ต้องรักอย่างไร

             20ท่านที่รักทั้งหลาย จงเสริมสร้างตนเองจากพื้นฐานความเชื่อศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของท่าน จงอธิษฐานภาวนาในพระจิตเจ้าs  21จงมีความรักอย่างมั่นคงในพระเจ้า ขณะที่รอคอยพระกรุณาของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา เพื่อจะได้รับชีวิตนิรันดร  22จงสงสารคนที่อ่อนแอ  23จงช่วยเขาให้รอดพ้นโดยดึงเขาออกมาจากไฟt จงสงสารคนอื่นด้วย แต่ต้องมีความระมัดระวัง จงอยู่ห่างแม้กระทั่งเสื้อที่เปื้อนมลทินของเขาs ข้อ 20-21 กล่าวถึงพระตรีเอกภาพ เทียบ 2 คร 13:13 ในความสัมพันธ์กับความเชื่อ การอธิษฐานภาวนา ความรัก ความหวัง ดู 1 คร 13:13 เชิงอรรถ e

t สำเนาโบราณบางฉบับว่า "จงดึงเขาออกมาจากไฟ" ความรักบอกให้รู้ว่า จะต้องวางตนอย่างไรในการติดต่อกับผู้ที่สอนผิดประเภทต่าง ๆ แล้วแต่กรณี