่านด้วยg

       12ดังนั้น พี่น้องทั้งหลาย เราไม่มีภารกิจใด ๆ ที่จะต้องดำเนินชีวิตตามธรรมชาติฝ่ายต่ำ  13ถ้าท่านดำเนินชีวิตตามธรรมชาติฝ่ายต่ำ ท่านก็จะตาย แต่ถ้าท่านกำจัดกิจการตามธรรมชาติฝ่ายต่ำ ด้วยเดชะพระจิตเจ้า ท่านก็จะมีชีวิต8 a บางฉบับว่า "ข้าพเจ้า" หรือ "เรา"

b เปาโลเปรียบเทียบให้เห็นข้อแตกต่างระหว่างระบบของบาปและของความตายกับระบบใหม่ของพระจิตเจ้า คำว่า "จิต" ในที่นี้หมายถึงพระจิตเจ้าเอง (อย่างในข้อ 9 ) หรือจิตของมนุษย์ที่ได้รับการฟื้นฟูขึ้นใหม่โดยการประทับอยู่ของพระจิตเจ้า ดู 5:5 เชิงอรรถ e; 1:9 เชิงอรรถ f

c ธรรมบัญญัติของโมเสสซึ่งถูกกำหนดให้จากภายนอก ไม่เป็นบ่อเกิดจากภายในที่ช่วยให้รอดพ้นได้ 7:7 เชิงอรรถ d; พระคริสตเจ้าเพียงพระองค์เดียว โดยการสิ้นพระชนม์ได้ทรงทำลายธรรมชาติฝ่ายต่ำ (แปลตามตัวอักษรคือ ธรรมชาติของเนื้อหนัง) ในตัวพระองค์เอง และสามารถทำลายบาปซึ่งมีอำนาจเหนือ "เนื้อหนัง"  ได้

d แปลตามตัวอักษรได้ว่า "ทรงส่งพระบุตรของพระองค์มาในความเหมือนกับเนื้อหนังของบาป และในเนื้อหนังนั้น..."

e ข้อเรียกร้องเหล่านี้ของธรรมบัญญัติปฏิบัติให้สำเร็จได้อาศัยความเชื่อและการรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสตเจ้าเท่านั้น ข้อเรียกร้องเหล่านี้ถูกนำมาสรุปรวบยอดได้ในบทบัญญัติเรื่องความรัก เทียบ 13:10; กท 5:14 และใน มธ 22:40; ดู 7:7 เชิงอรรถ d

f ร่างกายต้องถูกกำหนดให้ตายเพราะบาป 5:12 เชิงอรรถ  h  และบาปยังใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือนำความตายฝ่ายจิตมาอีกด้วย แต่พระจิตเจ้าทรงเป็นชีวิต คือ อำนาจของการกลับคืนชีพ ดู เชิงอรรถข้อต่อไป

g การกลับคืนชีพของคริสตชนขึ้นอยูกับการกลับคืนชีพของพระคริสตเจ้าอย่างใกล้ชิด 6:5; 1 คร 6:14; 15:20ฯ;
2 คร 4:14; 13:4; อฟ 2:6; คส 1:18;  2:12ฯ; 1 ธส 4:14; 2 ทธ 2:11 อาศัยอำนาจและพระคุณของพระจิตเจ้าอันเดียวกัน ดู รม 1:4 เชิงอรรถ c; พระบิดาจะทรงบันดาลให้พวกเขากลับคืนชีพเช่นกัน กระบวนการนี้ได้เตรียมไว้พร้อมแล้ว ชีวิตใหม่ทำให้คริสตชนกลับเป็นบุตร (ข้อ 14) เหมือนกับพระบุตรเอง 8:29 เชิงอรรถ n; อาศัยความเชื่อ 1:16 เชิงอรรถ h; และศีลล้างบาป 6:4 เชิงอรรถ a  พวกเขาร่วมเป็นกายเดียวกับพระคริสตเจ้าผู้กลับคืนพระชนมชีพ