Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

การต่อสู้ภายในg

         14เรารู้ว่า ธรรมบัญญัติเป็นเรื่องของฝ่ายจิต แต่ข้าพเจ้ามีธรรมชาติมนุษย์ที่ถูกขายเป็นทาสของบาป  15ข้าพเจ้าไม่เข้าใจสิ่งที่ข้าพเจ้ากระทำ สิ่งที่ข้าพเจ้าอยากทำข้าพเจ้ากลับไม่ทำ สิ่งที่ข้าพเจ้าไม่อยากทำข้าพเจ้ากลับทำ  16ถ้าข้าพเจ้าทำสิ่งที่ข้าพเจ้าไม่อยากทำข้าพเจ้าก็ยอมรับว่าธรรมบัญญัตินั้นดี  17ดังนั้น จึงไม่ใช่ข้าพเจ้าที่กระทำกิจการนั้น แต่เป็นบาปซึ่งอาศัยในตัวข้าพเจ้า  18เพราะข้าพเจ้ารู้ว่าในตัวข้าพเจ้านั้น ธรรมชาติมนุษย์ของข้าพเจ้าไม่มีความดีอยู่เลย เพราะความปรารถนานั้นมีอยู่แล้ว แต่ขาดพลังที่จะกระทำ  19เพราะ ข้าพเจ้าไม่ทำความดีที่ข้าพเจ้าปรารถนา กลับทำความชั่วที่ไม่ปรารถนาจะทำ  20ถ้าข้าพเจ้าทำสิ่งที่ข้าพเจ้าไม่ปรารถนาจะทำ การกระทำนั้นก็มิใช่การกระทำที่แท้จริงของข้าพเจ้า แต่เป็นการกระทำของบาปซึ่งแฝงอยู่ในตัวข้าพเจ้าh

         21ข้าพเจ้าจึงพบกฎนี้ว่าi เมื่อใดที่ข้าพเจ้าอยากทำดี เมื่อนั้นความชั่วก็มาอยู่ใกล้ข้าพเจ้าเสมอ  22ในส่วนลึกของจิตใจj ข้าพเจ้านิยมชมชอบธรรมบัญญัติของพระเจ้าk  23แต่ข้าพเจ้าเห็นว่า มีกฎอีกข้อหนึ่งในร่างกายของข้าพเจ้า ซึ่งสู้รบกับกฎแห่งจิตใจของข้าพเจ้า และล่ามข้าพเจ้าไว้กับกฎของบาปซึ่งอยู่ในร่างกายของข้าพเจ้า

         24ข้าพเจ้าช่างเป็นคนน่าสมเพชจริงๆ ใครจะช่วยดึงข้าพเจ้าออกมาให้พ้นจากร่างกายที่จะต้องตายนี้เล่าl  25ขอขอบพระคุณพระเจ้า เดชะพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา

ดังนั้น ในส่วนลึกของจิตใจm ข้าพเจ้ารับใช้ธรรมบัญญัติของพระเจ้า แต่ในธรรมชาติที่บกพร่อง ข้าพเจ้ากลับรับใช้กฎของบาปng ที่นี่ เปาโลพูดในนามของมนุษยชาติซึ่งยังอยู่ใต้อำนาจของบาปและยังไม่ได้รับความชอบธรรม แต่ในบทที่ 8 เขาพูดในนามของคริสตชนที่ได้รับความชอบธรรมแล้ว เดชะพระคุณของพระจิตเจ้า อย่างไรก็ตามคริสตชนก็ยังตระหนักถึงการต่อสู้ภายในขณะที่ยังอยู่ในโลกนี้ กท 5:17ฯ

h เปาโลไม่ได้ปฏิเสธความรับผิดชอบส่วนตัวสำหรับความผิด หรือความดีที่กระทำ เทียบ กท 2:20

i "กฎ" ในความหมายของประสบการณ์ตามปกติ

j "ส่วนลึก" เป็นส่วนของมนุษย์ที่คิดตามเหตุผล ซึ่งต่างกับ "ส่วนนอก" 2 คร 4:16 คือร่างกายที่เสื่อมสลายได้ การแยกแยะนี้ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากความคิดของกรีกไม่เหมือนกันกับการแยกแยะระหว่าง "สภาพคนเก่า" และ "สภาพคนใหม่" คส 3:9-10 เชิงอรรถ e  ซึ่งมาจากความคิดเกี่ยวกับอวสานกาลของยิว แต่มีบางตอนที่เปาโลพูดถึง "ส่วนลึก" ในความหมายของ "คนใหม่" 2 คร 4:16; อฟ 3:16

