Get Adobe Flash player

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีพระวาจาของพระเจ้า

ปีะพระวาจาของพระเจ้า

Pope to Bible Congress participants

"ปีพระวาจาของพระเจ้า"

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"เดินทางความเชื่อ" ศึกษา ไตร่ตรอง ภาวนา พระวาจา
กับ คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

คำขอบพระคุณและคำอธิษฐาน

                3ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าของข้าพเจ้าทุกครั้งที่ระลึกถึงท่าน  4ในการอธิษฐานภาวนาทุกครั้งข้าพเจ้าวอนขอพระพรเพื่อทุกท่านด้วยความชื่นชมเสมอb       5เพราะท่านทั้งหลายร่วมมือประกาศข่าวดีcตั้งแต่วันแรกdจนกระทั่งบัดนี้  6ข้าพเจ้ามั่นใจว่าพระเจ้าผู้ทรงเริ่มกิจการดีนี้ในท่านแล้ว จะทรงกระทำต่อไปให้สำเร็จบริบูรณ์จนถึงวันของพระคริสตเยซู  7ข้าพเจ้ารู้สึกเช่นนี้เกี่ยวกับท่านทั้งหลายก็เหมาะสมแล้ว เพราะข้าพเจ้ามีท่านอยู่ในใจ ท่านทั้งหลายได้รับส่วนในพระหรรษทานร่วมกับข้าพเจ้า ทั้งเมื่อข้าพเจ้าถูกจองจำ และเมื่อข้าพเจ้าทำงานปกป้องให้การประกาศข่าวดีมั่นคงอยู่ได้  8พระเจ้าทรงเป็นพยานให้ข้าพเจ้าได้ว่า ข้าพเจ้ารักและเอ็นดูท่านเพียงใดในความรักของพระคริสตเยซู  9ข้าพเจ้าอธิษฐานภาวนาขอให้ความรักของท่านทวียิ่งขึ้น ทำให้เกิดความรู้และวิจารณญาณทุกเรื่อง  10ท่านจะแยกได้ว่า สิ่งใดดีเยี่ยมeจะได้เป็นผู้บริสุทธิ์ปราศจากคำตำหนิจนถึงวันของพระคริสตเจ้า  11จะได้บริบูรณ์ด้วยผลแห่งความชอบธรรมซึ่งจะเกิดขึ้นโดยทางพระเยซูคริสตเจ้า เพื่อพระสิริรุ่งโรจน์และการสรรเสริญพระเจ้าb ลักษณะเด่นประการหนึ่งของจดหมายฉบับนี้ คือ ความยินดี (ดู ข้อ 18,25; 2:2,17,28,29; 3:1; 4:1,4,10)

c ชาวฟิลิปปีได้ร่วมมือกับเปาโล มิใช่เพียงโดยส่งเงินไปช่วยเท่านั้น (4:14-16;) แต่ยังร่วมเป็นพยาน (1:7; เทียบ 2:15-16;) เมื่อพวกเขาได้รับความทุกข์อย่างที่เปาโลได้รับเพื่อพระวรสาร (1:29-30)

d หมายถึง ตั้งแต่วันที่พวกเขาได้กลับใจ ดู กจ 16:12-40

e ผลของความรักที่เจริญขึ้น (เทียบ ฮชย 14:9; และ กท 5:22; อฟ 5:9;) คือ ความรู้และวิจารณญาณถึง "สิ่งดียอดเยี่ยม" (รม 2:18;) นอกจากนั้น ความรักที่ถูกต้องและอบอุ่นจะต้องพัฒนาขึ้นจนสมบูรณ์ (ข้อ 11) เกินขอบเขตข้อกำหนดทั้งหลาย (กท 5:23 เชิงอรรถ l)