Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ติดตามข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ

. ความเชื่อและการพิพากษาของพระเจ้า

การเปิดเผยถึงการพิพากษาของพระเจ้า

         21แต่บัดนี้ ความเที่ยงธรรมที่พระเจ้าทรงช่วยให้รอดพ้นตามที่หนังสือ       ธรรมบัญญัติและประกาศกเป็นพยานถึงนั้น ปรากฏให้เห็นแล้วนอกเหนือธรรมบัญญัติ 22ความเที่ยงธรรมที่พระเจ้าทรงช่วยให้รอดพ้นซึ่งพระองค์ประทานให้ทุกคนที่มีความเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้า   23ไม่มีความแตกต่างใด ๆ อีก ทุกคนกระทำบาปและขาดพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้าh  24แล้วทุกคนก็ได้รับความชอบธรรมเป็นของประทานโดยทางพระหรรษทานiอาศัยการไถ่กู้เราให้เป็นอิสระjในพระคริสตเยซู  25พระเจ้าทรงสถาปนาพระเยซูเจ้าเป็นเครื่องบูชาชดเชยบาปโดยอาศัยความเชื่อkและโดยอาศัยการหลั่งโลหิต เพื่อจะได้สำแดงความเที่ยงธรรมของพระองค์ โดยอดกลั้นไม่ลงโทษบาปในอดีตl  26ในเวลาแห่งความพากเพียรของพระองค์ พระองค์ทรงสำแดงความเที่ยงธรรมในปัจจุบันmเพื่อทรงเป็นผู้ที่เที่ยงธรรมn และเพื่อทรงบันดาลให้ผู้มีความเชื่อใน      พระเยซูเจ้ากลับเป็นผู้ชอบธรรมh "สิริรุ่งโรจน์" ในที่นี้ใช้ตามความหมายของพันธสัญญาเดิม อพย 24:16 เชิงอรรถ f; นั่นคือ พระเจ้าผู้ทรงประทับอยู่ตรงหน้ามนุษย์ และทรงแสดงพระองค์แก่พวกเขายิ่งทียิ่งมากขึ้น เป็นกระบวนการที่จะบรรลุถึงจุดสุดยอดในยุคของพระผู้ไถ่เท่านั้น เทียบ สดด 84:9; อสย 40:5

