Get Adobe Flash player

การต่อสู้เพื่อความเชื่อ

         27ท่านทั้งหลายจงประพฤติตนlให้คู่ควรกับข่าวดีของพระคริสตเจ้า ข้าพเจ้าจะมาพบท่านและเห็นกับตา หรืออยู่ไกลและเพียงแต่ได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับท่าน ข้าพเจ้าก็จะได้รู้ว่า ท่านทั้งหลายยังยืนหยัดมั่นคงอยู่ในจิตเดียวกัน  28และร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันต่อสู้เพื่อความเชื่อที่มาจากการประกาศข่าวดี ไม่เกรงกลัวผู้ต่อต้านแต่ประการใดความกล้าหาญนี้ เป็นข้อพิสูจน์ว่าผู้ต่อต้านจะพินาศ ส่วนท่านทั้งหลายจะรอดพ้น ความรอดพ้นนี้มาจากพระเจ้า  29เพราะท่านได้รับพระพรเพราะเห็นแก่พระ คริสตเจ้า ไม่เพียงพระพรที่จะเชื่อในพระองค์เท่านั้น แต่รวมพระพรที่จะทนทรมานเพื่อพระองค์ด้วย  30ท่านกำลังเผชิญกับการต่อสู้แบบเดียวกันกับที่ท่านได้เห็นข้าพเจ้าเผชิญมาในอดีต และที่ท่านได้ฟังว่าข้าพเจ้ากำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันนี้ด้วยml คำ "ประพฤติตน" ภาษากรีก หมายถึง "การประพฤติตนเป็นพลเมืองดี" ตามกฎหมายของบ้านเมือง ในนครใหม่ของพระอาณาจักรของพระเจ้าจะมีพระคริสตเจ้าเป็นกษัตริย์ มีข่าวดีเป็นกฎหมาย และมีคริสตชนเป็น  พลเมือง ดู 3:20; อฟ 2:19

m การต่อสู้ที่ชาวฟิลิปปีเห็นเปาโลเผชิญในอดีตนั้น หมายถึง การเบียดเบียนที่เมืองฟิลิปปีตามที่เล่าไว้ใน    กจ 16:19ฯ; 1 ธส 2:2; ส่วนการต่อสู้ในปัจจุบัน หมายถึง การถูกจองจำในขณะนั้น