Get Adobe Flash player

วันอาทิตย์พระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

  • ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน
    2 ธันวาคม 2019 วันจันทร์ สัปดาห์ 1 เทศการเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (มธ 8:5-11) เรารู้ว่าความดีหรือกิจการใดสำเร็จไปบางครั้งอยู่กับผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้า เขาอาจจะไม่จำเป็นต้องลงมือด้วยตนเองด้วยซ้ำ เพียงเอ่ยปากเห็นชอบ… “ไฟเขียว”… ทุกอย่างก็จะดำเนินไป...

Pope to Bible Congress participants

บทรำพึงพระวาจาประจำวัน

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

. การปลดปล่อยให้พ้นจากบาป จากความตาย และจากบทบัญญัติ

อาดัมและพระเยซูคริสตเจ้าf

        12บาปเข้ามาในโลกเพราะมนุษย์คนเดียว และความตายgเข้ามาเพราะบาปฉันใด ความตายก็แพร่กระจายไปถึงมนุษย์ทุกคนเพราะทุกคนทำบาปhฉันนั้น  13ก่อนที่จะมีธรรมบัญญัติ บาปมีอยู่ในโลกแล้ว แต่เมื่อยังไม่มีธรรมบัญญัติก็ไม่นับว่าเป็นบาป 14ถึงกระนั้น ความตายก็มีอานุภาพเหนือมนุษยชาติตั้งแต่อาดัมมาจนถึงโมเสส มีอานุภาพเหนือแม้คนที่ไม่ได้ทำบาปเหมือนกับอาดัมที่ได้ล่วงละเมิด อาดัมเป็นรูปแบบล่วงหน้าiของผู้ที่จะมาในภายหลัง

      15แต่การล่วงละเมิดต่างกับของประทานให้เปล่าถ้ามวลมนุษย์j ต้องตายเพราะการล่วงละเมิดของมนุษย์คนเดียว พระหรรษทานของพระเจ้าและของประทานโดยทางพระหรรษทานจากมนุษย์คนเดียว คือพระเยซูคริสตเจ้า ก็ยิ่งสมบูรณ์ขึ้นสำหรับมวลมนุษย์  16ของประทานต่างกับการล่วงละเมิดของมนุษย์คนเดียวที่ทำบาป บาปของมนุษย์คนเดียวเป็นเหตุให้มนุษยชาติถูกพระเจ้าลงโทษ แต่เมื่อมนุษย์ทำบาปมากแล้ว ของประทานที่ให้เปล่านั้นกลับนำความชอบธรรมมาให้  17ถ้ามนุษย์คนเดียวล่วงละเมิด ทำให้ความตายมีอำนาจปกครองเหนือมนุษยชาติเพราะการล่วงละเมิดของมนุษย์คนเดียวนั้น เดชะพระเยซูคริสตเจ้าพระองค์เดียว ทุกคนที่ได้รับพระหรรษทานอย่างสมบูรณ์และความชอบธรรมเป็นของประทาน ก็ยิ่งจะมีชีวิตและมีอำนาจปกครองมากขึ้น  18ด้วยเหตุนี้ การล่วงละเมิดของมนุษย์คนเดียวเป็นเหตุให้มนุษย์ทุกคนถูกลงโทษฉันใด กิจการชอบธรรมของมนุษย์คนเดียวก็นำความชอบธรรมที่บันดาลชีวิตมาให้มนุษย์ทุกคนฉันนั้น  19มวลมนุษย์กลายเป็นคนบาปเพราะความไม่เชื่อฟังของมนุษย์คนเดียวฉันใด มวลมนุษย์ก็จะเป็นผู้ชอบธรรมkเพราะความเชื่อฟังของมนุษย์คนเดียวฉันนั้น  20ธรรมบัญญัติเข้ามาl เพื่อการล่วงละเมิดจะได้ทวีขึ้น ที่ใดบาปทวีขึ้น ที่นั่นพระหรรษทานก็ยิ่งทวีขึ้นมากกว่า  21ดังนี้ บาปเข้ามามีอำนาจปกครองนำความตายมาให้ฉันใด พระหรรษทานก็จะมีอำนาจปกครองโดยอาศัยความชอบธรรมนำไปสู่ชีวิตนิรันดร เดชะพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราฉันนั้นf บาป "มีชีวิตอยู่" ในมนุษยชาติ 7:14-24 ความตายซึ่งเป็นผลของบาปได้เข้ามาในโลกเพราะความไม่เชื่อฟังของอาดัม ปชญ 2:24 เพราะฉะนั้น เปาโลจึงสรุปว่า บาปได้เข้ามายังมนุษยชาติโดยทางบาปประการแรกนั้น นี่คือคำสอนเรื่องบาปกำเนิด เปาโลกล่าวถึงเรื่องนั้นที่นี่ เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างระหว่างกิจการของอาดัมคนแรกที่นำไปสู่ความตาย  และการชดเชยที่เหลือเฟือของ "อาดัมคนที่สอง" ข้อ 15-19; 1 คร 15:21ฯ,25 ดังนั้น พระคริสตเจ้าเป็นพระผู้ไถ่ของมนุษยชาติ ดู 1 คร 15:22 เชิงอรรถ m; ในฐานะที่ทรงเป็นหัวหน้าคนใหม่ของมนุษยชาติ เป็นภาพที่พระเจ้าจะทรงใช้เป็นแบบเพื่อสร้างทุกสิ่งขึ้นใหม่ 8:29 เชิงอรรถ n; 2 คร 5:17 เชิงอรรถ h;