i คำว่า "พระหรรษทาน" แปลคำว่า charis คำคำนี้ เมื่อใช้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน อาจหมายถึงคุณสมบัติซึ่งทำให้คนหนึ่งอยู่ในความสนใจของผู้อื่น (เสน่ห์) (กจ 2:47) หรืออาจหมายถึงการขอบคุณสำหรับของที่ได้รับ (ลก 6:32-34; 17:9) หรือสิ่งที่ให้เปล่า และไม่ใช่สิ่งที่หามาได้หรือได้เป็นค่าตอบแทน       (1 คร 16:3; 2 คร 8:6-7,19) ในความหมายสุดท้ายนี้ พันธสัญญาใหม่ โดยเฉพาะเปาโลมักจะใช้ในบทเขียนของตน (ยอห์นจะใช้คำว่า agape) เปาโลใช้คำนี้เพื่อบรรยายวิธีที่พระเจ้าทรงช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นโดยทาง      พระเยซูเจ้า กล่าวคือ ความรอดพ้นเป็นผลของความรักโดยเสรี ซึ่งไม่มีใครอาจอ้างสิทธิว่าตนควรจะได้รับ    ดังนั้น จึงเป็นการกระทำที่เนื่องมาจาก "พระหรรษทาน" (ความดี ความโปรดปราน ผู้แปล) ที่พระเยซูเจ้าเสด็จมาในโลก (ยน 1:14,17; 2 คร 8:9; ทต 2:11)  และได้สิ้นพระชนม์( ฮบ 2:9) เป็น "พระหรรษทาน" ของ      พระบิดาอีกเช่นกันที่ทรงมอบพระบุตรให้เป็นของประทานสำหรับเรา ของประทานที่รวมพระพรทุกประการของพระเจ้า (รม 8:32; เทียบ 1 คร 2:12; อฟ 1:6ฯ) อันได้แก่ การบันดาลให้เป็นผู้ชอบธรรม ความรอดพ้น และสิทธิที่จะได้รับมรดกโดยการมีความเชื่อในพระองค์ และไม่ใช่เพราะได้ปฏิบัติข้อกำหนดของธรรมบัญญัติ     (รม 3:24; 4:4ฯ; อฟ 2:5,8; ทต 3:7; เทียบ กจ 15:11) และเป็นการกระทำอันเนื่องมาจาก "พระหรรษทาน" อีกเช่นกันที่พระคริสตเจ้าจะเสด็จมาอีกในวันสุดท้ายของโลก และที่เราจะได้รับพระสิริรุ่งโรจน์นิรันดร 2 ธส 1:12; 1 ปต 1:13; เป็นเพราะพระหรรษทานที่อับราฮัมได้รับพระสัญญา (4:16; กท 3:18) และที่ชาวอิสราเอลน้อยคนได้รับเลือกให้รอดชีวิต (รม 11:5ฯ) เนื่องจาก "พระหรรษทาน" เป็นความรักของพระเจ้าสำหรับเรา จึงเป็นสิ่งที่ไม่มีวันเหือดแห้งไป (อฟ 1:7; 2:7; เทียบ 2 คร  4:15; 9:8,14; 1 ทธ 1:14)  และชนะบาป (รม 5:15,17,20-21) คำว่า "พระหรรษทาน" คำเดียวจึงเป็นคำที่มีความหมายมากจนใช้บรรยายยุคพระผู้ไถ่ได้ทั้งหมดทีเดียว     (รม 5:21) ซึ่งเป็นยุคที่ตามมาหลังจากยุคของธรรมบัญญัติ (6:14; กท 2:21; 5:4) เป็นยุคพระผู้ไถ่เดียวกันกับที่ครั้งหนึ่งประกาศกได้ประกาศไว้ (1 ปต 1:10) และบัดนี้ได้ประกาศเป็นข่าวดี (พระวรสาร) (คส 1:6; เทียบ    กจ 14:3; 20:24,32) คำคำนี้สรุปรวมพระคุณของพระเจ้าได้ดีจนว่าเปาโลจะเริ่มและจบจดหมายด้วยการอวยพรให้ "พระหรรษทาน" ของพระเจ้าสถิตอยู่กับผู้อ่านทุกคน (1 ทธ 1:1; 5:28; ฯลฯ ; ดู 1 ปต 1:2; 5:10,12;        2 ปต 1:2; 3:18; 2 ยน 3; วว 1:4; 22:21) เป็นเพราะ "พระหรรษทาน" อีกเช่นกันที่ "พระเจ้าแห่งพระ      หรรษทาน" ทุกประการ (1 ปต 5:10) ทรงเรียกประชากรให้มารับความรอดพ้น (กท 1:6; 2 ทธ 1:9; 1 ปต 3:7) ทรงหลั่งพระพรฝ่ายจิตทุกประการให้แก่พวกเขา (1 คร 1:4-7 ดู กจ 6:8; 2 ธส 2:16) ทำให้เปาโลเป็น      อัครสาวกของชนต่างชาติ (รม 1:5; 15:15ฯ; 1 คร 3:10; กท 1:15ฯ; 2:7-9; อฟ 3:1-2,7,8; ฟป 1:7) และกำหนดให้คริสตชนแต่ละคนมีบทบาทในชีวิตของพระศาสนจักร (รม 12:6; 1 คร 12:1 เชิงอรรถ a; 2 คร 8:1; อฟ 4:7; 1 ปต 4:10) ในทำนองเดียวกันเป็นเพราะ "พระหรรษทาน" อีกเช่นกันอีกที่คริสตชนจะรับทรมานเพื่อพระคริสตเจ้าได้ (ฟป 1:29; 1 ปต 2:19-20) พระนางมารีย์ "เปี่ยมด้วยพระหรรษทาน" ก็หมายความว่า พระนางเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า (ลก 1:30 เทียบ กจ 7:46) พระเยซูเจ้าเองทรงได้รับ "พระหรรษทาน" ที่ได้รับพระนามยิ่งใหญ่กว่านามใด ๆ ( ฟป 2:9 เทียบ ลก 2:40) มนุษย์จะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าได้ขึ้นอยู่กับการริเริ่มของพระเจ้าเป็นอันดับแรก และขึ้นกับการตอบสนองของเขาต่อพระองค์เป็นอันดับสอง เป็นไปได้ที่จะได้รับพระหรรษทานอย่างไร้ประโยชน์ (2 คร 6:1) ที่จะพลาดไปจากพระหรรษทาน (กท 5:4) ที่จะสูญเสีย   พระหรรษทาน (ฮบ 12:15) ซึ่งเป็นการสบประมาทพระจิตเจ้าแห่งพระหรรษทาน (ฮบ 10:29) พระหรรษทานที่ได้รับจึงต้องได้รับการดูแลรักษาไว้ด้วยความเอาใจใส่ (5:2; ฮบ 12:28; 1 ปต 5:12) และนำมาใช้อย่างฉลาด  (1 ปต 4:10) ไม่เพียงพอที่จะคงอยู่ในพระหรรษทาน (กจ 13:43 เทียบ 14:26; 15:40) แต่พระหรรษทานจะต้องทวีขึ้น (2 ปต 3:18) เพื่อเสริมเราให้เข้มแข็ง (2 ทธ 2:1) และช่วยเราให้ยืนหยัดมั่นคงอยู่ในความตั้งใจดี        (ฮบ 13:9) พระเจ้าจะประทานความช่วยเหลือนี้ให้แก่ผู้ที่ถ่อมตน (ยก 4:6; 1 ปต 5:5 ) ที่อธิษฐานภาวนา เนื่องจากการภาวนาเป็นการเข้าใกล้ "บัลลังก์แห่งพระหรรษทาน" ได้ด้วยความมั่นใจ (ฮบ 4:16) พระเจ้าจะประทานพระหรรษทานอย่างเพียงพอให้แต่ละคน พระหรรษทานเป็นอำนาจของพระคริสตเจ้าที่ทำงานอยู่ในมนุษย์ที่อ่อนแอ (2 คร 12:8-9 เทียบ 1 คร 15:10) และพระหรรษทานของพระคริสตเจ้านี้พิชิตปรีชาญาณฝ่ายโลกทุกชนิด (2 คร 1:12) แต่คำว่า "charis" เดียวกันนี้ยังใช้ในความหมายของ "การขอบพระคุณ" (6:17; 7:25;         1 คร 10:30; 15:57; 2 คร 2:14; 8:16; 9:15; คส 3:16; 1 ทธ 1:12; 2 ทธ 1:3 และลองเปรียบเทียบกับคำกริยา eucharistein ดู ) ทั้งนี้เนื่องจากว่าความรู้คุณต่อพระเจ้าเป็นท่าทีพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อจะได้รับพระหรรษทานนั่นเอง จากความหมายหลายหลากที่แตกต่างกันเล็กน้อยเหล่านี้จึงปรากฏชัดว่า คำว่า "charis" (ที่เราแปลว่า       "พระหรรษทาน" ) ถูกนำมาใช้เพื่อเน้นว่าพระคุณที่ได้รับเป็นสิ่งได้รับมาเปล่า ๆ  แต่บางครั้งเพื่อเน้นอำนาจและลักษณะของพระหรรษทานว่าเป็นเรื่องภายใน เปาโลยังใช้คำว่า pneuma (ซึ่งเราแปลว่า จิต) ด้วยเช่นกัน (ดู รม 5:5 เชิงอรรถ e) ให้ดูเชิงอรรถ h ของบทที่ 1;  และเน้นถึงความศักดิ์สิทธิ์ว่าเป็นของประทานที่ได้รับจากพระเจ้าโดยไม่เสียอะไรเลย

