Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ชาวยิวประพฤติผิดa

2  1ดังนั้น ไม่ว่าท่านจะเป็นใครก็ตามที่กล่าวคำพิพากษาผู้อื่น ท่านไม่มีข้อแก้ตัวใด ๆ เช่นกัน ท่านเองนั่นแหละที่กล่าวโทษตนเองเมื่อตัดสินผู้อื่น เพราะท่านเองที่พิพากษาก็ประพฤติตนในทำนองเดียวกัน  2เราตระหนักดีว่า คนที่ประพฤติตนเช่นนี้จะถูกพิพากษาลงโทษจากพระเจ้าตามความเป็นจริง  3แต่เมื่อท่านตัดสินคนที่ประพฤติผิดขณะที่ตนก็ทำเช่นเดียวกัน ท่านคิดหรือว่าจะรอดพ้นจากการพิพากษาลงโทษของพระเจ้าไปได้  4หรือว่าท่านไม่คำนึงถึงความดี ความอดกลั้นและความพากเพียรอันล้นเหลือของพระเจ้า ไม่ยอมรับรู้ว่าพระทัยดีของพระเจ้าทรงมีเพื่อนำท่านให้สำนึกผิดและกลับใจ     5ความดื้อดึงไม่ยอมกลับใจของท่านมีแต่จะสะสมโทษสำหรับตนในวันพิพากษาลงโทษ เมื่อพระเจ้าทรงประกาศคำตัดสินเที่ยงธรรมของพระองค์  6พระองค์จะทรงตอบสนองทุกคนตามสมควรแก่การกระทำของพวกเขาb  7ผู้ที่มุ่งหาสิริรุ่งโรจน์ เกียรติยศ และความเป็นอมตะ โดยยืนหยัดกระทำความดี จะได้รับชีวิตนิรันดร  8ส่วนผู้ที่เห็นแก่ตัวไม่ปฏิบัติตามความจริงแต่กลับปฏิบัติตามความอธรรม จะต้องถูกลงโทษอย่างหนัก  9ความทุกข์โศกจะมาถึงมนุษย์ทุกคนที่กระทำความชั่ว ถึงชาวยิวเป็นอันดับแรก แล้วจึงถึงคนต่างชาติด้วย  10ส่วนความรุ่งโรจน์ เกียรติยศและสันติ จะมาถึงทุกคนที่กระทำความดี ถึงชาวยิวเป็นอันดับแรก แล้วจึงถึงคนต่างชาติด้วย  11พระเจ้าไม่ทรงลำเอียงแต่ประการใด2 a ถึงตอนนี้เปาโลหันไปกล่าวถึงชาวยิว ข้อ 1-16 โดยไม่เอ่ยชื่อพวกเขาจนกระทั่ง 2:17-3:20 ขณะที่ชาวยิวกำลังกล่าวโทษคนอื่น เขารู้ตัวดีว่า กำลังกล่าวโทษตนเองถ้าเขาประพฤติตนในทำนองเดียวกัน ข้อ 1-5;  17-24 ไม่มีสิ่งใดที่จะแทนคุณธรรมส่วนตัวได้ ไม่ว่าจะเป็นธรรมบัญญัติ ข้อ 12-16 หรือพิธีสุหนัต ข้อ 25-29 หรือแม้กระทั่งพระคัมภีร์ 3:1-8 ทั้งชาวยิวและคนต่างชาติจะถูกพระเจ้าพิพากษาเป็นรายบุคคลทั้งสิ้น 2:6-11 เนื่องจากต่างก็มีแนวโน้มที่จะทำบาปเหมือนกัน  3:9-20

b คำพยากรณ์ถึง "วันของพระยาห์เวห์" ซึ่งจะเป็นวันของการลงโทษและวันของความรอดพ้น อมส 5:18 เชิงอรรถ m; จะกลับเป็นความจริงในวาระสุดท้ายใน "วันขององค์พระผู้เป็นเจ้า" เมื่อพระคริสตเจ้าจะเสด็จกลับมาในพระสิริรุ่งโรจน์ 1 คร 1:8 เชิงอรรถ e; ใน "วันพิพากษา" นี้ (ดู มธ 10:15; 11:22,24; 12:36; 2 ปต 2:9; 3:7; 1 ยน 4:17) ผู้ตายจะกลับคืนชีพ 1 คร 15:12-23,51ฯ; 1 ธส  4:13-18 และ มนุษยชาติทั้งหมดจะถูกพิพากษาในศาลของพระเจ้า รม 14:10 และในศาลของพระคริสตเจ้า 2 คร 5:10 เทียบ มธ 25:31ฯ การพิจารณาคดีนี้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 2:3; กท 5:10; 1 ธส 5:3 และไม่มีความลำเอียง รม 2:11; คส 3:25 เทียบ 1 ปต 1:17 พระเจ้าเองจะเป็นผู้พิพากษา รม 12:19; 14:10; 1 คร 4:5 เทียบ มธ 7:1 //; โดยทางพระ คริสตเจ้า ข้อ 16; 2 ทธ 4:1 เทียบ ยน 5:22; กจ 17:31 พระเจ้าจะพิพากษา "ผู้เป็นและผู้ตาย" 2 ทธ 4:1 เทียบ          กจ 10:42; 1 ปต 4:5 พระองค์จะสำรวจดวงใจ รม 2:16; 1 คร 4:5 เทียบ วว 2:23; เหมือนกับพิสูจน์ด้วยไฟ    1 คร 3:13-15; พระองค์จะทำกับทุกคนตามการกระทำของเขา 1 คร 3:8; 2 คร 5:10; 11:15;  อฟ 6:8; เทียบ มธ 16:27; 1 ปต 1:17; วว 2:23; 20:12; 22:12 สิ่งที่ถูกหว่านลงไปจะถูกเก็บเกี่ยว กท 6:7-9 เทียบ    มธ 13:39; วว 14:15 พระองค์จะทำลายอำนาจชั่ว 1 คร 15:24-26: 2 ธส 2:8 และคนที่ชั่วร้าย 2 ธส 1:7-10 เทียบ มธ 13:41 อฟ 5:6; 2 ปต 3:7 วว 6:17; 11:18 ด้วยความโกรธ 9:22  แต่สำหรับผู้ที่ได้รับเลือก (หมายถึงผู้ที่โดยทางพระหรรษทานได้กระทำดี) จะได้รับอิสรภาพ อฟ 4:30; เทียบ รม 8:23; การพักผ่อน กจ 3:20 เทียบ 2 ธส 1:7; ฮบ 4:5-11; รางวัล ดู มธ 5:12; วว 11:18; ความรอดพ้น 1 ปต 1:5; เกียรติ 1 ปต 5:6;      การสรรเสริญ 1 คร 4:5 และสิริรุ่งโรจน์  รม 8:18ฯ; 1 คร 15:43; คส 3:4 เทียบ มธ 13:43

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย