ความคิดถึงและคำอวยพร

         21ข้าพเจ้าขอฝากความคิดถึงผู้ศักดิ์สิทธิ์ทุกคนในพระคริสตเยซู พี่น้องที่อยู่กับข้าพเจ้าก็ขอฝากความคิดถึงท่านทั้งหลาย  22บรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์iทุกคนขอฝากความคิดถึงท่านทั้งหลาย โดยเฉพาะบรรดาข้าราชการของซีซาร์j

        23ขอให้พระหรรษทานของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้า สถิตอยู่ในจิตใจของท่านทั้งหลายเทอญki หมายถึง คริสตชนทุกคนซึ่งอยู่ที่เดียวกันกับเปาโลขณะที่เขียนจดหมาย

j "ข้าราชการของซีซาร์" เป็นคำกว้าง ๆ ซึ่งครอบคลุมทุกคนที่ทำงานรับใช้พระจักรพรรดิ ไม่ว่าจะอยู่ใน      กรุงโรมหรือในเมืองสำคัญของจักรวรรดิก็ตาม

k สำเนาโบราณบางฉบับเสริมว่า "อาเมน"