Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

คำแนะนำสุดท้าย

       2ข้าพเจ้าขอร้องยูโอเดียและสินทิเคให้ปรองดองกันในองค์พระผู้เป็นเจ้า  3และขอให้ท่าน สิศิกัสa "ผู้ร่วมงานที่ซื่อสัตย์ของข้าพเจ้า" ช่วยเขาทั้งสองคน หญิงทั้งสองคนนี้ต่อสู้เพื่อข่าวดีพร้อมกับข้าพเจ้า พร้อมกับเคลเมนต์และผู้ร่วมงานคนอื่นซึ่งมีชื่อจารึกในหนังสือแห่งชีวิต

       4จงชื่นชมในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาเถิด ข้าพเจ้าขอย้ำอีกว่า จงชื่นชมเถิด  5จงให้ความอ่อนโยนของท่านทั้งหลายปรากฏแก่คนทั้งปวง องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาใกล้แล้ว  6อย่ากระวนกระวายใจถึงสิ่งใดเลย จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบถึงความปรารถนาทุกอย่างของท่านโดยคำอธิษฐาน การวอนขอพร้อมด้วยการขอบพระคุณ   7แล้วสันติสุขของพระเจ้าซึ่งเกินสติปัญญาจะเข้าใจได้นั้น จะคุ้มครองดวงใจและความคิดbของท่านไว้ในพระคริสตเยซู  8ดังนั้น พี่น้องทั้งหลาย สิ่งใดจริงc สิ่งใดประเสริฐ สิ่งใดชอบธรรม สิ่งใดบริสุทธิ์ สิ่งใดน่ารัก สิ่งใดควรยกย่อง ถ้ามีสิ่งใดเป็นคุณธรรม ถ้ามีสิ่งใดน่าสรรเสริญd  9ท่านจงพิจารณาสิ่งเหล่านี้ด้วยการใคร่ครวญเถิด สิ่งต่าง ๆ ที่ท่านได้เรียนรู้ ได้รับ ได้ฟังและได้เห็นในตัวข้าพเจ้านั้น จงนำไปปฏิบัติเถิด แล้วพระเจ้าแห่งสันติจะสถิตอยู่กับท่าน4 a "สิศิกัส" แปลว่า คู่ผู้หามสัมภาระด้วยกัน คู่ขา เพื่อนร่วมงาน เพื่อน จึงเป็นการเล่นคำในทำนองเดียวกันกับใน ฟม 10-11 ถึงชื่อ "โอเนสิมัส แปลว่า เป็นประโยชน์"

b สำเนาโบราณบางฉบับว่า "ร่างกายของพวกท่าน"

c ในข้อนี้ เปาโลให้คำแนะนำคริสตชนโดยใช้ศัพท์ที่นักจริยศาสตร์ชาวกรีกสมัยนั้นใช้อยู่ แต่ในข้อ 9 เปาโล กลับมาใช้วิธีพูดตามปกติ คือ บอกให้ผู้อ่านประพฤติตามแบบฉบับของตน 3:17; ดู 2 ธส 3:7 เชิงอรรถ b;

d สำเนาโบราณบางฉบับเสริมว่า "สิ่งใดที่เป็นความรู้"