ชะตากรรมของคนมั่งมี

          9พี่น้องผู้ต่ำต้อยจงภูมิใจในตำแหน่งสูงของตนf  10ส่วนคนมั่งมีก็จงภูมิใจในสภาพต่ำต้อยของตน เพราะเขาจะต้องล่วงพ้นไปดุจดอกหญ้า  11เมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นแดดร้อนระอุแล้วg หญ้าก็เหี่ยวแห้งไป ดอกหญ้าจะร่วงโรยและความงดงามจะสูญไป คนมั่งมีจะร่วงโรยไปขณะที่กำลังทำธุรกิจของตนเช่นเดียวกันf คนมั่งมีจะมีส่วนร่วมในการรับตำแหน่งสูงพร้อมกับคนยากจน 1 ซมอ 2:7-8; สดด 72:4,12; 113:7-9;        ลก 1:52; ดู ศฟย 2:3 เชิงอรรถ d; ถ้าพวกเขาถ่อมตนลงให้เหมือนกับคนยากจน

g หรือ "ดวงอาทิตย์ขึ้นพร้อมกับมีลมร้อนพัดผ่าน"