k บางฉบับว่า "กฎแห่งจิตใจ" เช่นเดียวกับในข้อ 23

l แปลตามตัวอักษรได้ว่า "จากร่างกายของความตายนี้" เปาโลสนใจกับร่างกายและองค์ประกอบของร่างกาย 12:4; 1 คร 12:12,14ฯ; นั่นคือสนใจกับตัวมนุษย์อย่างที่เป็นอยู่ คือมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งสร้างที่มีความรับรู้            1 คร 5:3; 2 คร 10:10 พร้อมกับสมรรถภาพทางเพศ รม 4:19; 1 คร 6:16; 7:4; อฟ 5:28 เพราะว่าในร่างกายนี้เท่านั้นที่มนุษย์เราดำเนินชีวิตทางศีลธรรมและทางศาสนา ร่างกายนี้แม้จะเป็นทาสของ "เนื้อหนัง" (เท่ากับ ธรรมชาติมนุษย์ที่บกพร่อง) 7:5 เชิงอรรถ c; ของบาป 1:24; 6:12 เชิงอรรถ c; 7:23; 8:13; 1 คร 6:18; ของความตาย รม 8:10; และดังนั้น  "ร่างกายของเนื้อหนัง" คส 2:11; เทียบ "ร่างกายของบาป" รม 6:6; และ         "ร่างกายของความตาย" 7:24; แต่ก็ไม่ถูกกำหนดให้ต้องเสื่อมสลายอย่างที่นักปรัชญากรีกคิด แต่ตามคำสอนของพระคัมภีร์ 2 มคบ 7:9 เชิงอรรถ c; อสค 37:10 เชิงอรรถ d; ร่างกายนี้ถูกกำหนดให้มีชีวิต รม 8:13;        2 คร  4:10 โดยการกลับคืนชีพ รม 8:11 เชิงอรรถ g; บ่อเกิดของการมีชีวิตใหม่นี้ก็คือพระจิตเจ้า 5:5 เชิงอรรถ e; ซึ่งจะเข้าแทนที่ "จิต" (psyche) ของมนุษย์ 1 คร 15:44 เชิงอรรถ w; และจะเปลี่ยนแปลงร่างกายของคริสตชนให้เป็นเหมือนกับพระกายของพระคริสตเจ้าผู้คืนพระชนม์ ฟป 3:21 จนกว่าการปลดปล่อยสุดท้ายนี้จะเกิดขึ้น 8:23 ร่างกายของคริสตชนซึ่งได้รับการปลดปล่อยชั่วคราวจาก "เนื้อหนัง" โดยการชิดสนิทกับการสิ้นพระชนม์ของพระคริสตเจ้า 6:6; 8:3ฯ; ตั้งแต่เวลานี้ก็เป็นที่พำนักของพระจิตเจ้า 1 คร 6:19; ผู้บันดาลให้เนื้อหนังนี้มีชีวิตใหม่ตามความชอบธรรมและความศักดิ์สิทธิ์ รม 6:13,19; 12:1; 1 คร 7:34; อันน่ายกย่องสรรเสริญ        2 คร 5:10; และถวายสิริมงคลแด่พระเจ้า 1 คร 6:20; ฟป 1:20

m จิตใจ (nous) หรือเหตุผล หรือปัญญาของมนุษย์เป็นความคิดแบบกรีก ซึ่งแตกต่างจาก "จิต" (pneuma) หรือพระจิตเจ้า 5:5 เชิงอรรถ e; และความแตกต่างจากจิตที่หมายถึงส่วนประเสริฐในตัวมนุษย์ ตามความหมายในพระคัมภีร์ 1:9 เชิงอรรถ e; "จิตใจ" นี้เป็นที่มาของความเข้าใจ 1 คร 14:14,15,19; ฟป 4:7; 2 ธส 2:2; เทียบ ลก 24:45; วว 13:18; 17:9; และของการตัดสินทางศีลธรรม รม 14:5; 1 คร 1:10; โดยทั่วไปนั้น จิตใจนี้เชื่อถือได้ 7:23,25 แต่บางครั้งก็ไขว้เขวไป 1:28; อฟ 4:17-19; 1 ทธ 6:5; 2 ทธ 3:8; ทต 1:15; เพราะ "เนื้อหนัง"    คส 2:18; ดู รม 7:5 เชิงอรรถ c; และจะต้องได้รับการฟื้นฟูขึ้นใหม่ รม 12:2 ภายในจิตใจของมนุษย์โดยพระจิตของพระเจ้า อฟ 4:23ฯ เทียบ คส 3:10

n ประโยคนี้ ซึ่งน่าจะมาก่อนข้อ 24 เปาโลเองอาจจะต่อเติมมาในภายหลังก็ได้