Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

การต่อสู้ภายในg

         14เรารู้ว่า ธรรมบัญญัติเป็นเรื่องของฝ่ายจิต แต่ข้าพเจ้ามีธรรมชาติมนุษย์ที่ถูกขายเป็นทาสของบาป  15ข้าพเจ้าไม่เข้าใจสิ่งที่ข้าพเจ้ากระทำ สิ่งที่ข้าพเจ้าอยากทำข้าพเจ้ากลับไม่ทำ สิ่งที่ข้าพเจ้าไม่อยากทำข้าพเจ้ากลับทำ  16ถ้าข้าพเจ้าทำสิ่งที่ข้าพเจ้าไม่อยากทำข้าพเจ้าก็ยอมรับว่าธรรมบัญญัตินั้นดี  17ดังนั้น จึงไม่ใช่ข้าพเจ้าที่กระทำกิจการนั้น แต่เป็นบาปซึ่งอาศัยในตัวข้าพเจ้า  18เพราะข้าพเจ้ารู้ว่าในตัวข้าพเจ้านั้น ธรรมชาติมนุษย์ของข้าพเจ้าไม่มีความดีอยู่เลย เพราะความปรารถนานั้นมีอยู่แล้ว แต่ขาดพลังที่จะกระทำ  19เพราะ ข้าพเจ้าไม่ทำความดีที่ข้าพเจ้าปรารถนา กลับทำความชั่วที่ไม่ปรารถนาจะทำ  20ถ้าข้าพเจ้าทำสิ่งที่ข้าพเจ้าไม่ปรารถนาจะทำ การกระทำนั้นก็มิใช่การกระทำที่แท้จริงของข้าพเจ้า แต่เป็นการกระทำของบาปซึ่งแฝงอยู่ในตัวข้าพเจ้าh

         21ข้าพเจ้าจึงพบกฎนี้ว่าi เมื่อใดที่ข้าพเจ้าอยากทำดี เมื่อนั้นความชั่วก็มาอยู่ใกล้ข้าพเจ้าเสมอ  22ในส่วนลึกของจิตใจj ข้าพเจ้านิยมชมชอบธรรมบัญญัติของพระเจ้าk  23แต่ข้าพเจ้าเห็นว่า มีกฎอีกข้อหนึ่งในร่างกายของข้าพเจ้า ซึ่งสู้รบกับกฎแห่งจิตใจของข้าพเจ้า และล่ามข้าพเจ้าไว้กับกฎของบาปซึ่งอยู่ในร่างกายของข้าพเจ้า

         24ข้าพเจ้าช่างเป็นคนน่าสมเพชจริงๆ ใครจะช่วยดึงข้าพเจ้าออกมาให้พ้นจากร่างกายที่จะต้องตายนี้เล่าl  25ขอขอบพระคุณพระเจ้า เดชะพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา

ดังนั้น ในส่วนลึกของจิตใจm ข้าพเจ้ารับใช้ธรรมบัญญัติของพระเจ้า แต่ในธรรมชาติที่บกพร่อง ข้าพเจ้ากลับรับใช้กฎของบาปng ที่นี่ เปาโลพูดในนามของมนุษยชาติซึ่งยังอยู่ใต้อำนาจของบาปและยังไม่ได้รับความชอบธรรม แต่ในบทที่ 8 เขาพูดในนามของคริสตชนที่ได้รับความชอบธรรมแล้ว เดชะพระคุณของพระจิตเจ้า อย่างไรก็ตามคริสตชนก็ยังตระหนักถึงการต่อสู้ภายในขณะที่ยังอยู่ในโลกนี้ กท 5:17ฯ

h เปาโลไม่ได้ปฏิเสธความรับผิดชอบส่วนตัวสำหรับความผิด หรือความดีที่กระทำ เทียบ กท 2:20

i "กฎ" ในความหมายของประสบการณ์ตามปกติ

j "ส่วนลึก" เป็นส่วนของมนุษย์ที่คิดตามเหตุผล ซึ่งต่างกับ "ส่วนนอก" 2 คร 4:16 คือร่างกายที่เสื่อมสลายได้ การแยกแยะนี้ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากความคิดของกรีกไม่เหมือนกันกับการแยกแยะระหว่าง "สภาพคนเก่า" และ "สภาพคนใหม่" คส 3:9-10 เชิงอรรถ e  ซึ่งมาจากความคิดเกี่ยวกับอวสานกาลของยิว แต่มีบางตอนที่เปาโลพูดถึง "ส่วนลึก" ในความหมายของ "คนใหม่" 2 คร 4:16; อฟ 3:16

