Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

พระคริสตเจ้าทรงหลั่งพระโลหิตรับรองพันธสัญญาใหม่i

          15ดังนั้น พระคริสตเจ้าทรงเป็นคนกลางในการทำพันธสัญญาใหม่ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับเรียกเป็นทายาทกองมรดกนิรันดรได้รับตามพระสัญญา เพราะพระองค์ทรงยอมรับความตายเพื่อลบล้างการล่วงละเมิดตามเงื่อนไขของพันธสัญญาเดิมแล้ว  16พันธสัญญาก็เหมือนพินัยกรรม จำเป็นต้องพิสูจน์ว่าผู้ทำพินัยกรรมตายแล้ว  17เพราะพินัยกรรมมีผลบังคับใช้เฉพาะเมื่อผู้ทำตายแล้วเท่านั้น และไม่มีผลเลยตราบที่ผู้ทำพินัยกรรมยังมีชีวิตอยู่  18ดังนั้น แม้พันธสัญญาเดิมก็เริ่มมีผลบังคับเมื่อมีเลือดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น  19เมื่อโมเสสใช้ประกาศข้อกำหนดทุกข้อแห่งธรรมบัญญัติให้ประชากรรู้โดยทั่วกันแล้ว เขาผสมเลือดลูกโคและเลือดแพะกับน้ำ ใช้ขนแกะสีแดงและกิ่งไม้หุสบจุ่มเลือดที่ผสมน้ำนั้นประพรมหนังสือธรรมบัญญัติและประชาชน  20พูดว่า นี่คือโลหิตแห่งพันธสัญญาซึ่งพระเจ้าทรงกระทำกับท่านทั้งหลาย  21โมเสสใช้เลือดพรมกระโจมและภาชนะที่ใช้ในพิธีกรรมทุกชิ้นด้วยเช่นเดียวกัน  22ธรรมบัญญัติกำหนดว่าเกือบทุกสิ่งjต้องใช้เลือดประพรมให้บริสุทธิ์สำหรับศาสนพิธี ถ้าไม่มีการหลั่งเลือดก็ไม่มีการอภัยบาป

           23เมื่อสิ่งที่เป็นภาพจำลองสิ่งของในสวรรค์จำเป็นต้องรับการชำระด้วยวิธีนี้ของแท้ในสวรรค์ก็จะต้องรับการชำระkด้วยเครื่องบูชาที่ดีกว่านี้อย่างแน่นอน  24พระ คริสตเจ้ามิได้เสด็จเข้าสู่พระวิหารที่มือมนุษย์สร้าง พระวิหารนี้เป็นภาพจำลองของพระวิหารแท้ แต่พระองค์เสด็จเข้าสู่สวรรค์ ทั้งนี้ เพื่อจะทรงปรากฏอยู่เฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้าแทนเรา  25มิใช่เพื่อถวายพระองค์ครั้งแล้วครั้งเล่า ดังเช่นมหาสมณะต้องเข้าไปในพระวิหารเป็นประจำทุกปีพร้อมกับนำเลือดซึ่งไม่ใช่เลือดของตนเข้าไปด้วย  26มิฉะนั้น พระคริสตเจ้าคงจะต้องทรงรับการทรมานครั้งแล้วครั้งเล่าตั้งแต่สร้างโลกเป็นต้นมา ตรงกันข้ามพระองค์ทรงปรากฏพระองค์เพียงครั้งเดียวl ณ บัดนี้ ซึ่งเป็นยุคสุดท้ายเพื่อลบล้างบาปโดยบูชาพระองค์  27มนุษย์ถูกกำหนดให้ตายเพียงครั้งเดียว หลังจากนั้นจะมีการพิพากษาฉันใด  28พระคริสตเจ้าก็ฉันนั้น พระองค์ทรงถวายพระองค์เพียงครั้งเดียว เพื่อทรงแบกบาปของคนจำนวนมาก พระองค์จะทรงปรากฏพระองค์เป็นครั้งที่สองโดยไม่ทรงเกี่ยวข้องกับบาปอีก แต่เพื่อทรงนำความรอดพ้นมาประทานแก่ผู้ที่รอคอยพระองค์mi ข้อความตอนนี้มีความคล้ายกับใน 8:6-13 แสดงให้เห็นว่า พระคริสตเจ้าจำเป็นต้องสิ้นพระชนม์เพื่อจะได้เป็นคนกลางระหว่างพระเจ้าและมนุษย์ ผู้เขียนแสดงความคิดนี้โดยเล่นคำ "diatheke" ในภาษากรีกอาจหมายความได้ทั้ง "พันธสัญญา" อย่างในข้อ 15,18-20 และ "พินัยกรรม" อย่างในข้อ 16-17; คำนี้ทำให้ผู้เขียนอธิบายว่า "พันธสัญญา" เรียกร้องความตายของ "ผู้ทำพินัยกรรม" ในสมัยโบราณใช้เลือดสัตว์ประพรมเป็นการรับรองพันธสัญญาทุกชนิด อพย 24:6-8 ดังนั้น พระคริสตเจ้าจำเป็นต้องสิ้นพระชนม์เพื่อทำพันธสัญญาใหม่ ดู 7:22; 8:6-10; 12:24; มธ 26:28 เชิงอรรถ i

j ตัวอย่างเช่น พระแท่น ลนต 8:15; 16:18-19; สมณะ ลนต 8:24-30 ชนเลวี กดว 8:15; ประชาชนที่ได้ทำบาป ลนต 9:15-18; หญิงคลอดบุตร ลนต 12:7-8; ฯลฯ มีข้อยกเว้นอยู่ข้อหนึ่ง ดู ลนต 5:11

k "การชำระ" พระวิหาร ไม่ว่าจะเป็นวิหารบนแผ่นดินหรือวิหารในสวรรค์ ไม่ได้หมายความว่า วิหารดังกล่าวจะต้องมีมลทินมาก่อน แต่หมายถึงพิธีอภิเษกถวายแด่พระเจ้าและการเปิดใช้

l การถวายบูชาของพระคริสตเจ้าไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน 7:27 เชิงอรรถ g; เพราะเป็นการบูชาที่ถวายเมื่อสิ้นยุคสุดท้าย นั่นคือเมื่อประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติสิ้นสุด จึงไม่จำเป็นจะต้องถวายบูชานี้ซ้ำอีก เพราะว่าได้ลบล้างบาปหมดแล้วมิใช่อาศัยเลือดสัตว์ แต่อาศัยพระโลหิตของพระคริสตเจ้าเอง ดู 9:12-14; ดังนั้น ผลของการถวายบูชานี้จึงสมบูรณ์

m การเสด็จมาครั้งแรกของพระเยซูเจ้าทำให้พระองค์เกี่ยวข้องกับบาปโดยตรง รม 8:3; 2 คร 5:21; ส่วนการเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสตเจ้าจะไม่เกี่ยวข้องกับบาปอีก เพราะการไถ่กู้จะสำเร็จสมบูรณ์แล้ว คริสตชนกำลังรอคอยการเสด็จมาครั้งที่สองนี้ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันพิพากษา รม 2:6 เชิงอรรถ b; 1 คร 1:8 เชิงอรรถ e;