Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ถ้อยคำปลุกความหวังและกำลังใจ

         9พี่น้องที่รักยิ่ง เราพูดเช่นนี้เราก็ยังแน่ใจว่าท่านอยู่ในสภาพดีกว่าและกำลังมุ่งไปสู่ความรอดพ้น  10พระเจ้าไม่ทรงอยุติธรรมถึงกับจะทรงลืมกิจการที่ท่านได้กระทำ และทรงลืมความรักที่ท่านได้แสดงต่อพระนามของพระองค์ โดยรับใช้บรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์eและยังคงรับใช้อยู่ต่อไป  11เราปรารถนาให้ท่านแต่ละคนแสดงความกระตือรือร้นต่อไปจนกว่าความหวังของท่านจะสำเร็จบริบูรณ์ในวาระสุดท้าย  12ทั้งนี้เพื่อมิให้ท่านเฉื่อยชา แต่เพื่อจะทำตามอย่างผู้ที่มีความเชื่อและมีความมานะพากเพียร จึงจะเป็นทายาทแห่งพระสัญญาได้

         13เมื่อพระเจ้าทรงสัญญากับอับราฮัมนั้น พระองค์ไม่มีผู้ใดเหนือกว่าที่จะทรงนำมาอ้างยืนยันคำปฏิญาณได้ จึงทรงอ้างพระองค์ปฏิญาณว่า  14"เราจะอวยพรเจ้าอย่างมากและจะทวีพงศ์พันธุ์ของเจ้าอย่างมากด้วย"  15ดังนี้ อับราฮัมได้พากเพียรรอคอยและได้รับทุกอย่างตามพระสัญญา  16มนุษย์ย่อมปฏิญาณโดยอ้างผู้เหนือกว่าตน และสำหรับเขาเหล่านั้นการยืนยันด้วยคำปฏิญาณเป็นการยุติข้อโต้แย้งทั้งปวง       17ดังนั้น เมื่อพระเจ้าทรงปรารถนาจะแสดงให้บรรดาทายาทแห่งพระสัญญาเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นอีกว่า แผนการของพระองค์ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง จึงทรงผูกมัดพระองค์ด้วยคำปฏิญาณ  18เพื่อให้เราซึ่งหนีทุกข์ภัย มีกำลังใจอย่างแรงกล้าที่จะยึดมั่นในความหวังเบื้องหน้า พระสัญญาและคำปฏิญาณจะไม่เปลี่ยนแปลงf เพราะพระเจ้าทรงมุสาไม่ได้  19เรามีความหวังนี้เป็นดังสมอเรือที่มั่นคงปลอดภัยสำหรับชีวิตg ความหวังดังกล่าวผ่านม่านเข้าไปถึงห้องภายในพระวิหาร  20ที่พระเยซูเจ้าเสด็จล่วงหน้าเข้าไปก่อนแล้วเพื่อเรา ในฐานะที่ทรงเป็นมหาสมณะนิรันดร ตามแบบอย่างเมลคีเซเดคe สำนวนเดียวกันนี้มีใช้ใน รม 15:25,31; 2 คร 8:4; 9:1,12; เมื่อพูดถึงการเรี่ยไรสำหรับพระศาสนจักรที่กรุง  เยรูซาเล็ม ผู้ศักดิ์สิทธิ์หมายถึงคริสตชนทุกคน โดยเฉพาะหมายถึงสมาชิกของพระศาสนจักรแม่ที่กรุง            เยรูซาเล็ม และยังหมายถึงบรรดาอัครสาวกอีกด้วย ดู กจ 9:13 เชิงอรรถ g

f หมายถึง พระสัญญาของพระเจ้าและคำสาบานที่รวมเข้ากับพระสัญญา ดู ปฐก 12:1 เชิงอรรถ a; รม 4:11 เชิงอรรถ e; เพราะพระเจ้าไม่ทรงหลอกลวง 10:23; 11:11; 2 ทธ 2:13; ทต 1:2

g สมอเรือเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงสำหรับคนในสมัยโบราณ คริสตชนนำสัญลักษณ์นี้มาใช้ในภาพวาดตั้งแต่ศตวรรษที่ 2 เป็นสัญลักษณ์ของความหวัง