Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

  • ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน
    3 กุมภาพันธ์ 2020 วันจันทร์สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา 2 ซมอ 15:13-14,30 และ 16:5-13ก กษัตริย์ดาวิดแม้อยู่ในสถานการณ์วิกฤติ ถูกไล่ล่าตามฆ่าจากบุตรของตนเอง และประชาชนสาบแช่งประณามหยามเหยียด ท่านเลือกที่จะมองว่าเหตุการณ์เหล่านั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงอนุญาติให้เกิดขึ้นกับตน...

Pope to Bible Congress participants

บทรำพึงพระวาจาประจำวัน

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

II. ความรอดพ้น

ความเชื่อประกันความรอดพ้นa

5  1ดังนั้น เมื่อได้เป็นผู้ชอบธรรมด้วยความเชื่อแล้ว เราย่อมมีสันติbกับพระเจ้า เดชะพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา  2โดยทางพระองค์ เราจึงเข้าถึงพระหรรษทานและกำลังดำรงอยู่ในพระหรรษทานนี้  เราภูมิใจในความหวังที่จะได้รับพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้าc  3ยิ่งกว่านั้น เรายังภูมิใจในความทุกข์ เพราะรู้ว่า ความทุกข์ก่อให้เกิดความพากเพียร  4ความพากเพียรก่อให้เกิดคุณธรรมที่แท้จริง คุณธรรมที่แท้จริงก่อให้เกิดความหวัง  5ความหวังนี้ไม่ทำให้เราผิดหวัง เพราะพระจิตเจ้าซึ่งพระเจ้าประทานให้เรา d ได้หลั่งความรักของพระเจ้า e ลงในดวงใจของเรา  6ขณะที่เรายังอ่อนแอ พระคริสตเจ้าสิ้นพระชนม์เพื่อคนบาปตามเวลาที่กำหนด  7ยากที่จะหาคนที่ยอมตายเพื่อคนชอบธรรม  บางครั้งอาจจะมีคนยอมตายแทนคนดีจริง ๆ ได้  8แต่พระเจ้าทรงพิสูจน์ว่าทรงรักเรา เพราะพระคริสตเจ้าสิ้นพระชนม์เพื่อเราขณะที่เรายังเป็นคนบาป  9บัดนี้ เมื่อเราได้รับความชอบธรรมโดยอาศัยพระโลหิตของพระองค์แล้ว เดชะพระองค์ เราก็ยิ่งจะได้รับความรอดพ้นจากการถูกพระเจ้าลงโทษ  10ถ้าเรากลับคืนดีกับพระเจ้าเดชะการสิ้นพระชนม์ของพระบุตรขณะที่เรายังเป็นศัตรูอยู่ ยิ่งกว่านั้นเมื่อกลับคืนดีแล้ว เราก็จะรอดพ้นเดชะพระชนมชีพของพระองค์ด้วย  11มิใช่เพียงเท่านั้น เรายังภูมิใจในพระเจ้า เดชะพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา เดชะพระองค์ บัดนี้พระองค์ทรงทำให้เราคืนดีกับพระเจ้าแล้ว5 a เนื้อเรื่องของจดหมายตอนที่ 2 (บทที่ 5-11) กล่าวถึง ความรักของพระเจ้าและของประทานจากพระจิตเจ้าเป็นประกันความรอดพ้นสำหรับคริสตชนที่ได้รับความชอบธรรมแล้ว (ดู บทที่ 1-4) 5:12-7:25 เป็นการเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างอาดัมกับพระคริสตเจ้า ความศักดิ์สิทธิ์และบาป ผลของบาปและผลของความชอบธรรม ฯลฯ ความคิดเรื่องความรักของพระเจ้าจะดำเนินต่อไปในบทที่ 8

b บางฉบับว่า "ให้เรามีสันติ"

