Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

พระคริสตเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ประหนึ่งเสด็จเข้าในพระวิหาร

9  1พันธสัญญาแรกaยังมีกฎเกณฑ์เกี่ยวกับศาสนพิธีและมีพระวิหารแห่งแผ่นดินนี้ 2กระโจมถูกสร้างขึ้นดังนี้ ห้องแรกมีคันประทีป โต๊ะและปังถวาย ห้องนี้เรียกว่า "สถานที่ศักดิ์สิทธิ์"b  3เบื้องหลังม่านมีห้องที่สองซึ่งเรียกว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่ง  4ในห้องนั้นมีพระแท่นทองคำเผากำยานc และหีบพันธสัญญาหุ้มทองคำทุกด้าน ในหีบมีภาชนะทองคำใส่มานนา มีไม้เท้าของอาโรนที่ผลิดอกตูมและแผ่นศิลาจารึก  พันธสัญญา  5บนฝาหีบมีรูปเครูบแห่งพระสิริรุ่งโรจน์ กางปีกปกคลุมพระบัลลังก์แห่งพระกรุณา แต่เวลานี้ ไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงเรื่องนี้อย่างละเอียด  6ทุกอย่างจัดเตรียมไว้เช่นนี้ บรรดาสมณะเข้าไปในห้องแรกเป็นประจำเพื่อปฏิบัติศาสนกิจ  7ส่วนห้องที่สองนั้น มหาสมณะเพียงผู้เดียวเข้าไปปีละครั้ง และเมื่อเข้าไปต้องนำเลือดสัตว์ไปถวายเป็นเครื่องบูชาเพื่อตนเองและเพื่อชดเชยบาปที่ประชากรได้ทำโดยไม่เจตนา

           8พระจิตเจ้าทรงแสดงให้เห็นว่า ตราบใดที่ห้องแรกยังคงอยู่ ตราบนั้นหนทางไปสู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่งก็ยังไม่เปิดออก  9ห้องแรกนี้เป็นตัวอย่างของเวลาปัจจุบันd แสดงว่าบรรณาการและเครื่องบูชาที่ถวายนี้ทำให้ผู้นมัสการมีจิตใจสะอาดหมดจดไม่ได้  10ศาสนพิธีนี้เป็นเพียงกฎเกณฑ์ชีวิตภายนอกเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่มและพิธีชำระล้างต่าง ๆ เท่านั้น มีผลบังคับใช้จนถึงเวลาที่พระเจ้าจะทรงเปลี่ยนแปลงแก้ไข

         11พระคริสตเจ้าeเสด็จมาเป็นมหาสมณะผู้นำพระพรต่าง ๆ ที่พระเจ้าทรงสัญญาจะประทานมาให้f พระองค์เสด็จผ่านกระโจมที่ยิ่งใหญ่กว่าและสมบูรณ์กว่า ทั้งมิใช่กระโจมที่สร้างขึ้นด้วยมือมนุษย์ คือมิใช่กระโจมของโลกนี้  12พระองค์เสด็จเข้าสู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่งgเพียงครั้งเดียวตลอดไป สิ่งที่พระองค์ทรงนำไปด้วยมิใช่เลือดแพะและเลือดลูกโค แต่ทรงนำพระโลหิตของพระองค์เข้าไป และทรงกระทำให้การไถ่กู้นิรันดรสำเร็จ  13ถ้าการประพรมบุคคลที่มีมลทินด้วยเลือดแพะ เลือดลูกโค รวมกับเถ้าของโคเพศเมีย ยังทำให้บุคคลนั้นบริสุทธิ์ร่วมศาสนพิธีได้  14พระโลหิตของพระคริสตเจ้า ย่อมทำได้มากกว่านั้น พระคริสตเจ้าทรงถวายพระองค์โดยปราศจากตำหนิมลทินแด่พระเจ้าเดชะพระจิตเจ้าผู้ทรงดำรงอยู่ตลอดนิรันดรh พระโลหิตชำระจิตใจของเราให้บริสุทธิ์จากกิจการที่ตายแล้วเพื่อจะได้รับใช้พระเจ้าผู้ทรงชีวิต9 a สำเนาโบราณบางฉบับละคำว่า "ยัง"

b ในกระโจมอันเป็นสักการสถานที่ใช้ในช่วงเวลาเดินทางอยู่ในถิ่นทุรกันดาร อพย 25-26; (เทียบกับพระวิหารที่โซโลมอนทรงสร้าง 1 พกษ 6) จะมีม่านกั้นระหว่างสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่ง         อพย 26:33; มีแต่มหาสมณะเท่านั้นที่เข้าไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่งได้ และจะเข้าไปที่นั่นได้เพียงปีละครั้งในวันชดเชยบาป (yom kippur) ดู ลนต 16:1 เชิงอรรถ a, 2;

c อพย 30:6; 40:26 เขียนไว้ว่า พระแท่นเผากำยาน อพย 30:1 เชิงอรรถ a; ตั้งอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์     (ห้องแรก) หน้าม่านที่กั้นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่ง แต่ผู้เขียนจดหมายถึงชาวฮีบรูคงถือตามประเพณีพิธีกรรมที่ต่างออกไป

d ความหมายทางจิตใจของกฎพิธีกรรมเช่นนี้คือ ในพันธสัญญาเดิมมนุษย์ไม่สามารถเข้าถึงพระเจ้าได้ แต่ในพันธสัญญาใหม่ พระคริสตเจ้าทรงเป็นหนทางนำไปหาพระบิดา ยน 14:6; ดู ฮบ 10:19 เชิงอรรถ b; การที่ม่านในพระวิหารขาดและเปิดออกเมื่อพระเยซูเจ้าสิ้นพระชนม์นั้นเป็นสัญลักษณ์ว่าศาสนพิธีแบบเก่าถูกยกเลิกแล้ว มธ 27:51//

e การบูชาครั้งเดียวของพระเยซูเจ้า ฮบ 7:27 เชิงอรรถ g; 9:14; รม 3:24 เชิงอรรถ j; เข้ามาแทนที่พิธีการ   ชดเชยบาปของชาวยิว (ข้อ 7) ลนต 16; การบูชาของพระคริสตเจ้านี้เปิดทางใหม่ไปหาพระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง ฮบ 10:1 เชิงอรรถ f,19; ยน 14:6 เชิงอรรถ d; อฟ 2:18

f สำเนาโบราณบางฉบับว่า "พระพรต่าง ๆ ที่ได้มาแล้ว"

g เมื่อเสด็จขึ้นสวรรค์ พระคริสตเจ้า "ทรงผ่าน" สวรรค์ชั้นต่าง ๆ ซึ่งเป็นเสมือน "สถานที่ศักดิ์สิทธิ์" ของกระโจมในสวรรค์ แล้วจึงเข้ามาอยู่เฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้าใน "สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่ง"

h สำเนาโบราณบางฉบับว่า "พระจิตเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์" เทียบ รม 1:4 เชิงอรรถ c