Get Adobe Flash player

เจตนารมณ์ของจดหมาย

             3ท่านที่รักทั้งหลาย ข้าพเจ้าปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเขียนถึงท่านเรื่องความรอดพ้นซึ่งเราได้รับร่วมกัน ข้าพเจ้าจึงเห็นว่า จำเป็นต้องเขียนเตือนท่านให้ต่อสู้เพื่อป้องกันความเชื่อที่พระเจ้าประทานแก่บรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ครั้งเดียวตลอดไปb       4บางคนแอบแฝงเข้ามาในกลุ่มท่านทั้งหลาย พระคัมภีร์เขียนไว้นานแล้วว่าคนเหล่านี้จะถูกตัดสินลงโทษc เขาเป็นคนอธรรม บิดเบือนพระหรรษทานของพระเจ้าของเรา เป็นข้อแก้ตัวในความประพฤติผิดศีลธรรมและปฏิเสธพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงเป็นเจ้านายและทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพียงพระองค์เดียวdของเราb "ครั้งเดียวตลอดไป" หมายความว่า จะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ (ข้อ 5) ในธรรมประเพณีของความเชื่อที่มาจากบรรดาอัครสาวก (ข้อ 17) ซึ่งเป็นพื้นฐานของชีวิตคริสตชน (ข้อ 20) เทียบ 1 คร 11:2; 2 ธส 2:15 เชิงอรรถ l; 1 ทธ 6:20

c บางคนแปลโดยเสริมว่า "เพราะบาปนี้"

d สำเนาโบราณบางฉบับว่า "ปฏิเสธพระเจ้า ผู้ทรงเป็นเจ้านายเพียงพระองค์เดียวและพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา"