Get Adobe Flash player

คำเตือน

           17ท่านที่รักทั้งหลาย จงระลึกถึงถ้อยคำที่บรรดาอัครสาวกของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรากล่าวไว้q  18เขาบอกท่านว่า "ในวาระสุดท้าย จะมีผู้เยาะเย้ยเกิดขึ้น เขาเหล่านี้จะประพฤติตามราคะตัณหาอันเลวร้ายของตน"r

           19คนเหล่านี้เป็นผู้ทำให้เกิดความแตกแยก ดำเนินชีวิตใฝ่ต่ำตามธรรมชาติ ไม่มีพระจิตเจ้าเป็นผู้นำq การเทศน์สอนของบรรดาอัครสาวก ที่ได้รับถ่ายทอดสืบมาทางธรรมประเพณี (ข้อ 3)

r เราไม่พบข้อความนี้โดยตรงในพระคัมภีร์ แต่ ดู กจ 20:29-31; 1 ทธ 4:1; 2 ทธ 3:1-5; 4:3; และ มธ 24:24; มก 13:22