j พระยาห์เวห์ได้ทรง "ไถ่กู้" อิสราเอลโดยนำออกมาจากการเป็นทาสในประเทศอียิปต์เพื่อให้เป็นประชากรเป็น "สมบัติ" ของพระองค์ (ฉธบ 7:6 เชิงอรรถ b) เมื่อบรรดาประกาศกพูดถึง "การไถ่กู้" จากบาบิโลน (อสย 41:14 เชิงอรรถ g) เขาได้บ่งไว้เป็นนัยถึงการปลดปล่อยที่ลึกซึ้งมากกว่าและกว้างกว่า อันได้แก่การอภัยโทษซึ่งเป็นการปลดปล่อยให้พ้นจากบาป (อสย 44:22 เทียบ สดด 130:8) การไถ่กู้ของพระผู้ไถ่นี้สำเร็จเป็นจริงไปในพระคริสตเจ้า 1 คร 1:30; เทียบ ลก 1:68; 2:38;  พระบิดาเจ้า โดยทางพระคริสตเจ้าและจริง ๆ แล้ว คือพระคริสตเจ้าเอง ได้ "ช่วย" อิสราเอลใหม่ให้พ้นจากการเป็นทาสของธรรมบัญญัติ กท 3:13; 4:5; และการเป็นทาสของบาป อฟ 1:7; คส 1:14; ฮบ 9:15 โดย "ได้ตัวอิสราเอลใหม่" กจ 20:28 ให้เป็นของพระองค์ ทต 2:14 "โดยซื้อตัวมา " 1 คร 6:20; 7:23 เทียบ กท 3:13; 4:5 เทียบ 2 ปต 2:1; ราคาค่าตัวนั้นคือพระโลหิตของพระคริสตเจ้า กจ 20:28; อฟ 1:7; ฮบ 9:12; 1 ปต 1:18ฯ; วว 1:5; 5:9 การไถ่กู้นี้เริ่มต้นที่ภูเขากัลวาริโอและมีพระพรปัจจุบันของพระจิตเจ้าเป็นประกัน อฟ 1:14; 4:30 จะสำเร็จสมบูรณ์เมื่อพระองค์เสด็จมาอย่างรุ่งเรืองในวันสุดท้าย (parousia) ลก 21:28 เมื่อการกลับคืนชีพของร่างกายจะรับรองว่า มนุษย์รอดพ้นจากความตายแล้ว รม 8:23

k แปลตามตัวอักษรได้ว่า "ซึ่งพระเจ้าตั้งให้เป็นที่ไถ่บาปโดยทางความเชื่ออาศัยพระโลหิตของพระองค์" เกี่ยวกับ " ที่ไถ่บาป" หรือ "บัลลังก์แห่งพระกรุณา" ดู อพย 25:17 เชิงอรรถ h; และเปรียบเทียบกับ ฮบ 9:5; ในวันชดเชยบาป ลนต 16:1 เชิงอรรถ a มหาสมณะเอาเลือดสัตว์มาพรมที่บัลลังก์นี้ ลนต 16:15; พระโลหิตของพระคริสตเจ้าได้กระทำสิ่งที่จารีตพิธีดั้งเดิมเป็นได้เพียงแต่สัญลักษณ์นั้นคือการชำระล้างให้พ้นจากบาป ลองเปรียบเทียบความคิดนี้กับความคิดเกี่ยวกับเลือดของพันธสัญญา อพย 24:8 เชิงอรรถ c; มธ 26:28 เชิงอรรถ h

l พระเจ้าไม่ทรงเอาผิด (paresis แปลว่า "การไม่เอาผิด" หรือ "การมองข้าม") การ "ไม่เอาผิด" เป็นกระบวนการที่ไม่มีความหมายหากไม่มีการอภัยโทษตามมา นั่นคือ การทำลายบาปลงอย่างสิ้นเชิงด้วยการบันดาลความชอบธรรม บางคนแปลว่า "ด้วยความตั้งใจที่จะอภัยบาป"

m "ในปัจจุบันนี้" ในแผนการความรอดของพระเจ้าเป็น "เวลาที่กำหนด" กจ 1:7 เชิงอรรถ i; เพื่องานไถ่กู้ของพระคริสตเจ้า รม 5:6; 11:30; 1 ทธ 2:6; ทต 1:3 ซึ่งจะมาถึงตามเวลาที่กำหนดไว้ กท 4:4 เชิงอรรถ c ครั้งเดียวแต่มีผลตลอดไป ฮบ 7:27 เชิงอรรถ g และ เริ่มยุคสุดท้าย เทียบ มธ 4:17//; 16:3//; ลก 4:13; 19:44; 21:8; ยน 7:6,8

n นั่นคือ พระเจ้าทรงใช้ความเที่ยงธรรมที่ทรงช่วยให้รอดพ้น ดู 1:17 เชิงอรรถ j ตามที่ได้ทรงสัญญาไว้โดยบันดาลให้มนุษย์กลับเป็นผู้ชอบธรรม

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย