ความทุกข์ยากเป็นสิทธิพิเศษ

           2พี่น้องทั้งหลาย จงคิดว่าเป็นที่น่ายินดีเมื่อประสบความยากลำบากต่าง ๆ     3เพราะท่านรู้อยู่แล้วว่าการที่ความเชื่อของท่านถูกทดสอบก่อให้เกิดความพากเพียร   4จงพากเพียรให้ถึงที่สุดc เพื่อท่านจะได้เป็นคนดีอย่างสมบูรณ์ ไม่มีที่ตำหนิ และไม่มีสิ่งใดบกพร่องc สำหรับยากอบและชาวยิวโดยทั่วไป ความเชื่อจะสมบูรณ์ได้ก็ต้องมีการกระทำตามมา 2:14 เชิงอรรถ f; เทียบ 1 ธส 1:3; ข้อความนี้จึงพูดถึงสาระสำคัญของ 2:14-26 แล้ว