Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ชาวยิวประพฤติผิดa

2  1ดังนั้น ไม่ว่าท่านจะเป็นใครก็ตามที่กล่าวคำพิพากษาผู้อื่น ท่านไม่มีข้อแก้ตัวใด ๆ เช่นกัน ท่านเองนั่นแหละที่กล่าวโทษตนเองเมื่อตัดสินผู้อื่น เพราะท่านเองที่พิพากษาก็ประพฤติตนในทำนองเดียวกัน  2เราตระหนักดีว่า คนที่ประพฤติตนเช่นนี้จะถูกพิพากษาลงโทษจากพระเจ้าตามความเป็นจริง  3แต่เมื่อท่านตัดสินคนที่ประพฤติผิดขณะที่ตนก็ทำเช่นเดียวกัน ท่านคิดหรือว่าจะรอดพ้นจากการพิพากษาลงโทษของพระเจ้าไปได้  4หรือว่าท่านไม่คำนึงถึงความดี ความอดกลั้นและความพากเพียรอันล้นเหลือของพระเจ้า ไม่ยอมรับรู้ว่าพระทัยดีของพระเจ้าทรงมีเพื่อนำท่านให้สำนึกผิดและกลับใจ     5ความดื้อดึงไม่ยอมกลับใจของท่านมีแต่จะสะสมโทษสำหรับตนในวันพิพากษาลงโทษ เมื่อพระเจ้าทรงประกาศคำตัดสินเที่ยงธรรมของพระองค์  6พระองค์จะทรงตอบสนองทุกคนตามสมควรแก่การกระทำของพวกเขาb  7ผู้ที่มุ่งหาสิริรุ่งโรจน์ เกียรติยศ และความเป็นอมตะ โดยยืนหยัดกระทำความดี จะได้รับชีวิตนิรันดร  8ส่วนผู้ที่เห็นแก่ตัวไม่ปฏิบัติตามความจริงแต่กลับปฏิบัติตามความอธรรม จะต้องถูกลงโทษอย่างหนัก  9ความทุกข์โศกจะมาถึงมนุษย์ทุกคนที่กระทำความชั่ว ถึงชาวยิวเป็นอันดับแรก แล้วจึงถึงคนต่างชาติด้วย  10ส่วนความรุ่งโรจน์ เกียรติยศและสันติ จะมาถึงทุกคนที่กระทำความดี ถึงชาวยิวเป็นอันดับแรก แล้วจึงถึงคนต่างชาติด้วย  11พระเจ้าไม่ทรงลำเอียงแต่ประการใด2 a ถึงตอนนี้เปาโลหันไปกล่าวถึงชาวยิว ข้อ 1-16 โดยไม่เอ่ยชื่อพวกเขาจนกระทั่ง 2:17-3:20 ขณะที่ชาวยิวกำลังกล่าวโทษคนอื่น เขารู้ตัวดีว่า กำลังกล่าวโทษตนเองถ้าเขาประพฤติตนในทำนองเดียวกัน ข้อ 1-5;  17-24 ไม่มีสิ่งใดที่จะแทนคุณธรรมส่วนตัวได้ ไม่ว่าจะเป็นธรรมบัญญัติ ข้อ 12-16 หรือพิธีสุหนัต ข้อ 25-29 หรือแม้กระทั่งพระคัมภีร์ 3:1-8 ทั้งชาวยิวและคนต่างชาติจะถูกพระเจ้าพิพากษาเป็นรายบุคคลทั้งสิ้น 2:6-11 เนื่องจากต่างก็มีแนวโน้มที่จะทำบาปเหมือนกัน  3:9-20

b คำพยากรณ์ถึง "วันของพระยาห์เวห์" ซึ่งจะเป็นวันของการลงโทษและวันของความรอดพ้น อมส 5:18 เชิงอรรถ m; จะกลับเป็นความจริงในวาระสุดท้ายใน "วันขององค์พระผู้เป็นเจ้า" เมื่อพระคริสตเจ้าจะเสด็จกลับมาในพระสิริรุ่งโรจน์ 1 คร 1:8 เชิงอรรถ e; ใน "วันพิพากษา" นี้ (ดู มธ 10:15; 11:22,24; 12:36; 2 ปต 2:9; 3:7; 1 ยน 4:17) ผู้ตายจะกลับคืนชีพ 1 คร 15:12-23,51ฯ; 1 ธส  4:13-18 และ มนุษยชาติทั้งหมดจะถูกพิพากษาในศาลของพระเจ้า รม 14:10 และในศาลของพระคริสตเจ้า 2 คร 5:10 เทียบ มธ 25:31ฯ การพิจารณาคดีนี้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 2:3; กท 5:10; 1 ธส 5:3 และไม่มีความลำเอียง รม 2:11; คส 3:25 เทียบ 1 ปต 1:17 พระเจ้าเองจะเป็นผู้พิพากษา รม 12:19; 14:10; 1 คร 4:5 เทียบ มธ 7:1 //; โดยทางพระ คริสตเจ้า ข้อ 16; 2 ทธ 4:1 เทียบ ยน 5:22; กจ 17:31 พระเจ้าจะพิพากษา "ผู้เป็นและผู้ตาย" 2 ทธ 4:1 เทียบ          กจ 10:42; 1 ปต 4:5 พระองค์จะสำรวจดวงใจ รม 2:16; 1 คร 4:5 เทียบ วว 2:23; เหมือนกับพิสูจน์ด้วยไฟ    1 คร 3:13-15; พระองค์จะทำกับทุกคนตามการกระทำของเขา 1 คร 3:8; 2 คร 5:10; 11:15;  อฟ 6:8; เทียบ มธ 16:27; 1 ปต 1:17; วว 2:23; 20:12; 22:12 สิ่งที่ถูกหว่านลงไปจะถูกเก็บเกี่ยว กท 6:7-9 เทียบ    มธ 13:39; วว 14:15 พระองค์จะทำลายอำนาจชั่ว 1 คร 15:24-26: 2 ธส 2:8 และคนที่ชั่วร้าย 2 ธส 1:7-10 เทียบ มธ 13:41 อฟ 5:6; 2 ปต 3:7 วว 6:17; 11:18 ด้วยความโกรธ 9:22  แต่สำหรับผู้ที่ได้รับเลือก (หมายถึงผู้ที่โดยทางพระหรรษทานได้กระทำดี) จะได้รับอิสรภาพ อฟ 4:30; เทียบ รม 8:23; การพักผ่อน กจ 3:20 เทียบ 2 ธส 1:7; ฮบ 4:5-11; รางวัล ดู มธ 5:12; วว 11:18; ความรอดพ้น 1 ปต 1:5; เกียรติ 1 ปต 5:6;      การสรรเสริญ 1 คร 4:5 และสิริรุ่งโรจน์  รม 8:18ฯ; 1 คร 15:43; คส 3:4 เทียบ มธ 13:43