c สำหรับคริสตชน ความหวังก็คือการวางใจว่าจะได้รับของประทานแห่งยุคสุดท้าย นั่นคือการกลับคืนชีพของร่างกาย 8:18-23; 1 ธส 4:13ฯ; เทียบ กจ  2:26; 23:6; 24:15; 26:6-8  มรดกอันมั่งคั่งของบรรดานักบุญ     อฟ 1:18; เทียบ 1 ปต 1:3ฯ; ชีวิตนิรันดร ทต 1:2; เทียบ 1 คร 15:19; สิริรุ่งโรจน์ รม 5:2;  กล่าวสั้น ๆ คือความรอดพ้นนั่นเอง 1 ธส 5:8; เทียบ 1 ปต 1:3-5; ทั้งของตัวเองและพี่น้อง 2 คร 1:6ฯ; 1 ธส 2:19; แม้ว่าความหวังหมายถึงคุณธรรมการรอคอยนี้เป็นอันดับแรก แต่ "ความหวัง" ในบางครั้งก็ใช้ในความหมายถึงของประทานที่คาดว่าจะได้รับ กท 5:5;  คส  1:5; ทต 2:13; ฮบ 6:18; ในสมัยก่อน ความหวังนี้ให้แก่อิสราเอล     อฟ 1:11-12; เทียบ ยน 5:45; รม 4:18; และไม่ให้แก่คนต่างชาติ อฟ  2:12; เทียบ 1 ธส 4:13; แต่ความหวังที่พระเจ้าประทานให้แก่อิสราเอลนี้ เป็นขั้นตอนแรกที่นำไปสู่ความหวังที่เหนือกว่า ฮบ 7:19;  ซึ่งเวลานี้ถูกยื่นให้แก่โลกของคนต่างชาติด้วย คส  1:27; อฟ 1:18; เทียบ มธ 12:21; รม 15:12; โดยทาง "ธรรมล้ำลึก" ของพระ คริสตเจ้า  รม 16:25 เชิงอรรถ l;  พื้นฐานของความหวังนี้คือพระเจ้าเอง 6:17; 1 ปต 1:21;  3:5;  ความรักของพระองค์ 2 ธส 2:16;  คำเชื้อเชิญของพระองค์ 1 ปต 1:13-15;  เทียบ  อฟ 1:18;  4:4;  อำนาจของพระองค์  รม 4:17-21; ความสัตย์จริงของพระองค์ ทต 1:2 ฮบ 6:18; ความซื่อสัตย์  ฮบ 10:23; ในการทำตามพระสัญญาที่ได้ประกาศในคำที่เขียนไว้ รม  15:4; และในเรื่องราวของข่าวดี คส 1:23; พระสัญญาที่สำเร็จไปในองค์พระ คริสตเจ้า 1 ทธ 1:1; 1 ปต 1:3,21 ดังนั้น ความหวังจึงไม่ใช่มายา 5:5 และเนื่องจากว่า ของประทานที่เราหวังจะได้รับนั้นอยู่ในอนาคต 8:24; ฮบ 11:1; ความเชื่อจึงสนับสนุนความหวัง รม 4:18; 5:1ฯ; 15:13; กท 5:5    ฮบ 6:11ฯ; 1 ปต 1:21; มีความรักคอยหล่อเลี้ยง รม 5:5; 1 คร 13:7; คุณธรรมทางเทววิทยาสามประการ คือความหวัง ความเชื่อและความรัก จึงสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด บ่อเกิดสูงสุดของความหวังคือพระจิตเจ้า เทียบ กท 5:5 ซึ่งเป็นของประทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งยุคสุดท้าย โดยส่วนหนึ่งได้ถูกประทานให้แล้ว รม 5:5    เชิงอรรถ e; กจ 1:8 เชิงอรรถ j; พระจิตเจ้านี้ให้ความสว่าง อฟ 1:17ฯ; และเสริมความหวังให้เข้มแข็ง          รม 15:13; เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการภาวนา รม 8:26-27; ก่อให้เกิดเอกภาพของพระกายทิพย์ เพราะความหวังนี้เป็นของทุกคน อฟ 4:4; เนื่องจากว่าความหวังนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความชอบธรรมอาศัยความเชื่อในพระคริสตเจ้า 5:1ฯ เทียบ  กท 5:5; ความหวังนี้จึงมีผลหลายประการ คือความเชื่อมั่นเต็มเปี่ยม 2 คร 3:12; ฮบ 3:6; การบรรเทาใจ 2 ธส 2:16; ฮบ 6:18; ความยินดี รม 12:12; 15:13; 1 ธส 2:19; และเป็นสิ่งที่ควรภูมิใจ รม 5:2; 1 ธส 2:19; ฮบ 3:6; ความทุกข์ทรมานของยุคปัจจุบันนี้เทียบกับความหวังไม่ได้เลย 8:18; ตรงข้าม ความทุกข์ทรมานยังสนับสนุนให้มีความหวังมากขึ้นอีก โดยทำให้เกิดการยืนหยัดมั่นคง 8:25; 12:12; 15:4; 1 ธส 1:3; เทียบ 1 คร 13:7 เป็นการทดสอบ รม 5:4 และทำให้ความหวังเข้มแข็งขึ้น 2 คร 1:7 

