Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

คำขอบคุณชาวฟิลิปปีสำหรับความช่วยเหลือe

         10ข้าพเจ้าชื่นชมในองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างยิ่ง ที่ในที่สุดท่านทั้งหลายแสดงความห่วงใยต่อข้าพเจ้าอีกครั้งหนึ่ง ท่านมีความห่วงใยข้าพเจ้าอยู่แล้ว แต่ไม่มีโอกาสแสดงออก  11ข้าพเจ้ามิได้พูดเช่นนี้เพราะต้องการสิ่งใด ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ที่จะพอใจในสภาพของตน  12รู้จักมีชีวิตอยู่อย่างอดออม และรู้จักมีชีวิตอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ที่จะเผชิญกับทุกสิ่งทุกกรณี เผชิญกับความอิ่มท้องและความหิวโหย เผชิญกับความมั่งคั่งและความขัดสน  13ข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้ในพระองค์fผู้ประทานพละกำลังแก่ข้าพเจ้า  14แต่ท่านทำดีแล้วที่มาร่วมทุกข์กับข้าพเจ้า  15พี่น้องชาวฟิลิปปี ท่านทั้งหลายรู้ดีอยู่แล้วว่า เมื่อข้าพเจ้าออกจากแคว้นมาซิโดเนียแล้วเริ่มประกาศข่าวดีนั้น ไม่มีพระศาสนจักรใดมีส่วนร่วมกับข้าพเจ้าด้านรายรับรายจ่ายg  16มีเพียงท่านทั้งหลายเท่านั้น เมื่อข้าพเจ้าพำนักอยู่ที่เมืองเธสะโลนิกา ท่านส่งปัจจัยที่จำเป็นไปให้ถึงสองครั้ง  17มิใช่ว่าข้าพเจ้าต้องการจะได้รับของกำนัล แต่ข้าพเจ้าต้องการให้เกิดผลเพิ่มพูนยิ่งขึ้นแก่ท่าน   18ขณะนี้ข้าพเจ้ามีทุกสิ่งที่ต้องการและมีเหลือใช้ เพราะได้รับสิ่งของมากมายที่ท่านทั้งหลายฝากเอปาโฟรดิทัสไปให้ เป็นประดุจเครื่องหอม เป็นเครื่องสักการบูชาที่พระเจ้าทรงยินดีรับและพอพระทัย  19พระเจ้าของข้าพเจ้าจะทรงตอบแทนhโดยประทานทุกสิ่งที่ท่านต้องการอย่างสมศักดิ์ศรีกับความมั่งคั่งของพระองค์ในพระคริสตเยซู  20ดังนั้น ขอพระสิริรุ่งโรจน์ จงมีแด่พระเจ้า พระบิดาของเรา ตลอดนิรันดรเทอญ อาเมนe เปาโลกล่าวขอบคุณชาวฟิลิปปีสำหรับความช่วยเหลือที่ได้รับ (ข้อ 18;) ใน 2:25-30 เปาโลยังเน้นถึงความเป็นอิสระในการทำงานของตน สิ่งสำคัญก็คือผลประโยชน์ทางจิตใจของทุกคน ข้อ 17,19; 1:5; เทียบ          1 คร 9:11

f สำเนาโบราณบางฉบับว่า "พระคริสตเจ้า"

g เปาโลไม่ต้องการทำอะไรที่อาจจะสร้างความรู้สึกว่า เขาได้รับเงินตอบแทนจากการเทศน์สอน 1 คร 9:15;   1 ธส 2:5; การที่เปาโลยอมรับของถวายจากชาวฟิลิปปี แสดงว่าเปาโลมีความรู้สึกพิเศษต่อพวกเขา และเชื่อว่าพวกเขาจะไม่เข้าใจผิด เทียบ กจ 16:15; 18:3 เชิงอรรถ d; 2 คร 11:8

h สำเนาโบราณบางฉบับว่า "ขอพระเจ้าทรงตอบแทน"