k บางฉบับว่า "กฎแห่งจิตใจ" เช่นเดียวกับในข้อ 23

l แปลตามตัวอักษรได้ว่า "จากร่างกายของความตายนี้" เปาโลสนใจกับร่างกายและองค์ประกอบของร่างกาย 12:4; 1 คร 12:12,14ฯ; นั่นคือสนใจกับตัวมนุษย์อย่างที่เป็นอยู่ คือมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งสร้างที่มีความรับรู้            1 คร 5:3; 2 คร 10:10 พร้อมกับสมรรถภาพทางเพศ รม 4:19; 1 คร 6:16; 7:4; อฟ 5:28 เพราะว่าในร่างกายนี้เท่านั้นที่มนุษย์เราดำเนินชีวิตทางศีลธรรมและทางศาสนา ร่างกายนี้แม้จะเป็นทาสของ "เนื้อหนัง" (เท่ากับ ธรรมชาติมนุษย์ที่บกพร่อง) 7:5 เชิงอรรถ c; ของบาป 1:24; 6:12 เชิงอรรถ c; 7:23; 8:13; 1 คร 6:18; ของความตาย รม 8:10; และดังนั้น  "ร่างกายของเนื้อหนัง" คส 2:11; เทียบ "ร่างกายของบาป" รม 6:6; และ         "ร่างกายของความตาย" 7:24; แต่ก็ไม่ถูกกำหนดให้ต้องเสื่อมสลายอย่างที่นักปรัชญากรีกคิด แต่ตามคำสอนของพระคัมภีร์ 2 มคบ 7:9 เชิงอรรถ c; อสค 37:10 เชิงอรรถ d; ร่างกายนี้ถูกกำหนดให้มีชีวิต รม 8:13;        2 คร  4:10 โดยการกลับคืนชีพ รม 8:11 เชิงอรรถ g; บ่อเกิดของการมีชีวิตใหม่นี้ก็คือพระจิตเจ้า 5:5 เชิงอรรถ e; ซึ่งจะเข้าแทนที่ "จิต" (psyche) ของมนุษย์ 1 คร 15:44 เชิงอรรถ w; และจะเปลี่ยนแปลงร่างกายของคริสตชนให้เป็นเหมือนกับพระกายของพระคริสตเจ้าผู้คืนพระชนม์ ฟป 3:21 จนกว่าการปลดปล่อยสุดท้ายนี้จะเกิดขึ้น 8:23 ร่างกายของคริสตชนซึ่งได้รับการปลดปล่อยชั่วคราวจาก "เนื้อหนัง" โดยการชิดสนิทกับการสิ้นพระชนม์ของพระคริสตเจ้า 6:6; 8:3ฯ; ตั้งแต่เวลานี้ก็เป็นที่พำนักของพระจิตเจ้า 1 คร 6:19; ผู้บันดาลให้เนื้อหนังนี้มีชีวิตใหม่ตามความชอบธรรมและความศักดิ์สิทธิ์ รม 6:13,19; 12:1; 1 คร 7:34; อันน่ายกย่องสรรเสริญ        2 คร 5:10; และถวายสิริมงคลแด่พระเจ้า 1 คร 6:20; ฟป 1:20

m จิตใจ (nous) หรือเหตุผล หรือปัญญาของมนุษย์เป็นความคิดแบบกรีก ซึ่งแตกต่างจาก "จิต" (pneuma) หรือพระจิตเจ้า 5:5 เชิงอรรถ e; และความแตกต่างจากจิตที่หมายถึงส่วนประเสริฐในตัวมนุษย์ ตามความหมายในพระคัมภีร์ 1:9 เชิงอรรถ e; "จิตใจ" นี้เป็นที่มาของความเข้าใจ 1 คร 14:14,15,19; ฟป 4:7; 2 ธส 2:2; เทียบ ลก 24:45; วว 13:18; 17:9; และของการตัดสินทางศีลธรรม รม 14:5; 1 คร 1:10; โดยทั่วไปนั้น จิตใจนี้เชื่อถือได้ 7:23,25 แต่บางครั้งก็ไขว้เขวไป 1:28; อฟ 4:17-19; 1 ทธ 6:5; 2 ทธ 3:8; ทต 1:15; เพราะ "เนื้อหนัง"    คส 2:18; ดู รม 7:5 เชิงอรรถ c; และจะต้องได้รับการฟื้นฟูขึ้นใหม่ รม 12:2 ภายในจิตใจของมนุษย์โดยพระจิตของพระเจ้า อฟ 4:23ฯ เทียบ คส 3:10

n ประโยคนี้ ซึ่งน่าจะมาก่อนข้อ 24 เปาโลเองอาจจะต่อเติมมาในภายหลังก็ได้

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย