การให้เกียรติคนยากจน

2  1พี่น้องทั้งหลาย อย่าให้ความเชื่อของท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา คือพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงพระสิริรุ่งโรจน์a มีความลำเอียงปนอยู่ด้วย  2สมมุติว่า ใครคนหนึ่งสวมแหวนทองคำและเสื้อผ้าหรูหราเข้ามาในที่ประชุมของท่านb และขณะเดียวกันมีคนจนอีกคนหนึ่งแต่งตัวมอซอเข้ามา  3ท่านเข้าไปต้อนรับคนแต่งตัวหรูหราและบอกเขาว่า "เชิญนั่งตามสบายที่นี่เถิด" ส่วนคนจนนั้นท่านบอกเขาว่า "จงยืนที่นั่น" หรือ "จงนั่งข้าง ๆ ที่วางเท้าของฉันซิ"  4ท่านก็เป็นผู้เลือกชั้นวรรณะ และตัดสินโดยมาตรการเลวร้ายมิใช่หรือ

          5พี่น้องที่รักทั้งหลาย จงฟังเถิด พระเจ้าทรงเลือกผู้ที่โลกตัดสินว่ายากจนเพื่อให้เขามั่งมีในความเชื่อc และเป็นทายาทรับมรดกพระอาณาจักรซึ่งทรงสัญญาไว้สำหรับผู้ที่รักพระองค์มิใช่หรือ  6แต่ท่านกลับดูหมิ่นคนยากจน มิใช่คนร่ำรวยหรือที่กดขี่ข่มเหงท่าน  7มิใช่พวกเขาหรือที่ฉุดลากท่านไปขึ้นศาล มิใช่พวกเขาหรือที่กล่าวร้ายต่อพระนามประเสริฐซึ่งบันดาลให้ท่านเป็นของพระเจ้าd  8ถ้าท่านปฏิบัติตามบทบัญญัติสำคัญที่สุดดังที่พระคัมภีร์กล่าวไว้ว่า "จงรักเพื่อนบ้านของท่านเหมือนรักตนเอง" ท่านก็ทำดีแล้ว  9แต่ถ้าท่านลำเอียง ท่านย่อมทำบาป และถูกธรรมบัญญัติกล่าวโทษว่าเป็นผู้ละเมิด

         10ผู้ที่ละเมิดธรรมบัญญัติแม้เพียงข้อเดียว ทั้ง ๆ ที่ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติข้ออื่นทั้งหมด ย่อมผิดต่อธรรมบัญญัติทั้งมวล  11พระองค์ผู้ตรัสว่า "อย่าล่วงประเวณี" ยังตรัสอีกว่า "อย่าฆ่าคน" ดังนั้น ถ้าท่านไม่ล่วงประเวณี แต่ฆ่าคน ท่านก็เป็นผู้ละเมิดธรรมบัญญัติ  12จงพูดและกระทำอย่างผู้ที่จะถูกพิพากษาด้วยธรรมบัญญัติแห่งอิสรภาพเถิด  13ผู้ใดที่ไม่แสดงความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ จะถูกพิพากษาโดยปราศจากความเมตตากรุณาเช่นเดียวกันe ผู้ที่แสดงความเมตตากรุณาจะไม่เกรงกลัวการพิพากษา2 a แปลตามตัวอักษรได้ว่า "องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา พระเยซูคริสต์แห่งพระสิริรุ่งโรจน์" ดู 1 คร 2:8 เชิงอรรถ h

b "ที่ประชุมของท่าน" อาจหมายถึง "ศาลาธรรม" ก็ได้ เพราะยากอบกำลังเขียนถึงคริสตชนชาวยิวที่ยังชุมนุมกันในศาลาธรรม

c นั่นคือคนจนเพราะไม่มีเงิน แต่มั่งคั่งเพราะมีความเชื่อ ดู 1:9 เชิงอรรถ f

d แปลตามตัวอักษร "พระนามอันประเสริฐซึ่งถูกเรียกมาเหนือท่าน" ในพันธสัญญาเดิม การออกพระนามของพระยาห์เวห์เหนือบุคคลหนึ่งเท่ากับเป็นการถวายบุคคลนั้นให้พระเจ้าทรงคุ้มครอง อสย 43:7; อมส 9:12; ในพันธสัญญาใหม่ วิธีการเดียวที่ช่วยเราให้รอดพ้นคือการเรียกขานพระนามของพระเยซูเจ้าเมื่อรับศีลล้างบาป กจ 2:21 เชิงอรรถ m;

e "การพิพากษา" หมายถึง การพิพากษาในความหมายของการตัดสินลงโทษ การพิพาษาเป็นสิทธิของพระเจ้าแต่พระองค์เดียว เพราะทรงเป็นผู้ประทานธรรมบัญญัติ 4:11-12; 5:9 เทียบ สดด 9:8; พระองค์จะประทานรางวัลแก่ผู้ที่ปฏิบัติตามบทบัญญัติ 1:25; 2:8; ซึ่งรวมการปฏิบัติทุกอย่างที่ความเมตตากรุณาเรียกร้อง