ความแตกแยกในกลุ่มคริสตชน

4  1การต่อสู้และการทะเลาะวิวาทในหมู่ท่านนั้นมาจากที่ใด มิใช่มาจากกิเลสตัณหาซึ่งต่อสู้อยู่ภายในร่างกายของท่านหรือ  2ท่านอยากได้ แต่ไม่ได้ จึงฆ่ากัน ท่านอยากได้ แต่ไม่สมหวัง จึงทะเลาะวิวาทและต่อสู้กันa ท่านไม่มีเพราะไม่ได้วอนขอ      3ท่านวอนขอ แต่ไม่ได้รับ เพราะท่านวอนขอไม่ถูกต้อง คือวอนขอเพื่อนำไปสนองกิเลสตัณหาของท่าน  4ท่านที่ไม่ซื่อสัตย์เหมือนหญิงคบชู้b ท่านไม่รู้หรือว่า การเป็นมิตรกับโลกคือการเป็นศัตรูกับพระเจ้า ฉะนั้นผู้ใดต้องการเป็นมิตรกับโลก ก็ตั้งตนเป็นศัตรูกับพระเจ้า  5ท่านคิดว่าพระคัมภีร์กล่าวไร้สาระหรือว่า "พระเจ้าทรงรักจิตอย่างหวงแหน จิตที่พระองค์ประทานให้สถิตในเรา"c  6พระองค์ยังประทานพระหรรษทานที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่านั้นอีก ฉะนั้นพระคัมภีร์จึงกล่าวอีกว่า "พระเจ้าทรงต่อต้านคนเย่อหยิ่ง แต่ประทานพระหรรษทานแก่ผู้ถ่อมตน"  7ท่านทั้งหลายอยู่ใต้อำนาจพระเจ้า จงต่อต้านปีศาจ แล้วมันจะหลบหนีไปจากท่าน  8จงเข้าใกล้พระเจ้าแล้วพระองค์จะเสด็จมาใกล้ท่าน คนบาปทั้งหลาย จงล้างมือให้สะอาด คนใจโลเลทั้งหลาย จงทำใจให้บริสุทธิ์เถิด  9จงคร่ำครวญจงเป็นทุกข์โศกเศร้าและร้องไห้เถิด จงให้การหัวเราะของท่านกลายเป็นความเศร้าโศก จงให้ความยินดีของท่านกลายเป็นความเศร้าใจd  10จงถ่อมตนลงเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้า และพระองค์จะทรงยกย่องท่าน

          11พี่น้องทั้งหลาย อย่าใส่ร้ายกัน ผู้ใดพูดใส่ร้ายพี่น้องหรือตัดสินพี่น้องของตน ผู้นั้นย่อมกล่าวร้ายต่อธรรมบัญญัติและตัดสินธรรมบัญญัติ ถ้าท่านตัดสินธรรมบัญญัติ ท่านก็ไม่ใช่ผู้ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติ แต่เป็นผู้ตัดสินธรรมบัญญัติ  12ผู้ทรงตั้งธรรมบัญญัติeและผู้ทรงพิพากษาตัดสินมีเพียงพระองค์เดียว คือพระองค์ผู้ทรงช่วยเราให้รอดพ้นได้ และทรงทำลายเราได้ ท่านเป็นใครเล่าจึงตัดสินพี่น้องของท่านf4 a แปลได้อีกอย่างหนึ่งว่า (แต่ต้องแก้ไขต้นฉบับเล็กน้อย) "ท่านอยากได้และไม่ได้ ท่านอยากได้และไม่สามารถหาได้ ท่านใช้กำลังต่อสู้เพื่อจะได้ตามต้องการ" การต่อสู้ในที่นี้ไม่ใช่การต่อสู้ภายในของแต่ละคน ดู รม 7:23; 1 ปต 2:11; แต่หมายถึงการมีความคิดไม่ตรงกันและความขัดเคืองใจกันของคริสตชน จนบางทีมีการแบ่งพรรคแบ่งพวกต่อสู้กันจริง ๆ

b คำภาษากรีกที่ใช้เป็นคำอิตถีลิงค์ (เพศหญิง) ทำให้ระลึกถึงภาพลักษณ์ของอิสราเอลในฐานะภรรยาที่ไม่ซื่อสัตย์ของพระยาห์เวห์ คำนี้ใช้บ่อย ๆ ในพันธสัญญาเดิม ฮชย 1:2 เชิงอรรถ b; เทียบ 2 คร 11:2

c ข้อความที่อ้างถึงนี้บอกได้ยากว่ามาจากพระคัมภีร์ตอนใด ดู ฉธบ 4:24 เชิงอรรถ f; เกี่ยวกับความรักอย่างหวงแหนของพระเจ้า ข้อความที่อ้างถึงนี้อาจสะท้อนความคิดที่มีอยู่ใน ปฐก 2:7; 6:3; หรือ อสค 36:27; เทียบ 1 ธส 4:8; รม 8 :26-27 ได้ความคิดนี้จากพระคัมภีร์ตอนเดียวกัน พระเจ้าได้ประทานพระจิตเจ้าให้สถิตอยู่ในเรา เพื่อช่วยให้เราปรารถนาสิ่งที่พระองค์ทรงปรารถนา ดังนั้น พระเจ้าจะทรงสดับฟังคำอ้อนวอนของเรา ดู มธ 18:19-20; ยน 14:13

d เทียบ อสย 32:11ฯ; ยรม 4:13ฯ; มคา 2:4; ศคย 11:2ฯ;

e สำเนาโบราณบางฉบับว่า "มีพระองค์ผู้เดียว ผู้ทรงเป็นทั้งผู้ทรงตั้งธรรมบัญญัติ..."

f การพิพากษาตัดสินเป็นหน้าที่ของพระเจ้าเท่านั้น 1:12; 2:4; 5:7-8; มธ 7:1// และ 1 เชิงอรรถ a; สดด 5:10 เชิงอรรถ c; 9:8; ใครก็ตามที่พิพากษาตัดสินผู้อื่นก็ผิดต่อธรรมบัญญัติเรื่องความรัก 2:8; และวางตนเป็นพระเจ้าในการตัดสิน