Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

พระสัญญาของพระเจ้าจะไม่ช่วยให้รอดพ้น

3  1ดังนั้น มีประโยชน์ใดหรือไม่ที่เป็นชาวยิวa มีข้อได้เปรียบหรือไม่ที่ได้เข้าสุหนัต

     2มีมากทุกด้าน ประการแรก คำสัญญาของพระเจ้านั้นทรงมอบให้ชาวยิว 3ถ้าชาวยิวบางคนไม่ซื่อสัตย์ต่อพระสัญญา ท่านคิดว่าการไม่ซื่อสัตย์นี้จะลบล้างความซื่อสัตย์ของพระเจ้ากระนั้นหรือ 4เป็นไปไม่ได้ พระเจ้านั้นทรงสัตย์จริงเสมอ แม้มนุษย์ทุกคนจะกล่าวเท็จ ดังที่พระคัมภีร์เขียนไว้ว่า เพื่อพระองค์จะทรงแสดงความเที่ยงธรรมที่ช่วยให้รอดพ้นเมื่อทรงพิพากษา และชัยชนะจะได้ปรากฏเมื่อทรงไต่สวน

     5แต่ถ้าความอธรรมbของเราทำให้ความเที่ยงธรรมของพระเจ้าปรากฏเด่นชัดขึ้น เราจะพูดได้หรือว่า พระเจ้าไม่เที่ยงธรรมเมื่อทรงลงโทษเรา 6เปล่าเลย ถ้าเป็นเช่นนั้น พระเจ้าจะทรงเป็นผู้พิพากษาโลกได้อย่างไร ข้าพเจ้าพูดตามวิสัยมนุษย์

    7บางคนอาจถามว่าc"ถ้าความไม่สัตย์จริงของข้าพเจ้าทำให้พระเจ้าทรงแสดงความเที่ยงธรรมของพระองค์ และทรงแสดงพระสิริรุ่งโรจน์ได้มากยิ่งขึ้น ข้าพเจ้าก็ไม่น่าจะถูกพิพากษาลงโทษว่าเป็นคนบาป"  8ทำไมเขาไม่พูดตรง ๆ ว่าจงทำความชั่ว เพื่อความดีจะได้ปรากฏ เหมือนที่บางคนใส่ร้ายกล่าวหาว่าเราพูดเช่นนั้นd สาสมแล้ว ที่เขาจะถูกพระเจ้าลงโทษ3 a ชาวยิวยังมีเหตุผลแก้ตัวข้อสุดท้าย คือว่า ถ้าอิสราเอลเป็นประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกให้เป็นผู้รับพระสัญญา พวกเขาจะหลงออกจากทางแห่งความรอดพ้นไปได้อย่างไร ในบทที่ 9-11 เปาโลจะสาธยายคำตอบโดยให้รายละเอียดมากกว่า แต่ในที่นี้มีบอกไว้เพียงสั้น ๆ ว่า ไม่ว่ามนุษย์จะไม่ซื่อสัตย์ต่อพันธสัญญามากเท่าใด ก็ไม่อาจจะล้มเลิกพระสัญญาของพระเจ้าได้ ทางที่มนุษย์ประพฤติตนนั้นเพียงแต่จะทำพระสัญญาเป็นที่เด่นชัดมากขึ้นเท่านั้น ข้อเท็จจริงประการนี้ก็ไม่ได้ป้องกันคนบาปให้พ้นจากการลงโทษของพระเจ้าไปได้ (ข้อ 6) หรือยกโทษบาปให้กับเขา (ข้อ  8) บทสนทนาที่ใช้ในที่นี้ดูเหมือนจะสะท้อนการถกเถียงที่เปาโลเคยใช้ในศาลาธรรม

b เหตุผลที่ยกมาอ้างทำการเปรียบเทียบระหว่างคำ "ความซื่อสัตย์ ความจริง (ความถูกต้องกับความจริง) ความดีพร้อม" กับ "ความไม่ซื่อสัตย์ ความเท็จ และความมีบาป"

c บางฉบับว่า "โดยแท้จริงแล้ว"

d โดยบิดเบือนคำพูดของเปาโลในทำนองเดียวกันกับข้อความใน 5:20; กท 3:22; เทียบ รม 6:1, 15