Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

คริสตชนเป็นอิสระจากการเป็นทาสของบาปg

         15จะเป็นอย่างไรต่อไป เราจะทำบาปได้เพราะเราไม่อยู่ใต้อำนาจบทบัญญัติ แต่อยู่ใต้อำนาจพระหรรษทานกระนั้นหรือ หามิได้  16ท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่า เมื่อท่านมอบตัวเป็นทาสเชื่อฟังนายคนหนึ่ง ท่านก็เป็นทาสของนายคนที่ท่านเชื่อฟังนั้น ไม่ว่านายคนนั้นจะเป็นบาปซึ่งนำไปสู่ความตาย หรือจะเป็นความเชื่อฟังซึ่งนำไปสู่ความชอบธรรมก็ตาม  17ขอบพระคุณพระเจ้าที่ท่านเคยเป็นทาสของบาป แต่ท่านเต็มใจเชื่อฟังพระธรรมคำสอนที่ท่านได้รับมา  18และเมื่อเป็นไทยพ้นจากบาปแล้ว ท่านก็มาเป็นทาสรับใช้ความชอบธรรม  19ข้าพเจ้าขอพูดตามวิสัยมนุษย์เพราะท่านยังเป็นคนอ่อนแอ แต่เมื่อก่อนนี้ ท่านได้มอบร่างกายเป็นทาสของความโสมมและความอธรรมซ้ำแล้วซ้ำอีกฉันใด บัดนี้ ท่านจงมอบร่างกายให้เป็นทาสของความชอบธรรม เพื่อจะได้เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์hฉันนั้นเถิดg พระคริสตเจ้าได้ทรงปลดปล่อยมนุษย์จากความชั่วร้าย เพื่อคืนเขาให้กับพระเจ้า เปาโลพัฒนาความคิดของพระคัมภีร์เกี่ยวกับ "การไถ่" 3:24 เชิงอรรถ j; และการปลดปล่อยจากความตาย 7:1 เชิงอรรถ b; และเพื่อจะอธิบายความหมายของการไถ่กู้ให้ชัดเจนขึ้น ท่านได้ใช้การอุปมา ที่มีความหมายสำหรับผู้ร่วมสมัย คือ ทาสที่ได้รับการไถ่และเป็นอิสระแล้วจะเป็นทาสต่อไปอีกไม่ได้ แต่จะต้องรับใช้เจ้านายใหม่ด้วยความสมัครใจและด้วยความซื่อสัตย์ พระคริสตเจ้าได้สละชีวิตของพระองค์เป็นเหมือนค่าไถ่ตัวเรา 1 คร 6:20; 7:23; กท 3:13; 4:5; และได้ทรงทำให้เราเป็นอิสระอย่างถาวร กท 5:1,13; คริสตชนเองจะต้องระวังไม่ปล่อยให้ตนเองถูกจับโดยนายเก่า กท 2:4ฯ; 4:9; 5:1; ซึ่งได้แก่บาป รม 6:18-22; ธรรมบัญญัติ รม 6:14; 8:2; กท 3:13; 4:5; เทียบ รม 7:1ฯ พร้อมกับการถือพิธีต่าง ๆ กท 2:4; เจ้าแห่งโลกนี้ กท 4:3,8; ดู คส 2:20-22; และความเสื่อมทางศีลธรรม รม 8:21-23; คริสตชนเป็นอิสระ 1 คร 9:1 เป็นบุตรจากมารดาที่เป็นอิสระ นั่นคือ นครเยรูซาเล็มทางจิต           กท 4:26,31 อิสรภาพนี้ไม่ใช่การปล่อยตัวทำบาป กท 5:13 เทียบ 1 ปต 2:16; 2 ปต 2:19-21 แต่หมายถึงการรับใช้เจ้านายใหม่ คือพระเจ้า 6:22 เทียบ 1 ธส 1:9; 1 ปต 2:16 พระเยซูคริสตเจ้า รม 1:1; 14:8; 16:8;       ยก 1:1; 2 ปต 1:1; ยด 1; ฯลฯ ซึ่งเวลานี้ คริสตชนเป็นของพระองค์แล้ว 1 คร 6:19; 3:23 และเขาจะดำเนินชีวิตและตายเพื่อพระองค์ รม 7:1 เชิงอรรถ b การรับใช้ด้วยความเชื่อฟังนี้เกิดขึ้นโดยความเชื่อซึ่งนำไปสู่ความชอบธรรมและความศักดิ์สิทธิ์  รม 6:16-19 นี่เป็นอิสรภาพที่บุตรคนหนึ่งจะพึงมี กท 4:7 เมื่อถูกปล่อยให้เป็นอิสระโดยทางกฎของพระจิตเจ้าแล้ว รม 8:2 เทียบ 7:6; 8:14ฯ; 2 คร 3:17 (และดู ยก 1:25; 2:12) และเขาต้องเตรียมใจที่จะยอมมอบอิสรภาพนี้เพื่อรับใช้พี่น้องของเขาในความรัก กท 5:13 เทียบ 2 คร 4:5 และเพื่อเคารพต่อมโนธรรมอ่อนไหวของบางคนด้วย รม 14; 1 คร 10:23-33 เทียบ 1 คร 6:12-13; 1 คร 9:19; การมีทาสเป็นสถาบันทางสังคมอาจพออนุโลมให้มีได้ในสังคมที่จะผ่านพ้นไป 1 คร 7:20-24,31; แต่ไม่มีความหมายใด ๆ ในระบอบใหม่ที่พระคริสตเจ้าทรงสถาปนาขึ้น 1 คร 12:13; กท 3:28; คส 3:11; ทาสที่เป็นคริสตชนได้รับการปลดปล่อยโดยพระคริสตเจ้า และทั้งทาสและนายต่างเป็นคนใช้ของพระคริสตเจ้าเช่นเดียวกัน 1 คร 7:22; เทียบ   อฟ 6:5-9; คส 3:22-4:1; ฟม 16;

h ความศักดิ์สิทธิ์เฉพาะของพระเจ้า ลนต 17:1 เชิงอรรถ a  ซึ่งพระองค์ประทานแก่ประชากรของพระองค์   อพย 19:3 เชิงอรรถ c; และข้อ 6 ก็ได้ประทานให้แก่ผู้ที่เชื่อในพระคริสตเจ้า กจ 9:13 เชิงอรรถ g; คส 1:12 เชิงอรรถ c; ถ้าในอดีตความศักดิ์สิทธิ์เป็นเพียงพิธีภายนอก บัดนี้ไม่เป็นเช่นนั้นอีกแล้ว แต่เป็น "การกลายเป็นเหมือนกับพระคริสตเจ้า องค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า" คริสตชนที่เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์เพราะได้รับความชอบธรรม และเป็นสมาชิกของประชากรศักดิ์สิทธิ์ มีพระจิตเจ้าเข้าพำนักอยู่ในตัวแล้ว 5:5 เชิงอรรถ c ยังจะต้องแสดงความศักดิ์สิทธิ์ให้ปรากฏออกมาในกิจการต่าง ๆ ของชีวิต และต้องก้าวหน้าในความศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง ๆ ขึ้น ข้อ 22; 1 ธส 4:3-7, ดู 4:3 เชิงอรรถ c; 2 ธส 2:13