d  พระจิตเจ้าที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ อฟ 1:13; ดู กจ 2:33 เชิงอรรถ u; กท 3:14; เครื่องหมายบอกลักษณะเฉพาะของพันธสัญญาใหม่เมื่อเทียบพันธสัญญาเดิม รม 2:29; 7:6; อสค 36:27 เชิงอรรถ f; 2 คร 3:6; เทียบ กท 3:3; 4:29; ไม่เป็นเพียงการแสดงอำนาจการรักษาโรคหรือพระพรพิเศษต่าง ๆ เท่านั้น กจ 1:8 เชิงอรรถ j; แต่ยังเป็นบ่อเกิดภายในของชีวิตใหม่ เป็นบ่อเกิดที่พระเจ้าเอง "ประทานให้" 1 ธส 4:8; ฯลฯ; เทียบ ลก 11:13; ยน 3:34; 14:16ฯ; กจ 1:5; 2:38; ฯลฯ; 1ยน 3:24; "ทรงส่ง" กท 4:6; เทียบ ลก 24:49; ยน 14:26; 1ปต 1:12; "ทรงหลั่งลงมา" รม 5:5; ทต 3:5ฯ; เทียบ กจ 2:33; เมื่อคริสตชนได้รับพระจิตเจ้านี้เข้ามาโดยทางความเชื่อ  กท 3:2,14; เทียบ ยน 7:38ฯ; กจ 11:17; และโดยทางศีลล้างบาปแล้ว 1 คร 6:11; ทต 3:5; เทียบ ยน  3:5;  กจ 2:38; 19:2-6; พระองค์ทรงประทับอยู่ในตัวของคริสตชน รม 8:9; 1 คร 3:16; 2 ทธ 1:14; เทียบ ยก 4:5; ในจิตใจของเขา รม 8:16; ดู รม 1:9 เชิงอรรถ e; และแม้กระทั่งในร่างกาย 1 คร 6:19; พระจิตเจ้าองค์นี้ซึ่งเป็นพระจิตของพระคริสตเจ้า 8:9; กท 4:6; ฟป 1:19; เทียบ ยน 14:26; 15:26; 16:7,14; กจ 16:7; 2 คร 3:17 ทำให้คริสตชนเป็นบุตรของพระเจ้า รม 8:14-16; กท 4:6ฯ; และสถาปนาพระคริสตเจ้าขึ้นในดวงใจ อฟ 3:16; สำหรับคริสตชน (เช่นเดียวกับสำหรับพระคริสตเจ้า 1:4 เชิงอรรถ c) พระจิตเจ้านี้ทรงเป็นบ่อเกิดการกลับคืนชีพ 8:11 เชิงอรรถ g; ในฐานะที่เป็นพระพรพิเศษแห่งยุคสุดท้าย แต่ในชีวิตนี้ก็เริ่มทำงานแล้วเหมือนดังเป็นตราประทับ 2 คร 1:22; อฟ 1:13; 4:30; และซึ่งมาประทับอยู่ด้วยเป็นประกัน 2 คร 1:22; 5:5; อฟ 1:14; และเป็นผลแรกของการกลับคืนชีพ รม 8:23; พระจิตเจ้าเข้ามาแทนที่เนื้อหนัง อันเป็นบ่อเกิดความไม่นับถือพระเจ้าในมนุษย์ 7:5 เชิงอรรถ c และกลับเป็นบ่อเกิดความรู้เหนือธรรมชาติ 1 คร 2:10-16; 7:40; 12:8ฯ; 14:2ฯ; อฟ 1:17; 3:16,18; คส 1:9 ดู ยน 14:26 เชิงอรรถ r;  บ่อเกิดความรัก รม 5:5; 15:30; คส 1:8 และการบันดาลให้ศักดิ์สิทธิ์ รม 15:16; 1 คร 6:11; 2 ธส 2:13 เทียบ 1 ปต 1:2; บ่อเกิดความประพฤติดีงาม รม 8:4-9,13;  กท 5:16-25: บ่อเกิดความกล้าหาญในการแพร่ธรรม ฟป 1:19; 2 ทธ 1:7ฯ; ดู กจ 1:8 เชิงอรรถ j; ความหวัง      รม 15:13; กท 5:5; อฟ 4:4; การภาวนา รม 8:26ฯ; เทียบ ยก 4:3,5; ยด 20; เราต้องไม่ดับพระจิตเจ้า          1 ธส 5:19; หรือทำให้พระองค์เศร้าโศก อฟ 4:30; พระจิตเจ้าทรงรวมมนุษย์เข้าเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสตเจ้า 1 คร 6:17; ดังนี้ จึงทรงเป็นประกันให้เกิดเอกภาพของพระกายทิพย์ 1 คร 12:13; อฟ 2:16,18; 4:4;

e หมายถึง ความรักของพระเจ้าต่อเรา ซึ่งพระจิตเจ้าทรงเป็นประกันและทรงเป็นพยานให้แก่เรา โดยประทับอยู่กับเราและช่วยเหลือเราอยู่เสมอ เทียบ 8:15 และ กท 4:6 ในพระจิตเจ้า เราพูดกับพระเจ้าเยี่ยงบุตรกับบิดา ความรักเป็นการให้และรับ ในพระองค์ก็เช่นกัน ความรักของเราต่อพี่น้องก็คือความรักเดียวกันกับที่พระบิดาทรงรักพระบุตรและทรงรักเรานั่นเอง ดู ยน 17:26; 1 ยน 4:7ฯ ;

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย