จดหมายของนักบุญยากอบ

คำขึ้นต้น

1  1ยากอบ ผู้รับใช้ของพระเจ้าและของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ขอส่งความคิดถึงaตระกูลทั้งสิบสองตระกูลที่กระจายอยู่ทั่วโลกb 1 a "ขอส่งความคิดถึง" แปลตามตัวอักษรได้ว่า "จงชื่นชมยินดี" หรือ "จงยินดีเถิด" ซึ่งเป็นวิธีการทักทายแบบกรีกที่ใช้กันทั่วไป

b ในสมัยพันธสัญญาเดิม "ผู้ที่กระจัดกระจาย" (diaspora) เป็นคำที่ใช้หมายถึงชาวยิวซึ่งอพยพออกจากประเทศ เทียบ ยดธ 5:19; สดด 147:2; ดู ยน 7:35 แต่ในที่นี้ คำนี้หมายถึงคริสตชนชาวยิวที่อาศัยอยู่ในอาณาจักรกรีก โรมัน ดู กจ 2:5-11 ตระกูลทั้งสิบสองเป็นสัญลักษณ์ของประชากรใหม่ของพระเจ้า กจ 26:7; วว 7:4 เชิงอรรถ b