g บาปก่อให้เกิดการแยกจากพระเจ้า การแยกนี้คือ "ความตาย" เป็นความตายฝ่ายจิตและตลอดนิรันดร ความตายทางกายเป็นสัญลักษณ์ของความตายฝ่ายจิตนี้ ดู ปชญ 2:24 ฮบ 6:1 เชิงอรรถ b

h ความหมายแท้ ๆ ของวลีนี้ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ อาจจะหมายความว่า 1. "ทุกคนได้ทำบาปในอาดัม" นั่นคือโดยเข้าร่วมมีส่วนในการทำบาปของอาดัม หรือ  2. อาจหมายถึงทุกคนที่ทำบาปโดยตนเอง ในกรณีนี้ วลีที่ใช้ในภาษากรีกน่าจะแปลว่า "เนื่องจากทุกคนได้ทำบาป" ทั้งนี้ หมายถึง สถานการณ์ปัจจุบันซึ่งความตายได้แพร่มาถึงทุกคน ในกรณีของผู้ใหญ่ (เปาโลพิจารณาเรื่องนี้เท่านั้น) อำนาจของบาปซึ่งได้เข้าในโลกพร้อมกับ อาดัม ได้แสดงผลในบาปของแต่ละคน บาปของแต่ละคนนี้รับรองการกบฏของอาดัมอย่างใดอย่างหนึ่ง 3. วลีนี้ยังอาจแปลได้อีกว่า "เพราะบาปนี้ ทุกคนได้ทำบาป"

i "เป็นรูปแบบ" ดู 1 คร 10:6 เชิงอรรถ d; ดังนั้น ความเหมือนจึงไม่สมบูรณ์ การเปรียบเทียบที่เริ่มในข้อ 12 และถูกขัดจังหวะด้วยประโยคที่เข้ามาคั่นตั้งแต่ ข้อ 13-14 กลับเป็นตัวเทียบให้เห็นความแตกต่างใน ข้อ 15

j ต้นฉบับว่า "จำนวนมาก" หมายถึงคนทุกคน ดู ข้อ 18 ดู มธ 20:28 เชิงอรรถ h

k การที่มนุษย์จะรับความชอบธรรมไม่เป็นเพียงเหตุการณ์ในอนาคตอันยาวไกลเมื่อมีการพิพากษาครั้งสุดท้ายเท่านั้น (เพราะเปาโลถือว่าการบันดาลความชอบธรรมเป็นสภาพปัจจุบัน ดู 5:1; ฯลฯ) แต่ค่อย ๆ พัฒนาขึ้นทีละเล็กละน้อย ขณะที่แต่ละคนเกิดใหม่ในพระคริสตเจ้า

l หมายถึงสภาพการดำเนินชีวิตตามธรรมบัญญัติของโมเสส 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย