. การปลดปล่อยให้พ้นจากบาป จากความตาย และจากบทบัญญัติ

อาดัมและพระเยซูคริสตเจ้าf

        12บาปเข้ามาในโลกเพราะมนุษย์คนเดียว และความตายgเข้ามาเพราะบาปฉันใด ความตายก็แพร่กระจายไปถึงมนุษย์ทุกคนเพราะทุกคนทำบาปhฉันนั้น  13ก่อนที่จะมีธรรมบัญญัติ บาปมีอยู่ในโลกแล้ว แต่เมื่อยังไม่มีธรรมบัญญัติก็ไม่นับว่าเป็นบาป 14ถึงกระนั้น ความตายก็มีอานุภาพเหนือมนุษยชาติตั้งแต่อาดัมมาจนถึงโมเสส มีอานุภาพเหนือแม้คนที่ไม่ได้ทำบาปเหมือนกับอาดัมที่ได้ล่วงละเมิด อาดัมเป็นรูปแบบล่วงหน้าiของผู้ที่จะมาในภายหลัง

      15แต่การล่วงละเมิดต่างกับของประทานให้เปล่าถ้ามวลมนุษย์j ต้องตายเพราะการล่วงละเมิดของมนุษย์คนเดียว พระหรรษทานของพระเจ้าและของประทานโดยทางพระหรรษทานจากมนุษย์คนเดียว คือพระเยซูคริสตเจ้า ก็ยิ่งสมบูรณ์ขึ้นสำหรับมวลมนุษย์  16ของประทานต่างกับการล่วงละเมิดของมนุษย์คนเดียวที่ทำบาป บาปของมนุษย์คนเดียวเป็นเหตุให้มนุษยชาติถูกพระเจ้าลงโทษ แต่เมื่อมนุษย์ทำบาปมากแล้ว ของประทานที่ให้เปล่านั้นกลับนำความชอบธรรมมาให้  17ถ้ามนุษย์คนเดียวล่วงละเมิด ทำให้ความตายมีอำนาจปกครองเหนือมนุษยชาติเพราะการล่วงละเมิดของมนุษย์คนเดียวนั้น เดชะพระเยซูคริสตเจ้าพระองค์เดียว ทุกคนที่ได้รับพระหรรษทานอย่างสมบูรณ์และความชอบธรรมเป็นของประทาน ก็ยิ่งจะมีชีวิตและมีอำนาจปกครองมากขึ้น  18ด้วยเหตุนี้ การล่วงละเมิดของมนุษย์คนเดียวเป็นเหตุให้มนุษย์ทุกคนถูกลงโทษฉันใด กิจการชอบธรรมของมนุษย์คนเดียวก็นำความชอบธรรมที่บันดาลชีวิตมาให้มนุษย์ทุกคนฉันนั้น  19มวลมนุษย์กลายเป็นคนบาปเพราะความไม่เชื่อฟังของมนุษย์คนเดียวฉันใด มวลมนุษย์ก็จะเป็นผู้ชอบธรรมkเพราะความเชื่อฟังของมนุษย์คนเดียวฉันนั้น  20ธรรมบัญญัติเข้ามาl เพื่อการล่วงละเมิดจะได้ทวีขึ้น ที่ใดบาปทวีขึ้น ที่นั่นพระหรรษทานก็ยิ่งทวีขึ้นมากกว่า  21ดังนี้ บาปเข้ามามีอำนาจปกครองนำความตายมาให้ฉันใด พระหรรษทานก็จะมีอำนาจปกครองโดยอาศัยความชอบธรรมนำไปสู่ชีวิตนิรันดร เดชะพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราฉันนั้นf บาป "มีชีวิตอยู่" ในมนุษยชาติ 7:14-24 ความตายซึ่งเป็นผลของบาปได้เข้ามาในโลกเพราะความไม่เชื่อฟังของอาดัม ปชญ 2:24 เพราะฉะนั้น เปาโลจึงสรุปว่า บาปได้เข้ามายังมนุษยชาติโดยทางบาปประการแรกนั้น นี่คือคำสอนเรื่องบาปกำเนิด เปาโลกล่าวถึงเรื่องนั้นที่นี่ เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างระหว่างกิจการของอาดัมคนแรกที่นำไปสู่ความตาย  และการชดเชยที่เหลือเฟือของ "อาดัมคนที่สอง" ข้อ 15-19; 1 คร 15:21ฯ,25 ดังนั้น พระคริสตเจ้าเป็นพระผู้ไถ่ของมนุษยชาติ ดู 1 คร 15:22 เชิงอรรถ m; ในฐานะที่ทรงเป็นหัวหน้าคนใหม่ของมนุษยชาติ เป็นภาพที่พระเจ้าจะทรงใช้เป็นแบบเพื่อสร้างทุกสิ่งขึ้นใหม่ 8:29 เชิงอรรถ n; 2 คร 5:17 เชิงอรรถ h;

g บาปก่อให้เกิดการแยกจากพระเจ้า การแยกนี้คือ "ความตาย" เป็นความตายฝ่ายจิตและตลอดนิรันดร ความตายทางกายเป็นสัญลักษณ์ของความตายฝ่ายจิตนี้ ดู ปชญ 2:24 ฮบ 6:1 เชิงอรรถ b

h ความหมายแท้ ๆ ของวลีนี้ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ อาจจะหมายความว่า 1. "ทุกคนได้ทำบาปในอาดัม" นั่นคือโดยเข้าร่วมมีส่วนในการทำบาปของอาดัม หรือ  2. อาจหมายถึงทุกคนที่ทำบาปโดยตนเอง ในกรณีนี้ วลีที่ใช้ในภาษากรีกน่าจะแปลว่า "เนื่องจากทุกคนได้ทำบาป" ทั้งนี้ หมายถึง สถานการณ์ปัจจุบันซึ่งความตายได้แพร่มาถึงทุกคน ในกรณีของผู้ใหญ่ (เปาโลพิจารณาเรื่องนี้เท่านั้น) อำนาจของบาปซึ่งได้เข้าในโลกพร้อมกับ อาดัม ได้แสดงผลในบาปของแต่ละคน บาปของแต่ละคนนี้รับรองการกบฏของอาดัมอย่างใดอย่างหนึ่ง 3. วลีนี้ยังอาจแปลได้อีกว่า "เพราะบาปนี้ ทุกคนได้ทำบาป"

i "เป็นรูปแบบ" ดู 1 คร 10:6 เชิงอรรถ d; ดังนั้น ความเหมือนจึงไม่สมบูรณ์ การเปรียบเทียบที่เริ่มในข้อ 12 และถูกขัดจังหวะด้วยประโยคที่เข้ามาคั่นตั้งแต่ ข้อ 13-14 กลับเป็นตัวเทียบให้เห็นความแตกต่างใน ข้อ 15

j ต้นฉบับว่า "จำนวนมาก" หมายถึงคนทุกคน ดู ข้อ 18 ดู มธ 20:28 เชิงอรรถ h

k การที่มนุษย์จะรับความชอบธรรมไม่เป็นเพียงเหตุการณ์ในอนาคตอันยาวไกลเมื่อมีการพิพากษาครั้งสุดท้ายเท่านั้น (เพราะเปาโลถือว่าการบันดาลความชอบธรรมเป็นสภาพปัจจุบัน ดู 5:1; ฯลฯ) แต่ค่อย ๆ พัฒนาขึ้นทีละเล็กละน้อย ขณะที่แต่ละคนเกิดใหม่ในพระคริสตเจ้า

l หมายถึงสภาพการดำเนินชีวิตตามธรรมบัญญัติของโมเสส